Kaupunginvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

KAJDno-2023-1104

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
  • Hallituksen esityksen mukaan vuonna 2024 maapohjan verotusarvo eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista. Maapohjan veroprosentin vaihteluväli olisi 1,30 - 2,00%.
  • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 %
  • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
  • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00 % 
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 %.

 

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä erikseen rakennuksille ja rakennelmille, jotka kuuluvat voimalaitokseen ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen. Edellä tarkoitettua veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalaissa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria.

Yleishyödyllisille yhdistyksille voidaan määrätä oma kiinteistöveroprosentti tai vapauttaa ne kiinteistöverosta. Tätä prosenttia sovelletaan yleishyödyllisen yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Erityisesti on syytä huomioida, että pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Esitetty toimenpide edellyttäisi maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten 1,30–2,00 %. Kiinteistöverolain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024 eli se tulisi sovellettavaksi vuoden 2024 verotuksessa. Vuoden 2024 veroprosenteista päätettäessä tulisi esitetty uusi lainsäädäntö ottaa kunnissa huomioon päättämällä ehdollisesti maapohjan verotuksen tasosta siinä tapauksessa, että 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa.

Kajaanin kaupungin kiinteistöveroprosentit vuonna 2023 ovat olleet seuraavat:

Yleinen kiinteistöveroprosentti:

1.1

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:

0,55

Muiden asuinrakennusten veroprosentti:

1,55

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:

4,1

Voimalaitosten veroprosentti:

3,1

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti:

0,1

Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön lokakuun 2023 ennusteen perusteella kiinteistöverotuloja arvioidaan kertyvän noin 11,72 milj. euroa vuonna 2023. Kaupunginhallituksen hyväksymä taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohje (talousarvioraami) perustuu nykyisiin kiinteistöveroprosentteihin. Kiinteistöverotuotoksi vuodelle 2024 arvioidaan noin 11,99 milj. euroa. 

Kajaanin kaupungin osalta yleisen maapohjan kiinteistöveron alarajan korottaminen 1,30 prosenttiin (nykyisin 1,10 prosenttia) vuodesta 2024 alkaen lisäisi kiinteistöverojen kasvua vuositasolla 251 000 euroa eli n. 7€/asukas. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti

1,1

Maapohjan veroprosentti (ehdollinen esitys)

1,3

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:

0,55

Muiden asuinrakennusten veroprosentti:

1,55

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:

4,1

Voimalaitosten veroprosentti:

3,1

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti:

0,1

Esityksessä maapohjan vuoden 2024 veroprosentti on ehdollinen ja toteutuu silloin, jos 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa. Mikäli maapohjan veroprosentin alarajan korottaminen ei toteudu hallituksen esityksen mukaisesti tai alarajan esitys muuttuu, sovelletaan voimassa olevaa kiinteistöverolakia ja maapohjan verotus määritetään aina vähintään Kajaanin kaupungin yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti

1,1

Maapohjan veroprosentti (ehdollinen esitys)

1,3

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:

0,55

Muiden asuinrakennusten veroprosentti:

1,55

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:

4,1

Voimalaitosten veroprosentti:

3,1

Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti:

0,1

Esityksessä maapohjan vuoden 2024 veroprosentti on ehdollinen ja toteutuu silloin, jos 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa. Mikäli maapohjan veroprosentin alarajan korottaminen ei toteudu hallituksen esityksen mukaisesti tai alarajan esitys muuttuu, sovelletaan voimassa olevaa kiinteistöverolakia ja maapohjan verotus määritetään aina vähintään Kajaanin kaupungin yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 


Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

- vaatimusten perustelut;

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu


Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on klo 8-16. Juhlapyhien aattona ja perjantaisin klo 8-15.