Kaupunginvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kajaanin kaupunkikonsernin osavuosikatsaus 30.6.2019

KAJDno-2019-151

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tilinpäätöksen lisäksi tulee laatia osavuosikatsaus kerran vuodessa (30.6. tilanteesta). Osavuosikatsaukseen sisällytetään arvioita taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tulosalueittain. Mikäli raportit osoittavat, että jonkin toimielimen/tulosalueen määräraha ei riitä tai toiminta ei muuten vastaa talousarvion tavoiteasettelua, on raportin pohjalta ryhdyttävä sopeuttamistoimenpiteisiin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määrärahan riittävyyden turvaamiseksi.

Toimielimien, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimittamien tietojen perusteella on laadittu liitteenä oleva Kajaanin kaupungin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2019.

Osavuosikatsauksen mukaan alijäämä kesäkuun lopussa on peruskaupungin osalta 9,0 milj. euroa ja peruskaupungin ja liikelaitosten osalta alijäämä on 7,9 milj. euroa. Vuoden lopun tilinpäätösennusteen mukaan koko Kajaanin kaupungin alijäämä kuluvalta vuodelta tulee olemaan noin 13,7 miljoonaa euroa.  Peruskaupungin alijäämän ennustetaan olevan noin 14,8 milj. euroa. Suurin yksittäinen alijäämiin vaikuttava tekijä on Kainuun Soten ennustettu alijäämä noin - 20 milj. euroa, josta Kajaanille tuleva maksuosuus on 10,5 milj. euroa talousarviossa varattua määrärahaa suurempi. Kajaanin kaupungin oman toiminnan käyttötalouden menot ja tulot  tulevat toteutumaan hieman suunniteltua heikommin. Henkilöstömenoissa varaudutaan 0,8 milj. euron menojen ylitykseen. Valtionosuudet toteutuvat 1,4 milj. euroa talousarviota suurempina. Verotulot puolestaan toteutuvat 1,2 miljoonaa euroa heikommin kuin talousarvion laadinta vaiheessa on suunniteltu. Verotulojen kertymään vaikuttaa oleellisesti valtakunnalliset tulorekisteriin liittyvät verotulojen kertymiseen ja jaksotukseen liittyvät ongelmat. Tässä ennusteessa ei ole vielä huomioitu ylimääräistä Loiste Oy:n osakkeiden myynnistä kertyvää voittoa.

Koska kaupungin perustoimintojen ja palveluiden talous ei ole tulojen ja menojen osalta tasapainossa, kaupunginhallitus on käynnistänyt yhteistyössä Kainuun Soten ja Perlacon Oy:n kanssa Kajaanin kaupungin sopeuttamissuunnitelman laadinnan vuosille 2020 -2022. Tavoitteena on talouden tasapainon saavuttaminen vuoteen 2022 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Kajaanin kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 30.6.2019 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kajaanin kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-​ 30.6.2019 ja lähettänyt sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.