Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen investointiohjelman 2020 muutos

KAJDno-2020-1330

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on mm. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei hallintosäännössä toisin mainita. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 64 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen johtokuntatasoisesti sitovien tavoitteiden muutoksista. Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on käsiteltävä talousarviovuoden aikana. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2020 valtuustoon nähden sitoviksi tavoitteiksi on vuoden 2020 talousarviosssa määritelty tuottovaatimus 1.200.000 euroa ja ei sitovana tilikauden ylijäämä yli 700.000 euroa sekä investoinnit nettomenojen osalta.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiohjelman mukaiset investointien nettomenot ovat 3.030.000 euroa. Investointiohjelmassa Aineettomiin oikeuksiin lisätään asiakastietojärjestelmän uusintaan 400.000 euroa, jolloin hankeryhmän muutettu suuruus on 500.000 euroa. Vesihuollon rakentamisen ja saneerauksen määrärahaa lisätään 100.000 euroa, vedenkäsittelylaitosten määrärahaa lisätään 65.000 euroa ja jäteveden pumppauksen ja puhdistuksen määrärahaa pienennetään 125.000 euroa, jolloin hankeryhmän Korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit määrähavaraus kasvaa 40.000 euroa ja muutettu suuruus on 2.770.000 euroa. Näiden muutosten vaikutuksesta Kajaanin Vesi -liikelaitoksen investointien nettomenot kasvavat 460.000 euroa, jolloin investointien nettomenot ovat 3.490.000 euroa.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, puh. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiohjelman muutoksen liitteen 1 mukaisesti ja esittää sen investointien kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiohjelman muutoksen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiohjelman muutoksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.