Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Valtuustoaloite: Prosenttitaiteen Kajaanin mallin valmistelu ja täytäntöönpano (lisäpykälä)

KAJDno-2021-607

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Panu Huotarin (vas) esittämä ja valtuutettujen Anne Kemppainen (vihr), Ella Kiljunen (sd), Sari Kyllönen (vas), Aki Räisänen (vas), Raili Myllylä (vas) ja Miikka Kortelainen (vas) allekirjoittama ja kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Prosenttitaiteen Kajaanin mallin valmistelu ja täytäntöönpano

"Aloitteessa esitän Kajaanin kaupungin valmistelevan ja ottavan käyttöön prosenttitaiteen Kajaanin mallin ajalle 2022-2026. Tämän jälkeen mallista saadut kokemukset otettaisiin uudelleen tarkasteltavaksi, jotta sitä voitaisiin edelleen kehittää.

Prosenttiperiaatteen käytöstä on lukuisia hyviä, erilaisia esimerkkejä eri kaupungeista, yleensä periaatetta on toteutettu parhaalla menestyksellä kaupungeissa, joissa siitä on otettu käyttöön jokin selkeä toimintamalli. Hyvinvoivat kulttuuri- ja taidekenttä ovat keskeisimpiä osoituksia elävästä, eteenpäinsuuntaavasta ja kehittyvästä kaupungista ja myös osaltaan edistävät sen kukoistamista.

Mallin hahmotelmaa valmistelua lähtökohdaksi:

Prosenttitaiteen Kajaanin mallissa kaupungin rakennushankkeiden budjeteista varattaisiin vähintään 1 % hankkeen vaikutusalueella (esim. lähiö, koulu, urheilutila, katu) ensisijaisesti paikalliseen taiteeseen. Prosenttitaidetta voitaisiin hankkia kaikilta taiteen aloilta, ensi sijassa taiteen vapaalta kentältä. Tämä mahdollistaisi perinteisemmän prosenttiperiaatteen käytön (jossa rakennuksiin hankitaan kuvataidetta) rinnalle taiteen eri ulottuvuuksien huomioimisen, prosenttitaidetta voisi siis Kajaanin mallissa kuvataiteen lisäksi olla myös esim. musiikki, teatteri, erilaiset yhteisötaiteen muodot, performanssitaide, videoinstallaatiot, tapahtumat, tai jotain muuta.

Prosenttitaiteen Kajaanin mallia sovellettaisiin harkitusti yhteistöinä myös paikallisten julkisesti tuettujen taide- ja kulttuurilaitosten (museot, teatteri, kirjasto, kansalaisopisto) kanssa, kuitenkin niin, että lähtökohtaisesti tuetaan taiteen vapaan kentän paikallisten toimijoiden työtä.

Prosenttitaiteen hankinnasta päätöksen tekisi kunkin rakennushankkeen valmistelun yhteydessä erikseen koottava valitsijaryhmä, jossa olisi edustettuna ympäristötekninen- ja sivistyslautakunta, kaupungin kulttuurilaitokset ja mahdolliset muut taidealojen asiantuntijat, sekä rakennushankkeeseen suoraan liittyvät tahot.

Tehtävän prosenttitaiteen tulisi olla sidoksissa kulloiseenkin rakennushankkeeseen, jolloin esim. koulun peruskorjaukseen liittyvän taiteen tulisi liittyä jollain tavalla ko. kouluun.

Prosenttiperiaatteesta Kajaanissa

Prosenttiperiaatteessa on kyse siitä, että prosentti rakannushankkeiden budjeteista käytetään hanketta koskeviin taidehankintoihin. Tarkoituksena on parantaa ympäristöjen viihtyisyyttä taiteen avulla, parantaa taiteilijoiden työllistymisedellytyksiä, sekä tarjota kansalaisten arkeen taide-elämyksiä. Useissa kunnissa on jo vuosia ollut voimassa periaatepäätös taiteen rahoitukseen käytettävästä prosentista julkisissa rakennushankkeissa jo vuosia. Kajaanilla tällaista ei ole. Prosenttiperiaatteen Kajaanin mallissa kulttuuria ei pidettäisi enää erillisenä saarekkeena, tai pelkkänä välttämättömänä menoeränä, vaan kaupunkipolitiikan sykkivänä sydämenä. Kajaanissa on kokoonsa nähden vireä ja laadukas vapaan taiteen ammattikenttä, joka huomioidaan jatkuvasti muualla Suomessa ja myös kansainvälisesti. Kaupungin on jo korkea aika alkaa hyödyntää tätä seikkaa toiminnassaan laajammin."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §