Kaupunginvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 LISÄPYKÄLÄ: Koulutusliikelaitoksen talousarviomuutokset 2023 (lisäpykälä)

KAJDno-2023-531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää myös johtokunta.

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioon on budjetoitu ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloa 28 300 000 euroa ja lukiokoulutuksen valtionosuustuloa 3 981 700 euroa, yhteensä 32 281 700 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 22.12.2022 rahoituspäätöksen mukaan Kainuun ammattiopiston vuoden 2023 kokonaisvaltionosuusrahoitus on 29 553 847 euroa ja Kajaanin lukion 4 143 179 euroa, yhteensä 33 697 026 euroa.

Kajaanin kaupunki siirtää ammatillisen- ja lukiokoulutuksen valtionosuudet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle. Koulutusliikelaitoksen valtionosuuskertymää korjataan kuluvan vuoden talousarviossa ammatillisen koulutuksen osalta +1 253 847 euroa ja lukiokoulutuksen osalta + 161 479 euroa. Näillä muutoksilla on liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioon yhteensä +1 415 326 euron tulosvaikutus. Samalla valtionosuudet siirretään tuloslaskelmassa liikevaihdosta tukiin ja avustuksiin. Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirja Auran mukaan kunnallinen liikelaitos kirjaa saamansa valtionosuudet ryhmään tuet ja avustukset kunnalta.

Liitteessä 1 on esitetty koulutusliikelaitoksen vuoden 2023 alkuperäinen ja muutettu talousarvio.
Liitteessä 2 on OKM:n 20.12.2022 päivätty valtionosuusraportti vuodelle 2023 

Lisätietoja asiasta antavat liikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, puhelin 040 670 9640, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kao.fi, controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy talousarviomuutokset vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyi

Valmistelija

Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen talousarviomuutoksen 2023. 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen talousarviomuutoksen 2023.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 


Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

- vaatimusten perustelut;

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu


Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on klo 8-16. Juhlapyhien aattona ja perjantaisin klo 8-15.