Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vuolijoen aluelautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 2017-2021

KAJDno-2017-878

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakunta - kokeilu toteutettiin 2016-2019 ja kaupunginvaltuusto päätti vakinaistaa toiminnan päätöksellään 9.12.2019. Aluelautakunnan jäsenet on valittu 5.6.2017 kokeilukaudelle 2017 - 2019. Aluelautakunta tulee nimetä vuosille 2020 - 2021 valtuustokauden loppuun saakka.

Kaupungin hallintosäännön mukaan Vuolijoen aluelautakunnan tehtävä on Kajaanin kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kaupungin Vuolijoen osa-alueen kehittäminen. Aluelautakunnan toimialueena on aiemman Vuolijoen kunnan alue.

Aluelautakunnassa on enintään yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten lukumäärä määräytyy aluelautakunnan toimialueen kylien määrän mukaan. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet toimialueen alueen asukkaiden esityksestä. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aluelautakunnan jäsenten asuinpaikka tulee olla aluelautakunnan toimialueella ja kultakin kylältä valitaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen. Alueen asukkaiden esitys aluelautakunnan jäsenistä tehdään kaupunginhallituksen koolle kutsumassa aluelautakunnan toimialueen kylien yhteisessä kokouksessa siten, että kultakin kylältä esitetään yksi varsinainen jäsen ja hänelle yksi varajäsen.

Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 36 §:n mukaan 

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Hallintosäännön mukainen alueen asukkaiden esitys aluelautakunnan jäsenistä on tehty 11.2.2020 aluelautakunnan toimialueen kylien yhteisessä kokouksessa. Aluelautakunnan toimialueen kylistä Kytökoski-Saaresmäki alueelta ei tehty esitystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Vuolijoen aluelautakuntaan 8 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2020 - 2021 alueen asukkaiden esityksestä seuraavasti:

Kylä  Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Koski Eveliina Terveniemi Niilo Leinonen
Kuusiranta Ari Haataja Tuija Kallio
Kytökoski-Saaresmäki ei esitystä ei esitystä
Käkilahti Ari Komulainen Sari Ahlström
Ojanperä Hilla Schroderus Antti Sivonen
Otanmäki Auli Ohtonen Janne Kallio
Ounas Toivo Määttä Merja Karjalainen
Vuolijoki Päivi Ohtonen Jussi Soini
Vuottolahti Antti Haataja Ulla Leinonen

 

Kaupunginvaltuusto nimeää jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen kyläkokouksen aluelautakuntaan esittämät henkilöt ovat kokoontuneet epävirallisesti 25.2.2020 tutustumiskokoukseen. Jäseneksi esitetyt esittävät, että aluelautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Ari Haataja ja varapuheenjohtajaksi Eveliina Tervaniemi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Vuolijoen aluelautakuntaan 8 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2020 - 2021 alueen asukkaiden esityksestä seuraavasti:

Kylä  Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Koski Eveliina Tervaniemi Niilo Leinonen
Kuusiranta Ari Haataja Tuija Kallio
Kytökoski-Saaresmäki ei esitystä ei esitystä
Käkilahti Ari Komulainen Sari Ahlström
Ojanperä Hilla Schroderus Antti Sivonen
Otanmäki Auli Ohtonen Janne Kallio
Ounas Toivo Määttä Merja Karjalainen
Vuolijoki Päivi Ohtonen Jussi Soini
Vuottolahti Antti Haataja Ulla Leinonen

 

Kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajaksi Ari Haatajan ja varapuheenjohtajaksi Eveliina Tervaniemen.

Päätös

Hyväksyi.