Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, Sammonkaari rakennusurakan rahoituksen takaaminen

KAJDno-2021-410

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin entisen linja-autoaseman tontille on suunnitteilla nykyaikainen ja monipuolinen kaupunkikeskustan asuinalue eri-ikäiseen ja -muotoiseen asumiseen. Elinkaariajattelulla tarkoitetaan eri ikäisten asukkaiden tarpeiden huomioimista korttelirakenteessa ja sen suunnittelussa. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa moderni ja ekologinen sekä helposti saavutettava asuinalue nykyajan ja tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen aina palveluista materiaaleihin ja teknisiin ratkaisuihin saakka.

Sammonkaarta on rakentamassa monta toimijaa, joiden yhteistyöllä täysin uudenlainen, älyä, ekologisuutta ja toimivuutta huokuva kaupunkikortteli rakentuu. Tavoitteena on edistää puurakentamista ja puun käyttöä sekä hyödynnetään paikallista puurakentamisen ja puunjalostuksen osaamista.

Kajaanin kaupungin omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari on kumppanina toteuttamassa Sammonkaaren -hanketta. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari tarjoaa vuokra-asuntoja kajaanilaisille, paluumuuttajille sekä Kajaaniin töihin tai opiskelemaan tuleville.

Sammonkaari -hankkeeseen toteutetaan opiskelija-asuntoja, joiden toteuttamisesta vastaa Kajaani Pietari.  Alustavien suunnitelmien mukaan Sammonkaareen rakennetaan opiskelija-asunnoiksi 56 huoneistoa sekä yhteiset varasto-, auto- ja pyörätilat, yhteensä n. 2912,5 kerrosalaneliötä. Hankkeen kustannusarvio on 9 650 000 €. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari on kilpailuttanut lainaa hankkeelle 9 650 000 €, laina-aika 30 vuotta.

Rahoittaja vaatii Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin osalta hankkeen toteuttamiseen Kajaanin kaupungin täysimääräisen (100 %) takauksen.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaisesti omavelkainen takaus voidaan myöntää pääsääntöisesti vain omistamalleen tytäryhtiölle tai merkittävästi omistetulle osakkuusyhtiölle. Takaus myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Lainat on kilpailutettu asianmukaisesti ja lainanotosta on yhtiön hallituksen päätös.
 • Omavelkainen takaus voidaan myöntää koko lainan määrälle tai osalle lainan määrää.
 • Kaupungin osakkuusyhtiölle takaus voidaan myöntää enintään kaupungin omistusosuutta vastaavalle määrälle. Ehtona on, että omistajat samanaikaisesti osallistuvat yhteisön rahoitukseen omistusosuuttaan vastaavalla osuudella.
 • Kaupunki perii myöntämästään takauksesta takausprovision.
 • Tytäryhtiöiden lainojen kilpailuttamisesta ja mahdollisten takausten valmistelusta voidaan periä kaupunginhallituksen erikseen päättämä järjestelypalkkio.

Kajaanin kaupungin takausvastuut olivat tilinpäätöksen 2020 mukaan 30,3 milj. €, josta Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin osuus 21,5 milj. €. Viimeisin lainatakaus Kajaanin Pietarille on annettu vuonna 2014 (KV 29.9.2014 § 42) ja takausvastuiden määrä on merkittävästi vähentynyt viime vuosina.

Takauksia ja lainoja myönnettäessä on huomioitava kuntalain ja valtiontukisäännösten määräykset. Takaus ei saa missään tilanteessa vaarantaa kaupungin kykyä hoitaa lakisääteiset tehtävänsä.  Kajaanin kaupungin takausvastuiden määrä 30,3 milj.€ on suhteessa taseen loppusummaan 537,4 milj. € n. 6 %, joten takauksiin liittyvät vastuut eivät muodosta taloudellisesti merkittävää riskiä Kajaanin kaupungille. Kaupungin taloudellinen riski muodostuu taattavien lainojen pääomista ja koroista. Korkotaso on yleisesti edelleen historiallisen matala, joten lainan korot eivät merkittävästi kasvata takauksiin liittyvää taloudellista vastuuta nykyisillä korkotasoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää takauksen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin Sammonkaari -hankkeen rahoittamiseen seuraavasti:

 • Pankkilainan 100 % takaus:
  • Danske Bank:n tarjoamalle vaihtuvakorkoiselle (6 kk Euribor) tasalyhenteiselle lainalle: 9 650 000 € 30 vuoden laina-aika, marginaali 0,450 %.
 • Takausprovisio 0,5 % / vuosi kulloisestakin lainapääomasta

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

 • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää takauksen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin Sammonkaari -hankkeen rahoittamiseen seuraavasti:

 • Pankkilainan 100 % takaus:
  • Danske Bank:n tarjoamalle vaihtuvakorkoiselle (6 kk Euribor) tasalyhenteiselle lainalle: 9 650 000 € 30 vuoden laina-aika, marginaali 0,450 %.
 • Takausprovisio 0,5 % / vuosi kulloisestakin lainapääomasta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.