Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tilivelvollisten määrittäminen 2021

KAJDno-2019-35

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittämistä koskevan asian valmistelu kuuluu Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta pyytää vakiintuneen käytännön mukaan asiasta tilintarkastajan ja kaupunginhallituksen lausunnot, ennen kuin asia viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.

Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että

 - viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
 - viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
 - viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä.

Kunnan toimielinten jäsenet ovat tilivelvollisia, mutta tilivelvollisuus ei koske kaupunginvaltuuston jäseniä. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on edellisen kerran 4.5.2020, § 14, määritellyt kaupungin tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut/tapahtuu seuraavat muutokset:

Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos on lakannut 1.1.2021 (jatkossa sivistystoimialan tulosyksikkö)

Talousjohtaja Asta Tolonen jää eläkkeelle 1.2.2021 alkaen, va. talousjohtajana Joni Partanen

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen on virkavapaalla 28.2.2021 saakka, sijaisena Hannu Westerinen

Sivistysjohtaja Mikko Saari on virkavapaalla 31.8.2021, sijaisena perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen

Perusopetuksen tulosalueen johtajan sijaisena on Jaakko Vehkaperä 31.8.2021 saakka

Henkilöstösihteerin virka muutettu työllisyyspäällikön viraksi henkilöstösihteerin siirryttyä eläkkeelle

Tilivelvollisten luettelo on kokonaisuudessaan seuraava:

Toimielinten jäsenet:

Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, kaupunginhallituksen työllisyysjaosto
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekninen lautakunta
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta  
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:
Kaupunginhallituksen toimiala:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio
Talousjohtaja Asta Tolonen 31.1.2021 saakka

Va. talousjohtaja Joni Partanen 1.2.2021 alkaen

Vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen
Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen

Työllisyyspäällikkö, työllisyysjaoston esittelijä Milla Tikkanen

Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen 
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Jukka Piirainen

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen  johtaja Juha Nurminen

Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Kajaanin lukion rehtori Jaana Leinonen

Sivistystoimiala: 
Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä

Museonjohtaja, liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston esittelijä Antti Mäkinen (kulttuuriasiat)

Vuolijoen aluelautakunta:
Aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri Sirpa Pöppönen

Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Jussi Heikkinen
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 
Liikuntapäällikkö, liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston esittelijä Jarmo Kinnunen (liikunta-asiat)
Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen

 
Kainuun pelastuslaitos -toimiala:
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.

Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja tilintarkastajalta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan luetteloon tilivelvollisista esitetään seuraavat  havainnot:

 - maahanmuuttajapalvelujen johtaja Jukka Piirainen, nimike muuttunut kansainvälisten palveluiden johtajaksi

-  Hannu Westerinen vs. henkilöstöjohtaja, sijaisuus jatkuu 31.7.2021 saakka  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan laatimaan tilivelvollisten luetteloon.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja JHT, KHT Antti Kääriäinen (KPMG Oy) on todennut lausunnossaan 20.1.2021, ettei heillä ole huomauttamista tarkastuslautakunnan 19.1.2021 laatimaan tilivelvollisten luetteloon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto määrittelee tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Valtuusto määrittelee tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.