Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Hallintosäännön muutos 1.8.2021 alkaen; Kaupunginhallituksen jaostojen perustaminen, Liikunta- ja kulttuurineuvoston lakkauttaminen ym.

KAJDno-2018-1022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti osa-aikaisena luottamushenkilönä. Osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata omasta työstään, ellei työnantajalla ole painavia perusteita kieltäytyä vapaan myöntämisestä. Osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksetaan palkkaa ja hänellä on oikeus vuosilomaan, sairaslomaan ja muihin vastaaviin etuisuuksiin kuin viranhaltijalla. Hallintosääntöön tehdään muutos, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle toimimisen joko osa-aikaisena luottamushenkilönä tai  "tavanomaisena" luottamushenkilönä. Päätöksen siitä, kummalla roolilla kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävää hoidetaan, tekee kaupunginvaltuusto ennen kaupunginhallituksen valintaa.   

Kaupunginhallituksen toimialan organisaatiota uudistetaan muuttamalla sekä luottamustoimielinten että viranhaltijaorganisaation rakennetta.

- Kaupunginhallituksen alaisesta toimialasta käytetään jatkossa nimeä Konsernipalvelut. 

- Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan uusi konsernijaosto, jonka tehtävänä on kaupungin omistamien tytäryhteisöjen toimintojen seuranta, ohjaus ja valvonta. Jaoston perustamisella vahvistetaan kaupungin konserniohjausta, omistajapolitiikan toteutumista ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista. Jaoston jäsenet ovat kaupunginhallituksen varsinaisia tai varajäseniä. 

- Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan uusi osallisuus- ja hyvinvointijaosto, jonka tehtävänä on kaupungin asukkaiden osallisuuden lisääminen, yhteistyö kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa sekä avustusten jakaminen. Jaoston jäsenet ovat kaupunginhallituksen varsinaisia tai varajäseniä. Samalla lakkautetaan ympäristöteknisen lautakunnan alaisuudessa toiminut Liikunta- ja kulttuuriasioden neuvosto, ja sille kuuluneet asiat siirtyvät jaoston tehtäväksi. Uudistuksella korostetaan hyvinvoinnin edistämistyötä ja sen laaja-alaista ymmärrystä koko konsernin tehtävänä ja parannetaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. 

- Kaupunginhallituksen alaisen toimialan viranhaltijaorganisaatiota muutetaan siten, että toimiala muodostuu jatkossa neljästä tulosyksiköstä: elinvoimapalvelut, henkilöstöpalvelut, hallintopalvelut ja talouspalvelut. Tulosyksiköiden johtajat ovat suoraan kaupunginjohtajan alaisia. 

Vuolijoen aluelautakunnan toiminta on vakinaistettu vuoden 2021 alussa. Hallintosääntöön täsmennetään lautakunnan toimivaltaa määrärahojen käytössä ja hankintapäätösten tekemisessä. 

Poikkeusolojen toimivallankäytöstä on hallintosääntöön lisätty uusi luku. Koronapandemian takia Suomessa otettiin maaliskuussa 2020 käyttöön valmiuslaki ja sen perusteella annettiin määräyksiä mm. kuntien toimintojen sulkemisesta. Hallintosäännön mukaan toimivalta asiassa on lautakunnilla, mutta asian kiireellisyyden vuoksi tarvittavat päätökset tuli tehdä välittömästi viranhaltijapäätöksinä. Uudessa luvussa kaupunginjohtajalle, toimialajohtajille ja liikelaitosten johtajille annetaan toimivalta kiireellisissä, äkillisesti ilmaantuneessa tilanteessa tehdä tarvittavat päätökset ihmisten terveyden, taloudellisten etujen yms. suojaamiseksi. Kaupunginhallitus voi antaa ao. oikeuden henkilöille määräajaksi. 

Tiedonhallintalain vastuut on kirjoitettu hallintosääntöön aiempaa kattavammin. 

Sivistyslautakunnan kokoonpanoon on lisätty teatterin henkilöstön oikeus osallistua kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeudelle silloin, kun lautakunnassa käsitellään teatteria koskevia asioita. Lisäys perustuu teatterihenkilökunnan työehtosopimuksen määräykseen. 

Ympäristöteknisen lautakunnan ja toimialan tehtäviin esitetään muutoksia ja stilisointia: 

-  Asemakaavat luokitellaan Maankäyttö-ja rakennuslaissa vaikutuksiltaan merkittäviin, tavallisiin ja vähäisiin. Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat hyväksyy voimassaolevan hallintosäännön mukaan ympäristötekninen lautakunta, kaikki muut kaavat ovat kaupunginvaltuuston päätettäviä. MRLään vuonna 2017 tehty muutos mahdollistaa toimivallan siirtämisen valtuustoa alemmalle tasolle myös muissa kaavoissa. Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi muutos, jonka mukaan vain vaikutukseltaan merkitykselliset asemakaavat hyväksyy valtuusto, muut kaupunginhallitus ja väikutuksiltaan vähäiset edelleen lautakunta. Toimivallan siirrolla sujuvoitetaan kaavoituksen päätöksentekoa. 

- Ympäristöteknisen toimialan kohtaa hallintosäännössä on yksinkertaistettu ja selkeytetty poistamalla säännöstä tarpeettomia, suoraan lainsäädäntöön perustuvia määräyksiä. 

Omaisuuden luovuttaminen, vuokraaminen ja ostaminen

Sekä kiinteän että irtaimen omaisuuden luovuttamista, vuokraamista ja ostamista koskevat säädökset esitetään koottavaksi yhteen pykälään asian selkeyttämiseksi. Samalla toimivalta kiinteän omaisuuden luovuttamiseen sidotaan luovutuksen arvoon siten, että valtuusto päättää yli 500.000 euron ylittävistä luovutuksista, kaupunginhallitus 150.000 euron ylittävistä ja ympäristötekninen lautakunta 50.000 euron ylittävästä. 

Pykälässä täsmennetään omaisuuden luovuttamiseen liittyviä periaatteita siten, että kaikki omaisuus myydään aina julkisella menettelyllä. Poikkeavalla tavalla omaisuutta voidaan luovuttaa yleishyödylliseen tarkoitukseen käytettäväksi.  

Muutoksessa esitetään, että kaikkien kaupungin toimialojen tarvitsemien tilojen vuokraamisesta ulkopuolisilta toimijoilta huolehtii ympäristötekninen lautakunta / tilapalvelut. Vain liikelaitoksille jätetään omaa toimivaltaa asiassa. 

Koulutusliikelaitos 

Toisen asteen koulutusliikelaitoksen johtokunnan tehtäväksi määritellään Oppivelvollisuuslaissa määritelty tehtävä toimia ns. kuntavalvojana. Tehtävä liittyy oppivelvollisuuden laajentamiseen ja kunnan velvoitteeseen seurata oppivelvollisuuden toteutumista ja viime kädessä määrätä oppilaalle opiskelupaikka, joka tämän tulee vastaanottaa. Kajaanin kaupungille ao. tehtävään osoitetulla laskennallisella valtionosuusrahoituksella korvataan Koulutusliikelaitokselle tehtävästä aiheutuvia kustannuksia. 

Muuta

Esitykseen sisältyy muita pienenmpiä tarkennuksia ja stilistisiä korjauksia. Liitteessä uudistetut kohdat merkitty sinisellä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Sääntö tulee voimaan 1.8.2021. 

Päätös

1. Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen: Hallintosäännön 28 § lisätään talousjohtajalle päätösvalta myös pitkäaikaisen lainan nostoon ja 61 § muutetaan siten, että käyttösuunnitelmia ei laadita.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

2. Tero Paukkeri Markku Oikarisen kannattamana teki esityksen, että hallintosäännön 8 §ää muutetaan seuraavasti: 

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto

Kaupunginhallituksen alaisena toimii osallisuus- ja hyvinvointijaosto, johon kuuluu viisi (5) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja. Sivistyslautakunta nimeää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen, ympäristötekninen lautakunta nimeää yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen, kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen, loput jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitus valitsee valtuutetuista.

Kaupunginhallitus hyväksyi Tero Paukkerin esityksen yksimielisesti.

3. Päivi Fonselius Markku Oikarisen kannattamana teki esityksen, että hallintosäännön 13 §ään ja 27 §ään lisätään:

13 § Teatteri- ja kulttuurijaosto

Sivistyslautakunnan alaisessa teatteri ja kulttuurijaostossa on viisi (5) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto nimeää  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla sivistyslautakunnan jäseniä. Lisäksi kahdella kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut tulosalueen työntekijällä on läsnäolo ja puheoikeus jaoston kokouksissa. 

27 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta

Teatteri- ja kulttuurijaosto

Sivistyslautakunnan alainen teatteri- ja kulttuurijaosto vastaa kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut tulosalueen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita sekä ohjaa tulosalueensa suunnittelua ja toteutusta, kehittää poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa taide- ja kulttuuripolitiikkaa, vastaa korkeatasoisesta teatteritoiminnasta Kajaanissa ja alueteatterin kiertuealueella sekä laadukkaasta teatterikasvatuksesta ja yleisötyöstä eri kohderyhmille, koordinoi taiteen ja kulttuurin vapaan kentän kanssa tehtävää yhteistyötä, laatii kaupunkiin valtuustokausittain kulttuuriohjelman, myöntää kulttuurin palkinnot ja stipendit, vastaa nuorisotyön järjestämisestä sekä kehittämisestä, valitsee teatterin johtajan teatterin henkilökuntaa kuultuaan, valitsee kirjastotoimenjohtajan, museonjohtajan ja taidemuseon johtajan. 

Kaupunginhallitus äänesti esityksestä (kaupunginjohtajan esitys JAA, Päivi Fonselius EI). Äänestyksen tulos 5 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 1 poissa. Puheenjohtajan äänen ratkaistessa kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 50%

  Tero Paukkeri, Minna Partanen, Johanna Rantala, Toivo Sistonen, Teuvo Hatva

 • Ei 5 kpl 50%

  Päivi Fonselius, Anne Kemppainen, Markku Oikarinen, Helena Ohtonen, Vesa Kaikkonen

Valmistelija

 • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymät muutokset kaupunginjohtajan esitykseen on lisätty kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esitettävään liitteeseen. Hallintosääntöön esitettävät muutokset on merkitty sinisellä värillä. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021. 

 

Päätös

1) Sari Kyllönen Aki Räisäsen kannattamana esitti, että 65 §:n kohdissa maa- ja vesialueen sekä rakennetun kohteen "luovuttamisesta päättää" ja "ostamisesta päättää" olevat euromäärät puolitetaan siten, että toimivalta päätöksissä on kaupunginvaltuustolla arvon ylittäessä  250.000 euroa, kaupunginhallituksella 250.000 euroon saakka ja ympäristöteknisellä lautakunnalla 75.000 euroon saakka. 

Puheenjohtajan tiedustellessa voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä muutoksen yksimielisesti, kukaan ei vastustanut sitä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sari Kyllösen esityksen.  

2) Panu Huotari Ritva Mikkosen kannattamana esitti, että 26 §stä kaupunginhallituksen tehtävistä poistetaan kohta 11 "hyväksyy muut kuin vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavamuutokset lukuun ottamatta vaikutuksiltaan vähäisiä asemakaavoja, jotka hyväksyy ympäristötekninen lautakunta." 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen: kaupunginhallitus JAA, Panu Huotari EI. Äänestyksen tulos 35 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä, 1 tyhjä ja yksi poissa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. 

3) Markku Oikarinen Ella Kiljusen kannattamana esitti, että sääntöön lisätään kohdat: 

13 § Teatteri- ja kulttuurijaosto

Sivistyslautakunnan alaisessa teatteri ja kulttuurijaostossa on viisi (5) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto nimeää  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla sivistyslautakunnan jäseniä. Lisäksi kahdella kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut tulosalueen työntekijällä on läsnäolo ja puheoikeus jaoston kokouksissa. 

27 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta

Teatteri- ja kulttuurijaosto

Sivistyslautakunnan alainen teatteri- ja kulttuurijaosto vastaa kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut tulosalueen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita sekä ohjaa tulosalueensa suunnittelua ja toteutusta, kehittää poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa taide- ja kulttuuripolitiikkaa, vastaa korkeatasoisesta teatteritoiminnasta Kajaanissa ja alueteatterin kiertuealueella sekä laadukkaasta teatterikasvatuksesta ja yleisötyöstä eri kohderyhmille, koordinoi taiteen ja kulttuurin vapaan kentän kanssa tehtävää yhteistyötä, laatii kaupunkiin valtuustokausittain kulttuuriohjelman, myöntää kulttuurin palkinnot ja stipendit, vastaa nuorisotyön järjestämisestä sekä kehittämisestä, valitsee teatterin johtajan teatterin henkilökuntaa kuultuaan, valitsee kirjastotoimenjohtajan, museonjohtajan ja taidemuseon johtajan. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen: kaupunginhallitus JAA, Markku Oikarinen EI. Äänestyksen tulos 36 JAA-ääntä, 12 EI-ääntä, 2 tyhjää ja 1 poissa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen hallintosäännöksi Sari Kyllösen esityksellä muutettuna. 

Silja Keränen esitti päätökseen liitettäväksi seuraavansisältöisen ponnen, jonka valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

"  Vihreiden ryhmäesitys:

Toimenpidealoite

Teatterin siirryttyä sivistyslautakunnan alle ja liikunta- ja kulttuurineuvoston toiminnan päättyessä, on tärkeää, että kulttuuriasiat eivät jää unohduksiin. Niiden on syytä olla keskeinen osa etenkin sivistyslautakunnan, mutta myös uuden osallisuus- ja hyvinvointijaoston, toimintaa. Kehotammekin kaupunginhallitusta yhdessä sivistyslautakunnan kanssa seuraamaan kulttuurin (ml. teatterin) toimintaedellytyksiä ja tarvittaessa tekemään esityksiä tilanteen parantamiseksi." 

Äänestystulokset

 • Jaa 35 kpl 70%

  Teemu Niva, Anne Nyman, Tero Paukkeri, Eero Suutari, Raimo Tornberg, Pasi Arffman, Toivo Sistonen, Anne Määttä, Tiina Sarparanta, Hannu Juntunen, Johanna Rantala, Ari Toppinen, Minna Partanen, Timo Meriläinen, Anne Kemppainen, Teuvo Hatva, Helena Ohtonen, Tanja Ålander, Voitto Leinonen, Paavo Niemelä, Pasi Kilpeläinen, Akseli Leppänen, Veli-Matti Karppinen, Pauli Pyykkönen, Kaija Patronen, Anni Rimpiläinen, Silja Keränen, Hannu Kemppainen, Veli-Pekka Leivo, Esa Pellikka, Aila Tartia-Jalonen, Eila Aavakare, Katriina Ojala, Pertti Varimo, Raimo Piirainen

 • Ei 14 kpl 28%

  Panu Huotari, Jouni Lämpsä, Ritva Mikkonen, Markku Oikarinen, Hanna Karvinen, Antero Kyllönen, Sari Kyllönen, Aki Räisänen, Raili Myllylä, Tiina Kyllönen, Ella Kiljunen, Vesa Kaikkonen, Miikka Kortelainen, Jukka Poutiainen

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Karl Kunnas

 • Jaa 36 kpl 72%

  Teemu Niva, Hannu Kemppainen, Eila Aavakare, Eero Suutari, Tero Paukkeri, Anne Nyman, Toivo Sistonen, Raimo Tornberg, Anne Määttä, Hanna Karvinen, Minna Partanen, Anni Rimpiläinen, Pasi Kilpeläinen, Hannu Juntunen, Tiina Sarparanta, Antero Kyllönen, Tanja Ålander, Veli-Matti Karppinen, Pauli Pyykkönen, Timo Meriläinen, Veli-Pekka Leivo, Pasi Arffman, Ari Toppinen, Paavo Niemelä, Akseli Leppänen, Johanna Rantala, Voitto Leinonen, Jouni Lämpsä, Kaija Patronen, Anne Kemppainen, Sari Kyllönen, Silja Keränen, Teuvo Hatva, Esa Pellikka, Jukka Poutiainen, Katriina Ojala

 • Ei 12 kpl 24%

  Aila Tartia-Jalonen, Helena Ohtonen, Tiina Kyllönen, Aki Räisänen, Ritva Mikkonen, Ella Kiljunen, Markku Oikarinen, Raili Myllylä, Miikka Kortelainen, Panu Huotari, Pertti Varimo, Raimo Piirainen

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Vesa Kaikkonen, Karl Kunnas


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.