Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Talousarvion investointiosan 2016 muutokset

KAJDno-2017-454

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kajaanin kaupungin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2018 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.12.2015 § 63.

Talousarvion investointiosan mukaisesti sitovuustaso on toimielintaso. Talonrakennuksen, peruskorjausten ja uudisrakentamisen sitovuustaso on hankekohtainen yli 1.000.000,00 euron hankkeissa.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 21 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Talousarvion mukaan rakennusinvestoinneissa Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalolle oli arvioitu 12.900.00,00 € kustannuksia ja 1.200.000,00 € avustusta.

Talousarvion mukaan Keskushallinnon Kajaste - hankkeelle oli arvioitu 1.000.000,00 € investointikustannuksia. Kajaanin kaupunginhallitus siirsi kokouksessaan 13.9.2016 KH § 144 kaupunginhallituksen irtaimen omaisuuden investointimäärärahaa 450.000,00 € Kajaste-hankkeelle. Kajaste -hankkeesta on aiheutunut lisäksi kaupunginhallituksen käyttötalouteen 212.833,33 € kustannuksia.

Kajaste-hankkeen investointiosan ylitys johtuu suurelta osin siitä, että hankkeen laajuutta ei osattu hahmottaa oikein päätöksentekohetkellä ja talousarvion 2016 valmistelussa. Alkuperäisessä suunnitelmassa ja talousarviota hyväksyttäessä tarkoituksena oli valmistella vuonna 2016 muiden tietojärjestelmäosioiden käyttöönotto vuoden 2017 alkuun pl. ERP-henkilöstöhallinto (kustannusarvio 340.000 €), jonka valmistelu oli allokoitu vuodelle 2017. Hankkeen edetessä tämäkin osio päätettiin toteuttaa yhtä aikaa muun kokonaisuuden kanssa ja tätä koskeva talousarviomuutos tehtiin kaupunginhallituksessa 13.9.2016. Hankkeen hinta perustuu projektitoimitussopimukseen ja sen perusteella tehtyjen työtuntien mukaiseen laskutukseen. Päätöksentekoaineistossa hankkeen laajuudeksi arvioitiin noin 1,2 milj. € ja lisäksi liittymäkustannukset, joita ei erikseen arvioitu. Toteutuneiden työtuntien määrä poikkeaa huomattavasti sopimuksentekohetkellä arvioidusta määrästä ja suurin osa ylityksestä aiheutuu tästä. Arviosta puuttuneiden liittymätöiden kustannukset muodostuivat suuriksi, noin 300.000 €. Hankkeen aikana järjestelmän kehittämiseksi tilattiin muutostöitä yhdessä muiden käyttäjäkuntien kanssa noin 170.000 €:n arvosta. 

Käyttötalouteen on kirjattu pienempiä, myös arviosta puuttuneita eriä mm. Kainuun Soten järjestelmistä siirrettyjen vanhojen tietojen poiminnat ja Master data -tietojen rikastus (noin 150.000 €) ja Soten henkilöstö-, talous- ja tietohallintohenkilöstön työpanos (noin 40.000 €) ja koulutus-, tarjoilu- yms. kustannuksia (noin 30.000 €),  

Hankkeen loppuraportin valmistelu ja neuvottelut lopullisista kustannuksista ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon investointimäärärahaa korotetaan 215 949,76 € ja vastaavasti Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon avustusta vähennetään 13.000,00 €.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste -hankkeen investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.

Päätös

Keskustelun aikana Markku Oikarinen esitti, että talousarvion 2016 investointiosan muutosta Kajaste-hankkeen investointimäärärahan korottamisesta 1.194.129,60 € ei hyväksytä, koska talousarviovuoden aikana ei tehty lisätalousarviopyyntöä ja asia pitää selvittää kustannusten osalta perusteellisesti ja tuoda tilinpäätöskokoukseen.

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Markku Oikarinen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä, liite

 

Valmistelija

Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon investointimäärärahaa korotetaan 215 949,76 € ja vastaavasti Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon avustusta vähennetään 13.000,00 €.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste -hankkeen investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti, että investointikohteet käsitellään erikseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi käsittelyjärjestyksen yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että vuoden 2016 Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon investointimäärärahaa korotetaan 215 949,76 € ja vastaavasti Hauhola/Lehtikankaan monitoimitalon avustusta vähennetään 13.000,00 €.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti Kari Saukkosen kannattamana, että Kajaste -hankkeen investointimäärärahan korotus 1.194.129,60 €:oon palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Raimo Piirainen esitti Markku Oikarisen kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: puheenjohtajan ehdotus JAA, Raimo Piiraisen ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: 42 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, että Kajaste -hankkeen investointimäärärahan korotus 1.194.129,60 €:oon tuodaan valtuuston 8.5.2017 kokoukseen.

Perustelut

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 11.4.2017 päättänyt teetättää Kajaste-hankkeesta erityistilintarkastuksen. Tarkastusraportti tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste-hankkeen investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaste-hankkeen investointimäärärahaa korotetaan 1.194.129,60 €.

Päätös

Vesa Kaikkonen Markku Tolosen kannattamana esitti, että investointimäärärahaa ei koroteta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Vesa Kaikkosen esityksen.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.