Kaupunginvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän purkautuminen

KAJDno-2022-1065

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Muutoksessa lakisääteiset, ns. pakkokuntayhtymät siirtyivät suoraan hyvinvointialueista annetun lain ja sen voimaanpanolain 20 §:n perusteella hyvinvointialueelle yleisseuraantona. Pakkokuntayhtymiä olivat sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit. Kuntayhtymät siirrettiin varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille. Lisäksi hyvinvointialueille siirrettiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto (pl. varhaiskasvatus) sekä pelastustoimi.  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle oli siirretty 1.1.2013 alkaen kuntien yhteisesti hyväksymällä perussopimuksella järjestämisvastuu em. pakkokuntayhtymien tehtävien lisäksi myös kaikkien kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista (pl. Puolanka, pl. varhaiskasvatus) sekä ympäristöterveydenhuollosta. Lisäksi kuntayhtymän oli mahdollista tuottaa hallinnon tukipalveluita kunnille. Näiltä osin kyseessä oli ns. vapaaehtoinen kuntayhtymä. Tämän takia on perusteltua, että kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot toteavat Kainuun Sote -kuntayhtymän toiminnan lakanneen. 

Kainuun hyvinvointialueen valtuusto on 25.9.2023 hyväksynyt Kainuun Sote -kuntayhtymän viimeisen, korjatun tilinpäätöksen. Kuntayhtymä palauttaa tominnan päätyttyä ylijäämäisestä tuloksesta täysjäsenkunnille maksuosuuspalautukset, erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasausrahaston pääomaa sekä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen peruspääomaa, kehittämisrahastovaroja ja edellisten tilikausien ylijäämää liikelaitoksen perustamisvaiheen pääomien suhteessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa osittain vapaaehtoisen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lakanneen 1.1.2023 alkaen. 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa osittain vapaaehtoisen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lakanneen 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 


Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

- päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

- vaatimusten perustelut;

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu


Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja:

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on klo 8-16. Juhlapyhien aattona ja perjantaisin klo 8-15.