Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vuoden 2017 talousarvion muutos/Teatteritalon valokaluston uusiminen työturvallisuusmääräysten mukaiseksi

KAJDno-2017-515

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginteatterin valokaluston uusiminen työsuojelumääräysten mukaiseksi -asiaa on käsitelty vuonna 2016, jolloin kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää 25 000 euron määrärahan teatterin rikkoutuneen himmenninkaapin uusimiseen. Samassa yhteydessä on päätetty, että valokaluston uusimisasiaan palataan talousarvion 2017 valmistelun yhteydessä.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 § 75 talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Talousarviossa 2017 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen investointiosaan on hyväksytty 134 000 euron investointimeno valokaluston uusimista varten. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole tehty kaupungin eikä teatterin käyttötalousmenoihin. Mikäli teatterin investointi toteutetaan, täytyy se toteuttaa kaupungin myöntämällä toiminta-avustuksella.

Teatterin valokaluston uusiminen on perusteltua työturvallisuuden parantamiseksi sekä teatterin toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvioon myönnetään lisämääräraha 134 000 euroa kaupunginteatterin valokaluston uusimiseen.

Määräraha 134 000 euroa myönnetään kaupunginhallituksen toimialalle keskushallinnon kustannuspaikalle kohtaan avustukset ja se myönnetään teatterille toiminta-avustuksena.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Asian aikaisempi käsittely oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvioon myönnetään lisämääräraha 134 000 euroa kaupunginteatterin valokaluston uusimiseen.

Määräraha 134 000 euroa myönnetään kaupunginhallituksen toimialalle keskushallinnon kustannuspaikalle kohtaan avustukset ja se myönnetään teatterille toiminta-avustuksena.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.