Kaupunginvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 LISÄPYKÄLÄ: Vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilön vaihtuminen 2023 (lisäpykälä)

KAJDno-2020-1063

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 8.2.2021, § 6, valinnut Kajaanin kaupungin vuosien 2021-2024 (+2 v optio) hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.  Käytännön syistä on vastuunalaiselle tilintarkastajalla syytä olla myös varahenkilö.

Kuntalain 122 §:n 4 mom. mukaan tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattomaan ja riittävän laajan tlintarkastuksen toimittamiseen. Saman pykälän 5 mom:n mukaan tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan on säädetty kuntalain 75 §:ssä. 

Vastuualainen tilintarkastaja Antti Kääriäinen esittää, että hänen varahenkilökseen vaihdetaan JHT, HT Katri Hokkanen. 

Lisätietoja asiasta antaa JHT, HT Antti Kääriäinen, puh. puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teemu Niva, teemu.niva@lh.kajaani.fi

Vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilöksi vaihdetaan JHT, HT Katri Hokkanen. Tarkastuslautakunta vie asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi, että vastuunalaisen tilintarkastajan varahenkilöksi vaihdetaan JHT, HT Katri Hokkanen. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §