Kaupunginvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Valtuustoaloite: Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverotuksen poistamisen selvittäminen

KAJDno-2018-1193

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Keskustan valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

"Aloite: Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverotuksen poistamisen selvittäminen

Kaupunginvaltuusto voi määrätä kiinteistöverolain 13 a §:n nojalla yleishyödyllisille yhteisöille kiinteistöveroprosentiksi alimmillaan 0,0. Enimmillään se voi olla sama kuin yleinen kiinteistöveroprosentti.

Suomen kunnista 311 kunnista 250 kuntaa määrittelee yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0 % eli ei verota lainkaan tai on kohtuullistanut veron hyvin pieneksi. Ainostaan 65 kuntaa johon Kajaanikin kuuluu verottaa yleisen kiinteistöveron 1,1 % mukaisesi. Kainuun kunnista ainoastaan Kajaani verottaa yleisen kiinteistöveron mukaan. Muut Kainuun kunnat ovat kohtuullistaneet tai vapauttaneet yleishyödylliset yhteisöt kiinteistöverosta.

Yhdistykset ovat köyhiä ja keräävät varansa talkootöillä ja jäsenmaksuilla. Yhdistykset ovat edistämässä ja tukemassa Kajaanin kaupungin palveluja ja tuomassa elämiseen ja asumiseen tasoa laatua. Yhdistyksen ovat myös tukemassa Kajaanin kaupunkia niiden palvelujen osalta jotka Kajaani pitäisi ainakin osin tuottaa itse.

Tällä hetkellä tasa-arvoisen verotuksen periaate ei Kajaanin yleishyödyllisissä yhdistyksissä toteudu. Kiinteistöveroa verotetaan hyvin eriarvoisesti. Osa yhdistyksistä on saanut vapautuksen kiinteistöverosta ja osa maksaa yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti. Hinnoittelu ja euromäärä kustannusten osalta on hyvin kirjavaa. On yhdistyksiä jotka maksavat veroa kymmeniä tuhansia ja toiset eivät maksa lainkaan.

Esimerkkejä: Vuottolahden kyläyhdistyksen kiinteistövero on 3000 euroa/v, Kosken kyläyhdistyksen kiinteistövero on 4000 euroa/v. Onpa yhdistys joka on maksanut kiinteistöveroa 13 vuoden ajalta yhteensä 180 000 euroa. Yhdistysten kiinteistöveroa voidaan pitää kohtuuttomana.

Haluamme tiedoksi saattaa, että evet.lut seurakunta on veronkantovelvollinen, näin ollen on julkinen toimija kuten kunta ja valtiokin ovat. Se määritellään kaikissa muissakin kunnissa ja kaupungeissa sellaiseksi eikä ole vapautettu kiinteistöveroista missään suomen kunnassa. Samoin yleisissä hankkeissa seurakunta on aina julkinen toimija. Tämä selvittelypyyntö kiinteistöverohuojennuksesta ei koske siis Kajaanin seurakuntaa.

Aloitteessa esitämme, että Kajaanin tulee selvittää Kajaani yleishyödyllisten yhdistysten eriarvoisuus. Kajaanin kaupunki tulee selvittää onko mahdollista määrittää oma kiinteistövero prosentti yleishyödyllisille yhteisöille. Tai onko mahdollista poistaa kokonaan yleishyödyllisten yhdistysten kiinteistövero kuten se on tehty 250:ssä Suomen kunnissa."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään Kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllisyys arvioidaan verotuksessa. Arvioinnissa otetaan huomioon yhdistyksen tai säätiön säännöt ja sen todellinen toiminta. Kajaanin kaupunki ei voi päättää siitä, onko jokin yhdistys tai säätiö yleishyödyllinen.

Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos
1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;
2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;
3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi varattua varallisuuskokonaisuutta.

Verotuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että seurakunnat ja uskonnolliset yhdyskunnat eivät ole yleishyödyllisiä yhteisöjä. Evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä niiden seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta ovat verovelvollisia ainoastaan harjoittamansa elinkeinotoiminnan ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai sen osan tuottamasta tulosta.

Kaikkien tuloverolain 22 §:ssä lueteltujen edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti, jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä. Yleishyödyllisyys arvioidaan sekä sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan perusteella. Tällöin sekä sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan on täytettävä yleishyödyllisyyden edellytykset. Yleishyödyllisyysratkaisu on verovuosikohtainen ja koskee sitä verovuotta, jonka verotuksen toimittamisesta kulloinkin on kyse. Ratkaisu yleishyödyllisyydestä tehdään aina kokonaisarvioinnin perusteella.

Yleishyödyllinen yhteisö on tuloverolain 23 §:n mukaan verovelvollinen saamastaan
1. elinkeinotulosta sekä
2. muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle.
Yleishyödyllisen yhteisön toimintojen veronalaisuus joudutaan arvioimaan aina tapauskohtaisesti kunkin toiminnon osalta erikseen. Arviointi painottuu tällöin siihen, täyttääkö toiminta elinkeinotoiminnan tunnusmerkit tai onko toiminta luonteeltaan tuloverolain 23 §:n 3 momentissa kuvattua toimintaa.

Kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä TVL 22 §:n mukaisen yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin yleistä kiinteistöveroprosenttia alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voi olla nolla.

Tällä hetkellä Kajaani kaupungin kiinteistöveroprosentit on määrätty seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti:                                    1,10
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti:               0,55
Muiden asuinrakennusten veroprosentti:                     1,55
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti:      4,10
Voimalaitosten veroprosentti:                                      3,10

Yleishyödyllisille yhteisöille ei  ole määrätty Kajaanissa omaa kiinteistöveroprosenttia, joten yleishyödyllisiin yhteisöihin sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.Tästä johtuen Kajaanin kaupungin kiinteistöverotustietoja määritellessään verottaja ei systemaattisesti arvioi sitä, onko yhdistys yleishyödyllinen. Jotta yleishyödyllisyys tulisi arvioitavaksi kiinteistöveroa määrättäessä, on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön erillinen yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti.  

 


 

  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- Kajaanin kaupunki ottaa käyttöön erillisen yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin; kiinteistöveroprosentin suuruus päätetään samassa yhteydessä kuin muutkin veroprosentit

- kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että

-​ Kajaanin kaupunki ottaa käyttöön erillisen yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin;​ kiinteistöveroprosentin suuruus päätetään samassa yhteydessä kuin muutkin veroprosentit

-​ kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.