Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Valtuustoaloite: Keskustan pysäköinti maksuttomaksi kiekkopysäköinniksi

KAJDno-2021-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Minna Partasen esittämän ja useiden muiden valtuutettujen (yht. 13) allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: 

Keskustan pysäköinti maksuttomaksi kiekkopysäköinniksi

"Kajaanin kaupungin keskustassa ei ole juuri ollenkaan maksuttomia pysäköintipaikkoja. Yleensä joulunaikaan ja nyt koronaepidemian vuoksi kaupunki on kuitenkin pitänyt maksuttomiakin jaksoja. Kun pysäköinti keskustassa on ollut maksutonta kiekkopysäköintiä, se on elävöittänyt keskustaa sekä lisännyt saavutettavuuden tunnetta.

Maksuttomuudesta hyötyvät sekä ravintolat, kivijalkakaupat, torikauppiaat että palveluiden kuluttajat. Kaupunki pelkästään hyötyy elinvoimaisesta keskustasta ja siellä sijaitsevista yrityksistä. Nykyisten parkkimittareiden hankkiminen oli virhe, joka on onneksi korjattavissa. Kestää kuitenkin oma aikansa, kun keskusta-alueen saavutettavuus tai mielikuva siitä paranee, mutta on todennäköistä, että pysäköintimaksujen pysyvä poisto koko keskusta-alueella parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia keskustassa.

Hiljattain päättyneestä maksuttomasta jaksosta on kuulunut pelkästään hyvää palautetta. Sen sijaan parkkimaksujen palauttaminen ei ole ollut kajaanilaisten eikä yrittäjien mieleen. Vaikka parkkimaksujen poistamisen myötä kaupungille jäisi jonkun verran tuloja saamatta, tuloja syntyy välillisesti yrittämisen kautta kasvavina verotuloina.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kajaanin kaupungin keskusta-alueella luovutaan maksullisesta pysäköinnistä ja siirrytään maksuttomaan 1–2 h kiekkopysäköintiin."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin keskusta-alueen maksulliseen pysäköintiin on tehty lukuisia muutoksia viime vuosien aikana. Edellisen kerran ydinkeskustan maksullisuuskäytäntöjä muutettiin 16.5.2018 § 51 ympäristöteknisen lautakunnan tekemällä päätöksellä. Päätöksessä pysäköintimaksuja alennettiin keskimäärin 40 %, hintaan 1€/h vyöhyke 1 ja 0,5€/h vyöhyke 2. Lisäksi viikonloput vapautettiin kokonaan maksusta ja ilmaisia kiekkopaikkoja lisättiin reilusti. Muutosvuonna 2018 maksullisesta pysäköinnistä saadut tulot olivat 273 000 € ja vuonna 2019 198 000 € sisältäen mittarituotot sekä myydyt asiakas- ja yrityspysäköintiluvat. Maksullisen pysäköinnin kulut ovat vuosittain keskimäärin 30 000 €.

Pysäköinninvalvonnasta vastaa pysäköinninvalvonnan yksikkö, jonka tehtävä on valvoa yleisten pysäköintisääntöjen noudattamista riippumatta siitä, onko pysäköinti maksullista tai maksutonta. Vuoden 2020 pysäköintivirhemaksuja määrättiin 110 250€. Pysäköinninvalvonnasta aiheutuneet kulut olivat 95 650 €.

Ympäristötekninen toimiala teki vuonna 2019 Kajaanin keskusta-alueen pysäköintiselvityksen, jossa tutkittiin pysäköinnin nykytilaa ja tulevaisuutta. Työhön sisältyi pysäköintilaskennat, pysäköintistrategian luominen ja lisäksi uudistettu pysäköintinormi kaavoituksen tarpeisiin strategian toteuttamisen tueksi. Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuului ympäristöteknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen edustajia. Esitys pysäköintistrategiaksi on esitelty raportin sivulla 21, kohdassa 4.3:
”Nykytila-analyysin, maankäytön ja asukasmäärien tulevaisuuden ennusteiden, kaupan ja muiden palvelujen myllerryksen sekä liikkumismuotojen hitaiden muutosnäkymien perusteella esitetään, että Kajaanin keskustassa ei tehdä autojen pysäköintiin merkittäviä muutoksia.” Pysäköintistrategia oli päätettävänä ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 18.9.2019 § 76. Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi strategian osaltaan ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 9.10.2019 § 180.

Koronavaikutusten myötä kaupunki muutti pysäköinnin poikkeuksellisesti keväällä 2020 loppuvuoden ajaksi täysin maksuttomaksi. Ajatuksena oli madaltaa asioimisen kynnystä keskustan kaupoissa. Tämä aiheutti ongelmia työpaikka -ja asumispysäköintinä, jolloin asiakkaille ei keskusta-alueella aina välttämättä löytynyt pysäköintitilaa. Myöhemmin pysäköinti muutettiin 2 h kiekkopysäköinniksi, jonka myötä tilanne parani hieman ja vaihtuvuutta saatiin lisättyä. Edelleen ongelmia esiintyi pysäköintikiekkojen siirtämisenä sekä pidempiaikaisen pysäköinnin mahdollisuuden puuttumisena. Vuoden 2020 pysäköintitulot olivat kaikkiaan n. 90 000 €.
Vuoden 2021 alusta palattiin ns. normaaliin koronaa edeltäneeseen pysäköintikäytäntöön, jossa on havaittu pysäköintipaikkojen vaihtuvuuden toimivan hyvin. Tilaa on ollut sopivasti alueella asioimiseen ja esimerkiksi lyhytaikainen asukaspysäköinti on kadunvarrelta vähentynyt.

 Pysäköinninvalvonnan havaintona on, että selkein ja toiminnallisesti tehokkain tapa hyödyntää pysäköinti ydinkeskustassa on maksullisuus. Vaihtuvien järjestelyiden on koettu aiheuttavan epätietoisuutta, miten pysäköinti pitää milloinkin hoitaa, koska muutosten omaksuminen ottaa aikansa. Jokainen muutos maksaa kaupungille merkkien uusimisen ja työn osalta. Pysäköinninvalvonnan havaintojen mukaan autoilijat ovat valmiita maksamaan pysäköinnistä. 

Valtuustoaloitteessa on esitetty keskustan pysäköinnin muuttamisesta kokonaan maksuttomaksi kiekkopysäköinniksi. 
Aloitteen mukaan kiekkopysäköinti elävöittää keskustaa ja lisää saavutettavuuden tunnetta. Maksuttomuudesta hyötyvät sekä ravintolat, kivijalkakaupat, torikauppiaat että palveluiden kuluttajat. Nykyisten parkkimittareiden hankkiminen oli virhe, mutta korjattavissa. Pysäköintimaksujen pysyvä poisto koko keskusta-alueelta parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia keskustassa. Hiljattain päättyneestä maksuttomasta jaksosta on kuulunut aloitteen mukaan pelkästään hyvää palautetta. Vaikka parkkimaksujen poistamisen myötä kaupungille jäisi jonkun verran vähemmän tuloja saamatta, syntyy tuloja välillisesti yrittämisen kautta kasvavina verotuloina. Allekirjoittaneet ehdottavat koko keskusta-alueen muutettavan 1-2 h kiekkopysäköinniksi.

Viime vuosien aikana keskusta-alueen pysäköintiin on tehty lukuisia muutoksia. Ympäristöteknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen vuonna 2019 hyväksymän pysäköintistrategian mukaisesti keskusta-alueen pysäköintijärjestelyihin ei ole tarvetta tehdä merkittäviä muutoksia. 

Lisätietoja Jari Kauppinen, puh. 044 7100 034, sposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
 

Päätös

Jäsen Markus Leinonen esitti, että Kauppakatu-Välikatu osalta pysäköinti muutetaan 30 minuutin maksuttomaksi kiekkopysäköinniksi Linnankatu-Lönnrotinkatu välillä, muilta osin säilytetään ennallaan. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen lautakunnan vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen lautakunnan vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Minna Partanen Pasi Kilpeläisen kannattamana esitti, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysesityksen: kaupunginhallitus JAA, Minna Partanen Ei.

Äänestyksen tulos: 36 JAA-ääntä, 12 EI-ääntä, 2 tyhjää, 1 poissa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Veli-Matti Karppinen esitti päätökseen liitettäväksi ponnen, jonka valtuusto yksimielisesti hyväksyi. Ponsi liitteenä. 

Äänestystulokset

  • Jaa 36 kpl 72%

    Tero Paukkeri, Hannu Kemppainen, Ari Toppinen, Eero Suutari, Veli-Matti Karppinen, Toivo Sistonen, Jouni Lämpsä, Kaija Patronen, Silja Keränen, Voitto Leinonen, Sari Kyllönen, Hanna Karvinen, Tiina Sarparanta, Raimo Tornberg, Hannu Juntunen, Aki Räisänen, Johanna Rantala, Tanja Ålander, Pauli Pyykkönen, Helena Ohtonen, Panu Huotari, Raili Myllylä, Antero Kyllönen, Anni Rimpiläinen, Markku Oikarinen, Anne Määttä, Akseli Leppänen, Ritva Mikkonen, Esa Pellikka, Paavo Niemelä, Veli-Pekka Leivo, Miikka Kortelainen, Pertti Varimo, Teuvo Hatva, Vesa Kaikkonen, Karl Kunnas

  • Ei 12 kpl 24%

    Pasi Arffman, Teemu Niva, Pasi Kilpeläinen, Minna Partanen, Ella Kiljunen, Tiina Kyllönen, Aila Tartia-Jalonen, Anne Kemppainen, Timo Meriläinen, Eila Aavakare, Jukka Poutiainen, Katriina Ojala

  • Tyhjä 2 kpl 4%

    Anne Nyman, Raimo Piirainen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §