Kaupunginvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen muutos

KAJDno-2021-1116

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu oli siirretty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle kuntien hyväksymällä kuntayhtymän perussopimuksella vuoden 2013 alusta. Vuoden 2023 alusta voimaan tulleen valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kuntien tuli erikseen yksimielisesti päättää, miten ne järjestävät ympäristöterveydenhuoltonsa. Kainuun kunnat solmivat yhteistoimintasopimuksen, jolla ympäristöterveydenhuollon järjestäminen annettiin Sotkamon kunnan vastuulle ns. vastuukuntamallilla. Hallitusohjelman mukaan palvelut on tarkoitus säilyttää kuntien vastuulla toistaiseksi, siirtoa hyvinvointialueille ei valmistella tällä hallituskaudella.   

Sopimuksen mukaan Sotkamon kunta vastaa ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä, hallinnosta ja taloudesta. Päätöksentekoelimenä toimii ympäristöjaosto. Sopimuksen osapuolina olevien kuntien maksuosuudet määritellään terveysvalvonnassa asukaslukujen perusteella ja eläinlääkintähuollossa 70 % asukasluvun ja 30 % lypsykarjatilojen nautojen lukumäärän perusteella. Kajaanin kaupungin maksuosuus on vuonna 2023 42,5 % nettokustannuksista.  

Puolangan kunnanhallitus päätti 28.03.2023 § 28 irtisanoa yhteistoimintasopimuksen 31.12.2023 alkaen. Voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen 17 kohdan mukaan yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien yhtäpitävillä päätöksillä. Muutoksen jälkeenkin yhteistoiminta-alue täyttää ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) mukaiset vaatimukset. Kainuun ympäristöterveyspalveluiden henkilöstömäärä on yli 10 htv. Muutoksen yhteydessä Kainuun ympäristöterveyspalveluiden virat ja toimet säilyvät sopimuskuntien palveluksessa.

Puolangan kunnan irtautuessa sopimuksesta sopimuskuntien maksuosuudet prosentteina muuttuvat, maksuosuusperusteet pysyvät entisellään. Kajaanin kaupungin maksuosuus nousee 42,5 %sta 44,3 %iin. Puolangan maksuosuus on ollut 7,1%, 160 000 euroa vuoden 2023 talousarviossa.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan jaosto tekee sopimuskuntia kuultuaan Sotkamon kunnanhallitukselle ja valtuustolle toimintaansa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Kuntien kuulemistilaisuus on pidetty 4.10.2023. Valmisteilla olevan talousarvioesityksen mukaan toiminnan nettokustannukset ovat noin 2,5 milj. euroa, josta Kajaanin kaupungin maksuosuus noin 1,1, milj. euroa. Kaupungin maksuosuus nousisi kuluvasta vuodesta noin 170.000 euroa. Muutosta selittää em. maksuosuusprosentin nousun lisäksi suunnitellut lisäpanostukset eläinlääkintähuoltoon ja vastuueläinlääkäritoimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksella kumotaan aiempi allekirjoitettu sopimus. 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksella kumotaan aiempi allekirjoitettu sopimus.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 


Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

- vaatimusten perustelut;

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu


Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on klo 8-16. Juhlapyhien aattona ja perjantaisin klo 8-15.