Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kaupungin tilivelvollisten määrittely

KAJDno-2017-150

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.

Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että

 - viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
 - viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
 - viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä.

Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, sen sijaan kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Kajaanin kaupungin tarkastussäännön 4 §:n 4)-kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tulee tehdä vuosittain esitys valtuustolle tilivelvollisten määrittelystä varattuaan ensin kaupunginhallitukselle ja ulkoiselle tilintarkastajalle tilaisuuden lausunnon antamiseen.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on viimeksi 2.5.2016 määritellyt kaupungin tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut seuraavat muutokset:

- talousjohtaja on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta 1.1.2017alkaen ja hänen tilalleen on valittu viran väliaikainen hoitaja 2.1.2017 alkaen ja virka on julistettu haettavaksi

- Kajaanin lukion rehtori on 1.1.2017-31.7.2017 Markku Nissinen; tilivelvollisuus koskee myös 1.8.2017 alkaen lukion rehtorin virassa olevaa henkilöä

- tietohallintopäällikön sijaisuutta hoitaa 31.3.2017 saakka Risto Hyvönen; tilivelvollisuus koskee myös 1.4.2017 alkaen tietohallintopäällikön virassa olevaa henkilöä.


Tilivelvollisten luettelo kokonaisuudessaan on seuraava:

Toimielinten jäsenet:

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekninen lautakunta
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta  
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:
Kaupunginhallituksen toimiala:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio
Va. talousjohtaja Joni Partanen
Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen
Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen
Kansliapäällikkö Risto Hämäläinen
Vs. tietohallintopäällikkö Risto Hyvönen 
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Asta Komulainen 
Kaupunginteatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen
Kajaanin Mamsellin johtaja Tuija Vuorinen
Kajaanin Veden johtaja Juha Nurminen

Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen
Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen talouspäällikkö Piia Rissanen
Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Kajaanin lukion va. rehtori Markku Nissinen

Sivistystoimiala: 
Sivistysjohtaja Mikko Saari
Talouspäällikkö Piia Rissanen
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen
Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Päivi Rissanen
Museonjohtaja Antti Mäkinen

Vuolijoen aluelautakunta:
Rehtori, aluelautakunnan esittelijä Pasi Auvinen

Ympäristötekninen toimiala:
Tekninen johtaja Timo Soininen
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 
Liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen
Rakennustarkastaja Hannu Leskinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen
 
Kainuun pelastuslaitos -toimiala:
Pelastusjohtaja Anssi Parviainen

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja ulkoiselta tilintarkastukselta.

 

Päätös

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan määrittelyyn.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy/JHT, KHT Antti Kääriäinen on tarkastuslautakunnan pyytämän lausunnon johdosta todennut 7.2.2017 päivätyssä lausunnossaan, ettei heillä ole huomauttamista Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunnan 2.2.2017 esittämään tilivelvollisten listaukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määrittelee tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Päätös

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määrittelee tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Päätös

Talousjohtaja Eeva Suomalainen va. talousjohtaja Joni Partasen tilalle.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.