Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Valtuustoaloite kaksikielisen kielikylpypäiväkotiryhmän perustamisesta Kajaaniin

KAJDno-2017-405

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Valtuustoialoite kaksikielisen kielikylpyryhmän perustamisesta on saapunut kirjaamoon 10.11.2016. Aloitteen allekirjoittaneet pyytävät Kajaanin kaupungin johtoa sekä sivistystoimea selvittämään mahdollisuudet suomi–englanti-kielikylpyryhmän perustamiseksi Kajaaniin.

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat toisen kielen kuulemalla ja käytttämällä sitä päiväkodin eri tilanteissa, kuten leikissä, ulkoilussa, ruokailussa, pukemistilanteissa jne. Varhainen täydellinen kileikylpy alkaa yleensä aikaisintaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää neljä vuotta. Lapsilla on 4–6-vuoitiaana erityinen herkkyyskausi oppia vierasta kieltä. Erityisen tärkeää on, että henkilö, joka puhuu lapselle vierasta kieltä, puhuu tätä kieltä äidiikielenään. Myös kielikylpykielen jatkumista heti peruskoulun 1. luokalta alkaen pidetään tärkeänä. Kajaanissa kielikylpyä on järjestetty 1990-luvulla seuraavasti: Karusellin päiväkodissa englantia, Variskankaan päiväkodissa saksaa, Nakertajan päiväkodissa venäjää ja Vanamossa ruotsia. Vieraan kielen opettajat olivat usein ulkomaalaisia paikkakunnalla asuvia opiskelijoita. Tällä hetkellä englannin kielikylpyä annetaan yksityisessä Montessorileikkikoulussa. Päiväkodissa on työskennellyt aidinkielenään englantia puhuva työntekijä. Tällä hetkellä kielikylpyä on 1 tunti viikossa molemmille lapsiryhmille. Englannin kielelle ei ole ollut jatkuvuutta perusopetuksen 1. luokalta alkaen, vaan vasta 3. luokalla.

Valtuustoaloitetta käsiteltiin sivistylautakunnan iltakoulussa 22.2.2017. Sivistyslautakunta kävi vilkkaan keskustelun asiasta.Yleinen mielipide oli, että on hyvä asia, että käytetään lapsen herkkyyskautta vieraan kielen oppimiseen. Se, että kieli opitaan arkipäivän toimintojen ohessa ja että vierasta kieltä puhuva aikuinen puhuu äidinkielenään kielikylpykieltä, sai myös laajaa kannausta. Haasteellista lautakunnan mielestä oli se, että vain pienellä osalla lapsista on mahdollista päästä kielikylpyryhmään ja myös se, että vielä ei pystytä takaamaan, että kielen opetus jatkuu heti peruskoulun alussa. Myös henkilökunnan rekrytoinnin haasteellisuus puhututti ja se kuinka järjestetään, että kielikylpyä on tarjolla tasapuolisesti kaikille halukkaille ja millä kriteereillä ryhmään valitaan.

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus on hakenut 13,2,2017 valtionavustusta kileten opiskelun varhentamiseen ja lisäämiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Hakemukslle varhaiskasvatukseen haettiin yhtä osa-aikaista kielikylpyopettajaa eli 20.000 €. Päätös asiasta saatiin 6.3.2017. Hankkeen neljälle kunnalle haettu kokonairahoitus oli yhteensä 304.500 € ja valtionavustusta saatiin 168.422 € eli 55,3 % haetusta rahasta.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen, puh. 044 710 1720 tai etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta päättää, että Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksessa aloitetaan englannin kieleen tutustuminen ja kielikylpytyyppisen toiminnan kehittäminen saadulla hankerahoituksella. Lautakunta lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja lähettää tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi. 

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §