Kaupunginvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Wanhan vesilaitoksen myynti ja sen tontin nro 205-2-22-4 vuokraus

KAJDno-2019-648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Vanha vesilaitos ja entinen nuorisotila, Kauppakatu 1 b, on alun perin 1940-luvulla rakennettu betoni- ja tiilirunkoinen vesilaitosrakennus. Rakennusta on laajennettu 1950-luvun lopussa, vuonna 1965 rakennukseen on tehty peruskorjaus ja se on muutettu toimisto- ja asuin rakennuskäyttöön. Vuonna 1996 rakennukseen on tehty peruskorjaus sekä tilamuutoksia ja se on muutettu pääasiassa nuorisotiloiksi. Rakennuksen vesikate on uusittu vuonna 2015.

Tontin nro 205-2-22-4 pinta-ala on 2177 m². Rakennuksen kerrosala on 1 026 k-m².  Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 940 k-m², eli se on kokonaan käytetty. Asemakaavassa tontti on osoitettu kaavamääräysmerkinnällä KY = liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialue. Lisäksi asemakaavassa tontilla oleva rakennus on suojeltu asemakaavamääräyksellä: ”sr-14 = historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy”.

Rakennus on liitetty kaukolämpöön. Rakennuksessa on Loiste yhtiön omistama muuntamo, jonka säilyminen on huomioitu rakennusrasitteella. Tontilla nykyisin olevien autopaikkojen määrä on pieni (alle 10 autopaikkaa).
Rakennuksen vuotuiset ylläpitokulut ovat olleet n. 20 000 euroa ja kaikki kaupungille tulevat kulut pääomavuokra mukaan lukien n. 47 000 euroa. Rakennukseen on teetetty kuntotutkimus, jonka mukaan rakennus on todettu osittain huonokuntoiseksi ja siinä on useita rakenteiden riski- ja ongelmakohtia sekä toimivuusongelmia.

Vanha vesilaitos oli pääosin kaupungin nuorisotoiminnan käytössä vuodesta 1996 lähtien. Lisäksi tiloissa on ollut nuorisotoimintaan ja sen projekteihin liittyviä toimistotiloja käytössä vaihtelevasti. Vuoden 2016 elo–syyskuussa keskustan nuorisopalvelut on siirtynyt muihin tiloihin. Vesilaitoksen tilat ovat tällöin jääneet kokonaan tyhjiksi. Kaupungin palvelutuotannossa vanhan vesilaitoksen tiloille ei ole näköpiirissä tarvetta ja muuttaminen muuhun käyttöön vaatii investointeja. Nykyisessä kunnossa tai käyttötarkoituksessa rakennukselle on ollut vaikea löytää vuokralaista.

Kaupunki on yrittänyt myydä rakennusta useaan eri otteeseen kaupunginhallituksen annettua ympäristötekniselle toimialalle luvan rakennuksen myyntiin 1.11.2016 § 186. Vimeisimmän tarjouskierroksen tuloksena rakennuksesta saatiin kaksi tarjousta. Toinen tarjouksen jättäneistä perui kuitenkin tarjouksensa kirjallisesti tarjousajan sulkeutumisen jälkeen, joten ainoa hyväksyttävissä oleva tarjous on siten Blauweiss Import yrityksen (y-tunnus: 1902213-8) antama tuhannen (1 000,00) euron tarjous rakennuksesta. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä rakennuksen jäännösarvo on alaskirjattu ylimääräisenä poistona. Rakennuksella ei siten ole jäännösarvoa käyttöomaisuudessa ja myyntihinta on kaupungille kokonaan myyntivoittoa. Kaupassa myös rakennuksen liittymät siirtyvät ostajalle. Kohteessa on Loiste Energia Oy:n sähköliittymä, Loiste Lämpö Oy:n kaukolämpöliittymä sekä Kajaanin Veden vesi- ja viemäriliittymä. Kaupan muut ehdot ovat oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaiset.

Yritys on ilmoittanut harjoittavansa rakennuksessa ravintolatoimintaa sekä vuokraavansa osan tiloista toimistokäyttöön muille yrityksille.  Lisäksi rakennuksesta voidaan tarjota tiloja bändien harjoitustiloiksi. Edellä mainittu toiminta on asemakaavan mukaista, eikä toiminnan harjoittamiselle ole siten erityisiä esteitä. Yhtiö on kuitenkin velvollinen hakemaan edellä mainituissa toiminnoissa tarvittavat viranomaisluvat. Yhtiö on harjoittanut ravintola- ja yökerhotoimintaa usean vuoden ajan ja muuta yritystoimintaa yli 10 vuoden ajan.

Kaupan yhteydessä ostajalle täytyy vuokrata rakennuksen sijaintitontti nro 205-2-22-4 (Kauppakatu 1b). Vuonna 2015 kaupunki on vuokrannut osoitteessa Brahenkatu 3 sijaitsevan tontin nro 205-1-34-103 ja myynyt samalla tontilla sijaitsevan peruskorjattavan rakennuksen. Tällöin tontin vuokrasopimukseen otettiin erityisehtoja ja joita voidaan soveltaa vastaavasti tämän vuokrasopimuksen kohdalla:

- tontti vuokrataan 50 vuodeksi
- tontilla olevaa rakennusta ei saa purkaa
- rakennuksen ulkoasu on säilytettävä
- rakennusta peruskorjattaessa on noudatettava Kainuun Museon ja rakennustarkastusviranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä
- vuokralainen on tietoinen siitä, että tontilla sijaitseva rakennus on suojeltu asemakaavalla
- vuokralainen hyväksyy suojelun tuomat rajoitukset rakennuksen käytölle
- vuokralaisella ei ole oikeutta ostaa vuokra-aluetta
- viitenä (5) ensimmäisenä vuokravuotena peritään vuokrasopimuksen mukaisesta tontinvuokrasta 50 %, koska tontilla oleva rakennus vaatii peruskorjausta. Viiden ensimmäisen vuokravuoden jälkeen tontin vuokra peritään täysimääräisenä
- tontin vuokran perintä alkaa kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Edellä mainittu rakennuksen kauppakirja ja tontin 205-2-22-4 vuokrasopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti.

Kun tontin nro 205-2-22-4 vuosivuokra lasketaan samoilla perusteilla kuin vuonna 2015 vuokratun tontin nro 205-1-34-103 (Brahenkatu 3) vuokra, se on vuoden 2019 hintatasossa 5 212,41 euroa elinkustannusindeksin pisteluvussa 1948. Muut vuokraehdot ovat oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy tontilla 205-2-22-4 sijaitsevan rakennuksen Blauweiss Import yritykselle (y-tunnus: 1902213-8) tuhannella (1 000,00) eurolla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja vuokraa samalla yritykselle rakennuksen tontin 205-2-22-4  viideksikymmeneksi (50) vuodeksi 5 212,41 euron vuosivuokralla, vuokraa alennetaan 50 % ensimmäisten 5 vuoden ajaksi, vuokran periminen alkaa 6 kk:n kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Vuokraehdot ovat muuten oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- Kajaanin kaupunki myy tontilla 205-2-22-4 sijaitsevan rakennuksen Blauweiss Importille tuhannella (1 000,00) eurolla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja

- vuokraa samalla Blauweiss Importille rakennuksen tontin 205-2-22-4  liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin viideksikymmeneksi (50) vuodeksi 5 212,41 euron vuosivuokralla; vuokraa alennetaan 50 % ensimmäisten 5 vuoden ajaksi, vuokran periminen alkaa 6 kk:n kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. 

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- Kajaanin kaupunki myy tontilla 205-2-22-4 sijaitsevan rakennuksen Blauweiss Importille tuhannella (1 000,00) eurolla oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja

- vuokraa samalla Blauweiss Importille rakennuksen tontin 205-2-22-4  liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin viideksikymmeneksi (50) vuodeksi 5 212,41 euron vuosivuokralla; vuokraa alennetaan 50 % ensimmäisten 5 vuoden ajaksi, vuokran periminen alkaa 6 kk:n kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. 

 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Blauweiss Import