Kaupunginvaltuusto, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Honkkarin entisen nuorisotalon (Honkirämeentie 10) myynti ja sen tontin nro 205-5-112-1 vuokraaminen

KAJDno-2019-377

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Nuorisotalo Honkkari, Honkirämeentie 10 on ollut viimeksi yksityisen päiväkodin käytössä 2016. Tilojen käyttö ja tarve loppui marraskuussa 2016, kun yksityinen päiväkoti vuokrasi toiminnalleen uudet tilat Lehtikankaalta. Nuorisotalo Honkkarin kirjanpitoarvo on 179 259 euroa 31.12.2018. Rakennuksen ylläpitokulut olivat 28 470 euroa vuonna 2018 ja tilakustannukset pääomavuokran kanssa yhteensä 50 812 euroa. Rakennuksen kerrosala on n. 638 m² (ei tarkistusmitattu). Rakennus on valmistunut vuonna 1984.

Aiempi tekninen johtaja Timo Soininen on Lehtikankaan asukasyhdistys ry:n kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta lähettänyt 25.1.2018 asukasyhdistykselle osoitetun kirjeen, jossa tarjotaan ostettavaksi tyhjänä olevia Variskankaan entisiä nuorisotiloja tai Soidinsuon leikkikentän huoltorakennusta yhdistyksen toimitiloiksi. Rakennusten myynnissä noudatettaisiin samoja periaatteita kuin kaupungin aiemmin yleishyödyllisille kylä- tai asukasyhdistyksille myydyissä kohteissa. Asukasyhdistykselle osoitettua ostomahdollisuutta on muutettu kirjeellä 26.2.2018, jossa tarjotaan ostettavaksi vain Soidinsuon leikkikentän huoltorakennusta, koska kaupungille oli tullut äkillinen tarve korjata entiset nuorisotilat tilapäiseksi päiväkodiksi. Tarve ei ole kuitenkaan toteutunut odotetusti, eikä Honkkarin nuorisotalon tiloja ole korjattu. Kaupungilla ei ole tiloille tarvetta, eikä tilojen myynnille ole siten esteitä. Lehtikankaan Asukasyhdistys ry on jättänyt 25.3.2019 nuorisotiloista 80,00 euron ostotarjouksen.

Rakennus on ollut mukana kaupungin rakennusten rakennemuutosohjelmassa 2018–2021. Toimenpiteenä rakennukselle on että se myydään.

Jos kaupunki myy rakennuksen tarjotulla 80,00  euron hinnalla, joudutaan alaskirjaamaan myyntitappiota n. 179 200 euroa. Toisaalta rakennus purettaessa rakennuksen kirjanpidon jäännösarvo ja käytännössä vastaava summa kirjattaisiin alas ylimääräisenä  poistona ja tämän päälle tulisi vielä käyttötalouteen rakennuksen purkukustannukset. Rakennuksen vuosittaiset ylläpitokulut ovat olleet n. 28 500 euroa.

Nuorisotilan myynnin yhteydessä on vuokrattava asukasyhdistykselle myös rakennuksen n. 2772 m² suuruinen yleisen rakennuksen tontti, jonka kiinteistötunnus on 205-5-112-1. Vuokrasopimus vastaa pääosin omakotitontin vuokrasopimuspohjaa. Sopimukseen on otettava lisäksi seuraavat osin valtuuston hyväksymästä maanvuokrasopimuspohjasta poikkeavat ehdot:

- Vuokra-aika on 50 vuotta, alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyen 31.12.2068.

- Tontin vuokra on 1541,38 euroa vuodessa elinkustannuindeksin arvolla 1948, kuitenkin Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n hallinnassa tontin vuokra on 24 euroa vuodessa (yhteensä koko vuokra-ajalta 1200 euroa)  

- Lehtikankaan Asukasyhdistykseltä peritään vuokra kokonaisuudessaan etukäteen siten, että eräpäivä on 31.10.2019. Etukäteen maksettua vuokraa ei palauteta, mikäli tontti siirtyy yhdistykseltä kolmannelle.

- Vuokra-alue ja rakennus on pidettävä hyvässä ja siistissä kunnossa.

- Vuokralaisella ei ole oikeutta ostaa vuokra-aluetta.

- Vuokralainen on tietoinen, että tontin hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin tontilla olevan pumppaamon kautta. Mikäli pumppaamo joudutaan korjaamaan tai uusimaan, on hulevedet imeytettävä tontilla tai johdettava hulevesiviemäriin.

- Muut ehdot oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset.

Lisätietoja antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen p. 044 7100 302, kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy Honkkarin entisen nuorisotalon liittymineen Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle (y-tunnus: 1463933-1) 80,00 euron kauppahinnasta oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Samalla ympäristötekninen lautakunta esittää, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 2772 m² suuruisen tontin nro 205-5-112-1 (Honkirämeentie 10), jossa rakennus sijaitsee Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle esittelytekstissä mainituin ja muutoin oheisen maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki

- myy Honkkarin entisen nuorisotalon liittymineen Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle (y-tunnus: 1463933-1) 80,00 euron kauppahinnasta oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja 

- vuokraa n. 2772 m² suuruisen tontin nro 205-5-112-1 (Honkirämeentie 10), jossa rakennus sijaitsee, Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle esittelytekstissä mainituin ja muutoin oheisen maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki

- myy Honkkarin entisen nuorisotalon liittymineen Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle (y-tunnus: 1463933-1) 80,00 euron kauppahinnasta oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja 

- vuokraa n. 2772 m² suuruisen tontin nro 205-5-112-1 (Honkirämeentie 10), jossa rakennus sijaitsee, Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle esittelytekstissä mainituin ja muutoin oheisen maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.