Kaupunginvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 LISÄPYKÄLÄ: Kajaanin kaupungin ja Konsernipalvelut -toimialan talousarviomuutokset 2023 (lisäpykälä)

KAJDno-2023-531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi
Jaana Karhunen, Controller, jaana.karhunen@kajaani.fi
Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja – suunnitelma sitovat toimielimiä, liikelaitoksia sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarviossa pysymiseksi toimielinten, liikelaitosten ja niiden alaisten viranhaltijoiden on seurattava talousarvion sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista kuukausittain. Seuranta tehdään tili- ja kustannuspaikkatasolla, joissa mahdollisesti havaitut virheet on tulosyksikköjen korjattava välittömästi kirjanpitoon.

Jos toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, etteivät talousarviomäärärahat toimialalla tule riittämään tai ne ovat ylimitoitettuja, on asianomaisen toimielimen tai johtokunnan tehtävä esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutokseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Kajaanin kaupunkia koskevat talousarviomuutokset:

Käyttötalous Konsernipalvelut -toimiala:

Kajaanin kaupungin vastaanottokeskustoiminta on siirtynyt 1.8.2023 alkaen Babando Oy:n hoidettavaksi. Vastaanottokeskuksen osalta toimintatuotot vähnevät 2 332 998 euroa. Toimintakulut vähenevät vastaavasti saman summan 2 332 998 euroa. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen eikä tulokseen. 

Kampus hankkeen osalta on tehty tarkennuksia kululajien välillä. Alkuperäiseen talousarvioon varattiin 250 000 euron määräraha palveluiden ostoon. Kyseinen määräraha on erotettu eri kululajeille vastaamaan todellista toteutumaa. Siirroilla ei ole vaikutusta tulokseen. 

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston avustuksiin lisäystä 28 000 euroa Kainuun Rastiviikko tapahtuman avustaminen. 

Joukkoliikenteen avustukset vähenevät 200 000 euroa. Talousarvioon 2023 on varattu 550 000 euron avustusmääräraha. Kainuun ELY-keskus on ilmoittanut jäädyttävänsä joukkoliikenteen avustuksen vuosille 2022 - 2026 n. 350 000 euron tasoon. Joukkoliikenteen palvelujen osto ylittyy 850 000 eurolla. Joukkoliikenteen kuljetuspalveluihin on varattu 1,6 milj. euron määräraha vuodelle 2023.  Joukkoliikenteen talousarviomuutoksen perusteluita esitellään tarkemmin kaupunginhallituksen kokouksessa. 

Kertaerät:

Kajaanin kaupunki on varautunut Kainuun pelastuslaitoksen mahdollisiin takautuviin palkkasaatavien korvauksiin. Varausta kerättiin Kainuun kunnilta yhteensä 2,3 milj. euroa. Vuonna 2022 korvauksia maksettiin 1,1 miljoonaa euroa. Taseessa pakollista varausta on vielä jäljellä 1,2 miljoonaa euroa, josta Kajaanin kaupungin osuus on 0,6 milj. euroa.  Tämä tuloutetaan henkilöstökulujen ryhmään tulosta parantavasti. 

Kainuun hyvinvointialue laskuttaa Kajaanin kaupungilta Kainuun soten aikaisia takautuvia palkkaharmonisointikuluja yhteensä 2,2 milj. euroa. Tämä kirjataan palvelujen ostojen ryhmään kuluja lisäävästi. 


Verotuloennuste (9.10.2023):

Verolaji TP arvio 2023 TA 2023 Muutos
Kunnan tulovero 63 890 000 66 574 000 -2 684 000
Yhteisövero 6 182 000 6 397 000 -215 000
Kiinteistövero 11 720 000 11 500 000 220 000
Yhteensä 81 792 000 84 471 000 -2 679 000

Veroennuste perustuu syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä.

Valtionosuudet:

VOS laji TP arvio 2023 TA 2023 Muutos
Peruspalvelujen VOS -3 043 160 -3 043 160 0
Verotuloihin perustuva VOS tasaus 13 084 594 13 084 594 0
Opetus- ja kulttuuritoimi 31 139 406 29 200 000 1 939 406
josta KLL osuus -33 697 026 -32 281 700 -1 415 326
Veromenetysten korvaus 5 725 032 5 819 757 - 94 725
Yhteensä 13 208 846 12 779 491 429 355

Rahoitustuotot:
Sijoitustoiminnan suunnitelman mukainen tuloutus +2 milj. euroa. Osinkotuottojen lisäys +2 milj. euroa.

Lainakannan muutokset:
Pitkäaikaisen lainan noston sijaan tullaan nostamaan lyhytaikaista lainaa 25 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset Kajaanin kaupungin talousarvioon 2023 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi
  • Jaana Karhunen, Controller, jaana.karhunen@kajaani.fi
  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset Kajaanin kaupungin talousarvioon 2023 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 


Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

- vaatimusten perustelut;

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu


Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on klo 8-16. Juhlapyhien aattona ja perjantaisin klo 8-15.