Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, päivitys

KAJDno-2018-407

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt omistajapolittiset linjaukset 11.6.2018 § 38. Linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Omistajapolitiikalla määritellään, millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee omistuksen tarkoituksen ja tavoitteen. Konserniyhtiöllä tulee olla aina jokin kaupungin toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja yhtiön tulee toteuttaa kaupungin kokonaisedun mukaisesti tulokseksellisesti omistajan sille asettamia tavoitteita. Linjausten  lähtökohtana ovat kaupungin kehittämistavoitteet ja näkemys tulevien vuosien palvelutarpeista. Omaisuus jaotellaan strategisiin, kaupungin kehitystä edistäviin, palvelutuotannon edellytyksiä turvaaviin ja liiketaloudellisiin, taloudellista tuottoa tuottaviin omistuksiin. Omistajapolitiikan toteuttamisen ja omistajaohjauksen vastuut määritellään omistajapolitiikassa, konserniohjeessa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa. Omistajapoliittisten linjausten hyväksymisen jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt linjauksia täydentävät Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet ja ohjeet 11.6.2018 § 39 ja 10.2.2020 § 4 Maankäyttöpoliittinen ohjelman vuosille 2019 - 2022 .

Käytännön omistajaohjausta toteuttavat kaupunginhallitus ja konsernijohto. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 23.10.2018 § 193 omistajapoliittisen ohjelman vuosille 2018 - 2022. Ohjelma sisältää linjauksiin liittyvät keskeiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle osavuosiraportissa ja tilinpäätöksessä. Kaupungin johtoryhmä seuraa aktiivisesti ohjelman toteutumista.

Omistajapoliittisten linjausten ja ohjelman mukaisia selvityksiä ja toimenpiteitä on toteutettu vuosina 2019 ja 2020. Linjausten mukaisesti mm. Mamselli-liikelaitos on lopettanut Kainuun Soten ateriapalvelutuotannon 1.1.2020, Kajaanin Elokuvakeskus Oy on fuusioitu Kajaanin Teknologiakeskus Oy:öön ja tietohallinnon uudistus sekä kaupunginteatteri -liikelaitoksen muutos sivistystoimialan tulosyksiköksi toteutuvat 1.1.2021. Kaupungin energiaomistuksessa on tapahtunut huomattavia muutoksia kaupungin myytyä 15.4.2019 kolmanneksen Loiste Oy:n omistuksestaan ja ostaessa 18.5.2020 50 % KAVO Oy:n osakkeista itselleen.  Omistajapoliittisia linjauksia on päivitetty em. syistä. Linjauksista on poistettu jo toteutuneet ja toteutusvaiheessa olevat asiat.

Omistajapoliittiiset ohjeet tullaan päivittämään kaupunginhallituksessa alkuvuodesta 2021.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.