Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelma

KAJDno-2017-554

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Sivonen, Henkilöstöpäällikkö, pekka.sivonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon yhtenä osa-alueena henkilöstöpolitiikka. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tehtävä on edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta.

Kuntalain mukainen poliittinen johtajuus henkilöstöasioiden suhteen tapahtuu valtuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman kautta ja niin, että kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöohjelman. Käytännön johtamisesta ja operatiivisesta toiminnasta vastaa kaupungin henkilöstö hallintosäännön ja johtosääntöjen mukaisesti.

Hyväksyttävänä oleva henkilöstöohjelma pohjautuu aikaisempaan henkilöstöohjelmaan.

Henkilöstöohjelma on käsitelty johtoryhmässä ja yhteistoimintamenettelynä työnantajan edustajien ja Kajaanin kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten välillä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelman ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelman ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdalla klo 16.10 - 16.20.  

Valmistelija

  • Pekka Sivonen, Henkilöstöpäällikkö, pekka.sivonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstöohjelman tiedoksi. 

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §