Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Soten Kuusanmäen tontin ostaminen ja maanhankintamäärärahan korottaminen

KAJDno-2020-1341

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on tehnyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle kahdensadanviidenkymmenentuhannen (250 000) euron tarjouksen Kuusanmäessä sijaitsevasta tontista nro 205-10-7-2 (Pöllyvaarantie 3, Kuusanmäen palvelukeskus). Kuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt kaupungin tarjouksen tontista 31.3.2021 § 7. Kaupan toteutuminen edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksyvää maanhankintapäätöstä sekä lisäksi vuodelle 2021 varatun maanhankintamäärärahan korottamista kauppahinnan suuruisella määrällä.

Kaupungin tekemän tarjouksen mukaisesti tontilla olevat purkukuntoiset rakennukset kuuluisivat kauppaan ja niiden purkaminen jäisi kaupan toteutuessa kaupungin vastuulle. Purkamisen kustannuksiksi on arvioitu n. 550 000 euroa. Lisäksi kaupunki vastaisi tontilta mahdollisesti löytyvien pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta, jos sellaisia alueelta löytyisi. Tällä hetkellä pilaantumista ei ole tiedossa tai odotettavissa, koska alueella ei ole ollut merkittävää ympäristön pilaantumisen riskiä aiheuttavaa toimintaa. Lisäksi alueen hyödyntämisestä aiheutuisi myöhemmin kaupungille kaavoituskustannuksia sekä kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia, jotka voitaisiin kattaa pääosin tonttien luovuttamisesta saatavilla tuotoilla.

Alueen myöhempää käyttöä rakentamiseen rajoittavat alueen luontoarvot, erityisesti liito-oravan potentiaaliset esiintymisalueet, jotka rajaavat huomattavan osan nykyisestä tontista rakentamisen ulkopuolelle. Kaupan toteutuessa kaupunki purkaisi alueella olevat purkukuntoiset rakennukset ja aloittaisi asemakaavamuutoksen valmistelun. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle voitaisiin kaavoittaa rivitalo- tai pientalotontteja, mutta todennäköisesti puolet alueesta osoitettaisiin puistoalueiksi edellä mainituista luontoarvoista johtuen.

Alueella on toistaiseksi voimassa Keskustaajaman osayleiskaava 2015, koska Keskustaajaman osayleiskaava 2035:sta tehdyt valitukset ovat vielä alueen osalta käsiteltävänä. Alueen yleiskaavan mukainen käyttötarkoitus muuttuisi nykyisestä julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta pientalovaltaiseksi alueeksi, mikäli uusi yleiskaava voidaan saattaa alueen osalta voimaan. Asemakaavanmuutostyö voitaisiin aloittaa todenteolla vasta valitusten lopullisen käsittelyn ja yleiskaavan voimaantulon jälkeen. Alueen kaavoittaminen ja kunnallistekniikan sopeuttaminen siten, että alue voitaisiin ottaa muutetun asemakaavan mukaiseen käyttöön kestäisi arviolta kolmesta viiteen vuotta siitä, kun uusi yleiskaava on voitu saattaa voimaan.

Alueen hankkiminen kaupungille tukee voimassa olevan kaupunkistrategian tavoitteita tiivistäen asemakaava-alueen yhdyskuntarakennetta. Sen keskustan läheinen sijainti edistänee hyötyliikuntaa arjessa sekä tehostaa huomattavasti kunnallistekniikan käyttöä, millä on suorat vaikutukset resurssien tehokkaaseen käyttöön. Alueen läheisyydessä on hyvin saavutettavissa olevat kunnalliset palvelut, kuten päiväkodit ja liikuntapaikat sekä lisäksi hyvät kaupalliset lähipalvelut.

Hankinta ja myöhempi asemakaavanmuutos edistäisivät lisäksi alueen virkistyskäyttöä, koska alueelle voitaisiin suunnitella ja rakentaa virkistyskäytössä tarpeelliset kevyen liikenteen reitit. Lisäksi asemakaavan muutoksella edistettäisiin alueen luontoarvojen suojelua, koska kaavoituksen yhteydessä selvitettäisiin alueen luontoarvot nykyistä tarkemmin sekä varattaisiin riittävät puistoalueet luontoarvojen ja liito-oravan suojelua varten.

Alueen ostaminen monipuolistaisi pidemmällä aikavälillä kaupungin tonttitarjontaa ja lisäisi erityisesti laadukkaiden puistoalueisiin rajoittuvien tonttien määrää merkittävästi. Tämä voisi vaikuttaa positiivisesti kaupungin kilpailukykyyn ja vetovoimaan asuinpaikkana, millä olisi pitkällä tähtäimellä myös elinvoimapoliittista merkitystä erityisesti korkeaa osaamista vaativien tehtävien täyttämisen osalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 

- Kajaanin kaupunki ostaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä (y-tunnus: 2496986-0) tontin nro 205-10-7-2 (Pöllyvaarantie 3) yhteensä 250 000 euron kauppahinnalla oheisen tarjouksen mukaisin ja muutoin normaalein kiinteistökaupan ehdoin sekä 

- kaupunginvaltuusto korottaa kuluvan vuoden talousarviossa maanhankintaan osoitettua investointimäärärahaa kauppahinnan suuruisella määrällä eli 250 000 eurolla.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- Kajaanin kaupunki ostaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä (y-tunnus: 2496986-0) tontin nro 205-10-7-2 (Pöllyvaarantie 3) yhteensä 250 000 euron kauppahinnalla oheisen tarjouksen mukaisin ja muutoin normaalein kiinteistökaupan ehdoin sekä

- kaupunginvaltuusto korottaa kuluvan vuoden talousarviossa maanhankintaan osoitettua investointimäärärahaa kauppahinnan suuruisella määrällä eli 250 000 eurolla.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.