Kaupunginvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ympäristöteknisen toimialan talousarvion 2023 investointiosan muutosesitys

KAJDno-2023-531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sauli Pietikäinen, Controller, sauli.pietikainen@kajaani.fi
Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 12.12.2022. Talousarvion sitovuudesta investointien osalta on talousarviossa määritelty kohdassa 4.2 seuraavasti:

-​maa-​ja vesialueet: nettomenot

-​talonrakennus (yli 1 milj. euron kohteet): hankekohtaiset nettomenot

-​talonrakennus (alle 1 milj. euron kohteet): hankeryhmän nettomenot

-​muut rakennushankkeet: hankeryhmän nettomenot

-​kiinteät rakenteet ja laitteet: hankeryhmän nettomenot

-​irtain omaisuus: toimialakohtaiset nettomenot

Hankkeissa, ​joiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen,​ lautakunta voi päätöksellään siirtää määrärahaa kohteelta toiselle.

Vuoden 2023 talonrakennushankkeiden investointiohjelmaa tulee kohdentaa uudelleen muutaman hankkeen osalta pääasiassa hankkeiden siirtymisen ja jaksotusten johdosta siten,​ että investointien kokonaismäärä (netto) pienenee.

Talonrakennusinvestoinnit

Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:

Soidinsuon uuden päiväkodin suunnittelu

Mäntylän päiväkodin korvaavan päiväkodin suunnitteluun varatun määrärahan muutos 150 000 euroon (-​100 000 euroa).

Suunnittelua on tehty vuonna 2023 ja suunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Suunnitteluun ei tarvita koko varattua määrärahaa.

 

Kaupungin varikko ja pelastuslaitos

Vuoden 2023 määrärahan muutos 4 800 000 euroon (-​700 000 euroa).

Hankkeen päätöksenteon- ja neuvottelujen hyvinvointialueen kanssa keston vuoksi hankkeen aloitus viivästyi hieman sekä työmaan aikataulu ja urakkaerien jaksotus on tarkentunut ja muuttunut. Vuodelle 2024 siirtyvä osuus 700 000 euroa huomioidaan ko. vuoden talousarviossa.

 

Kaupungintalon osakorjaukset 2023

Vuoden 2023 määrärahan muutos 450 000 euroon (-​250 000 euroa).

Vuoden 2023 korjauksiin aiottua piha-alueen korjausta ei voida tehdä, koska teatteritalon peruskorjaus kestää marraskuulle ja tarvitsee työmaa-alueeksi isoa osaa kaupungintalon parkkipaikasta. Piha-alueiden korjaus tulee sisällyttää tulevien vuosien talousarvioon.

 

Muut rakennushankkeet, aurinkovoimalat

Aurinkovoimaloiden hankintaan varatun määrärahan muutos 300 000 euroon (-​100 000 euroa).

Kahden aurinkovoimalan selvitys- ja suunnittelutyö on tehty vuonna 2023. Tämän perusteella on kilpailutettu kahden voimalan hankinta jäähallille ja Lehtikankaan monitoimitalolle. Näiden voimaloiden hankintaan ei tarvita koko varattua määrärahaa.

 

Käyttämättä jäävien määrärahojen johdosta talonrakennusinvestointeihin tarvitaan 1 150 000 euroa vähemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden vuonna 2023.

 

​Lisätietoja Sauli Pietikäinen, Markku Haverinen, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutokset esittelytekstin ja liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Sauli Pietikäinen, Controller, sauli.pietikainen@kajaani.fi
Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy talousarvion 2023 ympäristöteknisen toimialan määrärahamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Sauli Pietikäinen, Controller, sauli.pietikainen@kajaani.fi
  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion 2023 ympäristöteknisen toimialan määrärahamuutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 


Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

- vaatimusten perustelut;

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu


Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on klo 8-16. Juhlapyhien aattona ja perjantaisin klo 8-15.