Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Koulutusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiosan muutos

KAJDno-2020-422

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 12.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020, jota noudatetaan liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosaan on tehty johtokunnassa talousarviomuutos 1.10.2020 (§ 35). Tämän lisäksi esitetään, että koulutusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiosaan tehdä kaksi muutosta seuraavasti:

1.) Vuorikadun uudisosan rakentamiseen varattua investointimäärärahaa lisätään + 595 000 euroa. Varattu investointimääräraha vuodelle 2020 on 1 437 000 euroa ja muutoksen jälkeen 2 032 000 euroa. Lisäksi Vuorikadun peruskorjausosan kuluvan vuoden investointimäärärahaa pienennetään -180 000 euroa. Vuorikadun investointia koskeva kokonaismuutos on siis yhteensä + 415 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset pysyvät alkuperäisen kustannusarvion mukaisina, mutta kuluja on siirtynyt ennakoitua enemmän vuodelta 2019 vuodelle 2020. Vuorikadun investointikohteen rahoitukseen käytetään koulutusliikelaitoksen kehittämisrahastoa (Koulutusliikelaitoksen johtokunta 9.5.2019 §9).

2.) Liikelaitoksen hallinnon tulosyksikölle lisätään investointimäärärahaa 80 000 euroa Framery neuvottelukuutioiden hankintaan koulutusliikelaitoksen eri toimitiloihin. 

Koulutusliikelaitoksen talousarvion mukainen investointimääräraha vuodelle 2020 on ennen muutoksia 2 612 000 euroa ja muutosten jälkeen 3 107 000 euroa. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvion investointiosan muutokset esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi
Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan koulutusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiosan muutoksen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi
  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan koulutusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiosan muutoksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.