Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Sidonnaisuusrekisteri 2017-2021

KAJDno-2017-1041

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 10. luvun 84 §:ssä on säädetty, että kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä, ja ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Myös sidonnaisuuksissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava.

Sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuuston tietoon. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusrekisteri on merkitty edellisen kerran tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.12.2020. Tarkastuslautakunnan 12.11.2019 käsittelyn jälkeen on rekisteriin tehty seuraavat päivitykset:

Haataja Ari, aluelautakunnan puheenjohtaja, ilmoitus tehty 22.6.2020

Keränen Pirra, ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen, ilmoitus tehty 22.6.2020

Keränen Silja, kaupunginhallituksen jäsen, ilmoitus päivitetty 3.9.2020

Kyllönen (ent. Heikkinen) Tiina, ympäristöteknisen lautakunnan varapuheenjohtaja, ilmoitus päivitetty 17.6.2020

Malin Marja-Terttu, ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen, tehtävä päättynyt 9.12.2019

Niemelä Paavo, kaupunginhallituksen varajäsen, ilmoitus päivitetty 3.12.2019

Oikarinen Markku, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, ilmoitus päivitetty 3.12.2019

Paukkeri Tero, kaupunginhallituksen jäsen, ilmoitus päivitetty 3.12.2019

Pesonen Mikko, ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen, ilmoitus tehty 4.9.2020

Pöppönen Sirpa, aluelautakunnan esittelijä, ilmoitus tehty 9.6.2020

Tervaniemi Eveliina, aluelautakunnan varapuheenjohtaja, ilmoitus tehty 4.9.2020

Tervonen Kalevi, Vuolijoen aluelautakunnan esittelijä, tehtävä päättynyt 31.12.2019

Tokkonen Paula, työllisyysjaoston esittelijä, tehtävä päättynyt 30.9.2020

Tolonen Jari, kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen ja elinkeinojaoston esittelijä, ilmoitus päivitetty 18.11.2020

Tikkanen Milla, työllisyysjaoston esittelijä, ilmoitus tehty 16.11.2020

Varimo Pertti, kaupunginhallituksen varajäsen, ilmoitus tehty 16.11.2020

Huomattava on, että

  • ilmoitusvelvollisuus ei koske esimerkiksi henkilön tai hänen perheensä käytössä olevaa tavanomaista asuntoa, kesäasuntoa tai siihen kuuluvaa tonttia; 
  • ilmoitusvelvollisuus koskee lähtökohtaisesti omaisuutta ja omistusosuuksia, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten;
  • ilmoitusvelvollisuus koskee velkoja, takauksia tai muita vastuita, jotka on otettu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Tällöin tulee ilmoittaa velan tai muun vastuun suuruusluokka ja peruste. 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 710 0216 sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi  tai hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212, sähköposti muodossa: etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta 

1) tarkastaa ja merkitsee tiedoksi loppuvuodesta 2019 ja vuoden 2020 aikana tapahtuneet muutokset sidonnaisuusilmoituksissa ja

2) vie liitteen mukaisen sidonnaisuusraportin 2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta muistuttaa ilmoitusvelvollisia siitä, että ilmoituksessa ilmoitetaan ne sidonnaisuudet, joita laki edellyttää, ja ilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen on tehtävään valittu.

Myös sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää liitteen mukaisen sidonnaisuusraportin 2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta muistuttaa ilmoitusvelvollisia siitä, että ilmoituksessa ilmoitetaan ne sidonnaisuudet, joita laki edellyttää, ja ilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen on tehtävään valittu.

Myös sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §