Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kainuun sosiaali-​ ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen ja varajäsenen muutos

KAJDno-2017-725

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe­rus­so­pi­muk­sen 5 §:n mukaan yhtymävaltuuston edustajien lu­ku­mää­rä on 2, 4 tai 15 /kunta jäsenkunnan asukasluvun suuruudesta riip­puen. Ka­jaa­nin kaupungilla on yhtymävaltuustossa 15 edustajaa, Hy­ryn­sal­mel­la, Pal­ta­mol­la ja Ristijärvellä kullakin 2 edustajaa sekä Kuh­mol­la, Sot­ka­mol­la ja Suomussalmella kullakin 4 edustajaa.  Puo­lan­gan kun­nal­la on oikeus nimetä 2 edustajaa, joilla on puhe- ja ää­ni­oi­keus asiois­sa, joissa Puolanka on osajäsen. Yh­ty­mä­val­tuus­ton ko­kouk­sis­sa kullakin edustajalla on yksi ääni.

Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja va­ra­jä­se­net valitaan kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jä­sen­ten ja va­ra­jä­sen­ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja tai va­ra­val­tuu­tet­tu­ja. Yh­ty­mä­val­tuus­ton lopullisen kokoonpanon tulee nou­dat­taa ta­sa-ar­vo­lain määräyksiä sukupuolten välisestä paikkajaosta.

Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei Kuntalain 76 §:n mukaan ole:

1. ao. kuntayhtymän palveluksessa ole­va henkilö,

2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos­ke­via valvontatehtäviä.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Kainuun Sote -valtuuston varsinainen jäsen Tanja Ålander (KESK) ja hänen varajäsenensä Katie Halonen pyytävät eroa Sote valtuustosta. Pyynnön taustalla on tarve järjestellä Kainuun kuntien ja puolueiden kuntavaalien jälkeen sopimaa paikkajakaumaa Sote valtuustossa. Paltamon kunnan jäsenistä yksi on edustanut Vihreitä, mutta hänen paikkakunnalta poismuuttonsa jälkeen ei Paltamosta voida nimetä uutta ao. puolueen edustajaa. Tämän vuoksi Kajaani ja Paltamo ovat sopineet vaihtavansa puoluepaikat niin, että Paltamo nimeää Sote valtuustoon jäsenen Keskustasta ja Kajaani Vihreistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- myöntää Tanja Ålanderille ja Katie Haloselle eron Soten yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja varajäsenyydestä ja

- nimeää Soten yhtymävaltuustoon uuden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto

-​ myöntää Tanja Ålanderille ja Katie Haloselle eron Soten yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja varajäsenyydestä ja

-​ nimeää Soten yhtymävaltuustoon uuden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Myönnettiin ero Tanja Ålanderille ja Katie Haloselle.

Yhtymävaltuuston varsinaiseksi jäseneksi valittiin Silja Keränen ja varajäseneksi Nina Jyrkäs.