Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Valtuustoaloite: Selvitys Kajaanin arvokkaista luontokohteista

KAJDno-2018-1342

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

"Selvitys Kajaanin arvokkaista luontokohteista

Luonnonsuojelulla pyritään ehkäisemään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnossa ja toisaalta säilyttämään ihmisen aikaansaamia omaleimaisia kulttuuriympäristöjä, sekä palauttamaan ihmistoiminnan vaurioittamia luonnonympäristöjä entiselleen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Kajaanin kaupunki toteuttaa kattavan selvityksen luontoarvoiltaan arvokkaista luontokohteista. Selvitys on tarkoitettu tausta-aineistoksi viranomaiskäyttöön esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, maan- ja metsänomistajille esimerkiksi metsänhoidon suunnittelussa, mutta myös tietopaketiksi kelle tahansa alueen luonnosta kiinnostuneelle.

Luonnon- ja maisemansuojelua ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti ympäristöministeriö. Alueellisten Ely-keskusten tehtävänä on edistää ja valvoa luonnonsuojelua alueellaan. Myös kunnat on velvoitettu edistämään luonnonsuojelua alueellaan. Luonnonsuojelusta on tehty useita säännöksiä, jotka määrittelevät suojelun toteutusta. Keskeisiä säännöksiä ovat luonnonsuojelulaki ja -asetus, luonto- ja lintudirektiivi ja metsälaki. Myös luonnonsuojelulain huomioon ottamisesta ja luonto- ja maisema-arvojen turvaamisesta on säädetty mm. perustuslaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa, ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa. Perustuslain 20 pykälän mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Sen mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveeseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Tieto Kajaanin alueen luonnonsuojelullisista arvoista edistää tätä mahdollisuutta, sekä osaltaan tuo läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.

Tällä hetkellä Luontokaupunki -Kajaanilla ei ole kattavaa ja selkeää selvitystä luontoarvoiltaan merkittävistä luontokohteista. Hyvin tehty selvitys paitsi palvelee viranomaisia ja maanomistajia, turvaa se kuntalain edellyttämällä tavalla asukkaiden oikeuksia, hyvinvointia ja kestävää kehitystä, sekä toimii informaation lähteenä kaupunkistrategian mukaisesti luonto-kaupunki Kajaanista kiinnostuneille matkailijoille ja uusille asukkaille.

Selvityksen toteutuksessa Kajaanin ympäristön suojelusta vastaavien viranomaisten tulee pyrkiä mahdollisimman laajaan yhteistyöhön Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen ja metsäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa, sekä käyttämään kaupungin asukkaiden kokemusperäistä tietoa aiheesta. Valmista selvitystä painetaan rajoitettu erä jakoon ja/tai myyntiin, sekä se tulee pysyväksi, helposti löydettäväksi julkaisuksi Kajaanin kaupungin internetsivuille. "

 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään Kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Valmistelija

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on 10.12.2018 § 75 jättänyt valtuustoaloitteen ”Selvitys Kajaanin arvokkaista luontokohteista”. Aloitteessa esitetään, että Kajaani kaupunki toteuttaa kattavan selvityksen luontoarvoiltaan arvokkaista luontokohteista. Selvitys on tarkoitettu tausta-aineistoksi viranomaiskäyttöön esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, maan- ja metsänomistajille esimerkiksi metsänhoidon suunnittelussa, mutta myös tietopaketiksi kelle tahansa alueen luonnosta kiinnostuneelle.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai sposti etunimi.sukunimi[at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen toimiala on selvittänyt aloitteen toteuttamista ja sen tarpeellisuutta muun muassa viranomaistyössä.

Selvityksen toteuttaminen edellyttäisi erillistä projektia, johon toimialan yksiköissä ei ole henkilöstö- tms. resursseja. Selvityksen voisi toteuttaa ulkopuolinen yhteistyötaho, joka vastaisi myös selvityksen tarvitseman rahoituksen hankinnasta. Ympäristöteknisen toimialan yksiköt voivat tällöin toimittaa selvityksen tekijälle kaupungilla olemassa olevaa aineistoa sekä tarvittaessa mahdollistaa selvityksen tekijän pääsyn kaupungin tietolähteisiin tietyin rajauksin. Arvokkaiden luontokohteiden sijaintitiedot eivät ole kaikilta osin julkisia. Kaupunki on teettänyt luontokohteista selvityksiä 1980-luvun lopulta alkaen. Laajempaa tietokantaa arvokkaista luontokohteista ylläpitää ja valvoo Kainuun ELY-keskus.

Selvityksen lopputuotteena saatavaa yleistajuista tietopakettia voidaan hyödyntää esimerkiksi matkailussa ja muussa kaupungin markkinoinnissa.  Toimialan yksiköt eivät näe viranomaistyössään tarvetta kyseiselle selvitykselle. Arvokkaat luontokohteet löytyvät kaava-aineistoista, ja uusia alueita kaavoitettaessa tai uusia toimintoja sijoitettaessa ja luvitettaessa niiden osalta laaditaan erilliset ajantasaiset luontoselvitykset.

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen äänin 6-2, tyhjiä 1.

Valmistelija

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Silja Keränen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

 

 

 

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.