Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Valtuustoaloite: Puheista aitoon osallisuuteen

KAJDno-2018-417

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Noora Kyllösen esittämä ja Vasemmistoliiton Kajaanin valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Puheista aitoon osallisuuteen

Osallisuus on sana, jota käytetään trendikkäästi eri asian yhteyksissä. Kukapa ei tahtoisi olla tekemässä työtä osallisuuden edistämiseksi ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tehdä myös konkreettisia tekoja osallisuuden edistämiseksi. 

Kun katsomme Kajaanin ja koko Kainuun ikärakennetta ja tämän hetkisiä tulevaisuuden näkymiä, huomaamme, että on syytä aidosti pohtia sitä, miten saamme lapset ja nuoret entistä paremmin mukaan rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Sellaista tulevaisuutta, jossa he tahtovat olla osallisina.

Mielestämme onkin todella tärkeää ottaa sekä lapset että nuoret aidosti mukaan päätöksentekoon pelkän sanahelinän sijaan. Vasemmistoliiton Kajaanin valtuustoryhmä näkeekin tarpeelliseksi selvittää, onko Kajaaniin mahdollista perustaa lasten parlamentti alakouluikäisille lapsille ja nuorten parlamentin sitä vanhemmille nuorille. Nuorten parlamentin toiminta on hyvä yhteensovittaa jo toimivan nuorisovaltuuston kanssa. Ensiarvoisen tärkeää olisikin, että saisimme säännöllisesti kokoon edustavan otannan kajaanilaisia lapsia ja nuoria kehittämään Kajaania.

Valtuustoryhmämme näkee myös tarpeelliseksi antaa molemmille parlamenteille mahdollisuudet päättää jonkin sopivaksi katsotun summan osalta kaupungin rahan käytöstä, esimerkiksi pieniin investointeihin. 

Rohkaisevia ja toimivia esimerkkejä sekä lasten- että nuorten parlamenttien toiminnasta löytyy monelta paikkakunnalta, joten polkupyörää ei ole tarpeen keksiä uudelleen vaan ottaa ainoastaan hyväksi todettuja toiminnan muotoja käyttöön Kajaanissa meille parhaiten istuvalla tavalla."

Valmistelija

Eija Pyrrö, Nuorisosihteeri, eija.pyrro@kajaani.fi
Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten osallisuudesta säädetään:

  • kuntalaissa (26§) nuorten vaikuttajaryhmistä,
  • perusopetuslaissa (47a§) oppilaskunnista,
  • lukiolaissa (33§) opiskelijakunnista,
  • ammatillisen koulutuksen laissa (106§),
  • perustuslaissa (63§) määritetään lasten ja nuorten oikeudesta osallistua sekä
  • YK:n lapsenoikeuksien sopimuksessa (12. artikla)

Osallisuus on tapa, jolla nuoret kohdataan päivittäin. Nuorisolaissa nuoriksi määritellään kaikki alle 29-vuotaat. Nuorten hyvinvoinnin ja hyvän kasvun kannalta on tärkeää, että nuoret saavat olla täysipainotteisesti mukana julkisten asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Toimiva osallisuus on säännöllistä ja jatkuvaa. Osallisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että nuorten esittämillä mielipiteillä on merkitystä ja ne otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä. Lasten ja nuorten laajan osallistumisen edellytyksenä on, että osallistumisen ja vaikuttamisen muodot ovat monipuoliset. Lisäksi nuorten on saatava vaikuttaa asioihin ja palveluihin, jotka he kokevat merkityksellisiksi.

Kajaanin kaupungissa toimii nuorisovaltuusto sekä kaikilla kouluilla oppilaskunnat ja oppilaitoksissa opiskelijakunnat. Lisäksi maakuntatasolla toimii Maakunnallinen nuorisovaltuusto. Kajaanin nuorisovaltuuston jäseneksi pääsevät 8. luokkalaiset ja yläikärajaksi on määritetty 20 -vuotta. Kouluilla on koulukohtaiset kiintiöt jäsenten määristä. Kajaanissa ei ole ollut erillisiä lasten ja nuorten parlamentteja. Nuorisovaltuusto on järjestänyt muutaman kerran yhdessä sivistystoimen kanssa palvelujenarviointitilaisuuksia, joissa mukana on ollut nuoria, virkamiehiä sekä luottamushenkilöitä. Palvelujen kehittämisen näkökulmasta olisi tärkeää, että palvelujen arvioinnissa olisivat mukana kaikki toimialat sekä liikelaitokset.

Lasten ja nuorten parlamentin / parlamenttien tavoitteena tulee olla lasten ja nuorten aidon osallistumisen ja vaikuttamisen toteutuminen. Lasten ja nuorten tulee tällöin saada antaa mm. lausuntoja heitä koskevista, vireillä olevista ja myöhemmin päätökseen tulevista asioista, esittää ideoita ja aloitteita palvelujen ja kaupunkiympäristön kehittämiseksi ja muilla tavoilla tuoda julki näkemyksiään yhteisistä asioista (mielipidekirjoitukset, blogit, videot jne.). Osallisuuden edellytyksiä suunniteltaessa on hyvä huomioida osallisuuden osaamiskeskuksen laatimia nuorten osallisuuden laatukriteereitä ja arviointityökalua https://nuoretjaosallisuus.fi/tietoa/

Kaupunkistrategiassa tavoitellaan kaupunkilaisten osallisuuden edistämistä. Myös lapset ja nuoret ovat kaupunkistrategian keskiössä. Arvoimme, että Kajaanin nuorisovaltuuston, oppilaskuntien ja opiskelijakuntien lisäksi olisi kaupunkistrategian tavoitteiden mukaista, että kaupungissa järjestettäisiin säännöllisesti lasten ja nuorten parlamentti, yhdessä tai erikseen. Parlamentin / parlamenttien vastuu olisi nuorisovaltuustolla, jota tukisivat strategiatyöryhmät ”hyvää elämää älykkäässä kaupungissa” sekä ”tulevaisuus on nuorissa”. Parlamentin toiminta olisi siten keino edistää kaupunkistrategian mukaisesti:

  1. lasten ja nuorten osallisuutta,
  2. ennakkovaikutusten arviointityötä sekä
  3. osallistuvan budjetoinnin toteuttamista.  

Lasten ja nuorten osallisuuden tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on sopia toiminnan tavoitteista ja kehittämisestä yhdessä eri organisaatioiden kanssa. Tavoitteena tulee olla lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen koko kaupunki organisaatiossa sekä järjestää osallisuuskoulutusta viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Huomiota tulee kiinnittää lapsille ja nuorille kohdennettuun viestintään. Lasten ja nuorten eri vaikuttajaryhmät ovat osa kunnan päätöksentekojärjestelmää ja parlamenteille osoitetaan aitoa päätäntävaltaa oman budjetin sekä esim. osallistuvan budjetin kautta.

Mikäli parlamentin perustaminen todetaan kannattavaksi, ryhdytään parlamentin toimintaa suunnittelemaan osana kaupungin osallisuusohjelman valmistelua. Osallisuusohjelmassa määritetään siten parlamentin rakenne, toimintaperiaatteet sekä -edellytykset. Osallisuusohjelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,​ että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Eija Pyrrö, Nuorisosihteeri, eija.pyrro@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee sivistyslautakunnan toimenpiteet tiedoksi ja vie ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Eija Pyrrö, Nuorisosihteeri, eija.pyrro@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee sivistyslautakunnan toimenpiteet tiedoksi ja vie ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.