Kaupunginvaltuusto, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tonttien luovuttaminen Kajaanin Teknologiakeskukselle Petäisenniskan alueella

KAJDno-2019-261

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n kanssa kaupungin Petäisenniskassa omistamien liiketonttien nro 205-8-93-1, 205-8-93-2, 205-8-93-3, 205-8-57-2 ja 205-8-94-2 luovuttamisesta Teknologiakeskukselle. Luovutuksesta on tehty kaupungin, Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n ja tonttien 205-8-93-1 ja 205-8-93-2 tonttien nykyisen muodostajatontin 205-8-5-24 vuokraoikeuden haltija RPK Rakennus Kemppainen Oy:n välillä oheinen aiesopimus. Aiesopimuksella on sovittu osapuolten vastuista ja kustannusten jaosta luovutuksen yhteydessä. Aiesopimus ei sido osapuolia, minkä takia sopimuksessa esitetyt asiat tulee ottaa osaksi myöhemmin tehtäviä maanvuokrasopimuksia tai muita sopimuksia, joissa aiesopimuksessa esitetyistä asioista voidaan sitovasti sopia.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy on Kajaanin kaupungin täysin omistama yhtiö, joka tarjoaa toimitilaa ja tontteja yritysten tarpeisiin. Yhtiö toimii koko kaupungin alueella, mutta sillä on erityisen merkittävä rooli Petäisenniskassa sijaitsevan Teknologiapuiston kehittämisessä. Yhtiön tonttivaranto on käynyt Teknologiapuiston kehittämistä ajatellen varsin ohueksi ja tonttitarjonnan lisääminen on yhtiön pitkäjänteisen toiminnan ja Teknologiapuiston alueen kehittämisen kannalta tärkeää. Yhtiö voi toimia kaupunkia ripeämmin kehityshankkeissa ja tarjota yrityksille kaupungista poiketen myös toimitilaratkaisuja pelkän tonttitarjonnan lisäksi.

Tonttien luovuttaminen voidaan suorittaa yhtiölle apporttina siten, että kaupungin omistamaa osakepääomaa korotetaan luovutushintaa vastaavalla tavalla. Luovutuksen kokonaisarvo on yhteensä 444 810,00 euroa ja luovutuksen yksikköhinta 7,50 euroa/m². Hinta vastaa kaupungin ja Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n välillä aiemmin tehtyjen tontinluovutusten hintatasoa ja vastaa siten alueella vallitsevaa markkinahintatasoa. Tonttien hinnat ja luovutuksen muut ehdot ovat oheisen luovutuskirjaluonnoksen mukaiset. 

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki luovuttaa omistamansa tontit 205-8-93-1, 205-8-93-2, 205-8-93-3, 205-8-57-2 ja 205-8-94-2 Petäisenniskasta Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle (y-tunnus: 0185384-9) apporttina siten, että kaupungin osakepääomaa korotetaan 444 801,00 eurolla eli yhteensä 7 539 osakkeella. Luovutuksen ehdot ovat muuten oheisen luovutuskirjaluonnoksen mukaiset.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki luovuttaa omistamansa tontit 205-8-93-1, 205-8-93-2, 205-8-93-3, 205-8-57-2 ja 205-8-94-2 Petäisenniskasta Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle (y-tunnus: 0185384-9) apporttina siten, että kaupungin osakepääomaa korotetaan 444 801,00 eurolla eli yhteensä 7 539 osakkeella. Luovutuksen ehdot ovat muuten oheisen luovutuskirjaluonnoksen mukaiset.

 

Päätös

Jari Tolonen Teknologiakeskuksen hallituksen puheenjohtajana ja Timo Meriläinen Teknologiakeskuksen hallituksen jäsenenä poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupungihallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki luovuttaa omistamansa tontit 205-8-93-1, 205-8-93-2, 205-8-93-3, 205-8-57-2 ja 205-8-94-2 Petäisenniskasta Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle (y-tunnus: 0185384-9) apporttina siten, että kaupungin osakepääomaa korotetaan 444 801,00 eurolla eli yhteensä 7 539 osakkeella. Luovutuksen ehdot ovat muuten oheisen luovutuskirjaluonnoksen mukaiset.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.