Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n lainaehtojen muutos

KAJDno-2017-780

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on päättänyt 12.12.2016 § 70 myöntää Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n viiden miljoonan euron lainalle. Lainalla on 10 vuoden kiinteä korko ja laina-aika on 20 vuotta. Korkoindikaatio 26.10.2016: 1,030 % sisältäen marginaalin. Kaupunki perii vuosittain 0,5 %:n takausprovision, joka lasketaan kulloinkin jäljellä olevalle pääomalle.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 30.3.2017 § 4, että Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettavan lainan korko muutetaan viiden vuoden varainhankintakustannuskoroksi, marginaalin ollessa ensimmäiset 10 vuotta 0,70 % ja siitä eteenpäin 0,85 %. Kuntarahoitus Oyj edellyttää, että viitekoron muuttamiseen on pyydettävä Kajaanin kaupungin hyväksyntä.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n lainan viitekoron muuttaminen on perusteltua, koska sillä saavutetaan kustannusetua verrattuna alkuperäiseen päätökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n viiden miljoonan euron lainan (myöntäjä: Kuntarahoitus Oyj) takauspäätöksen muutoksen siten, että lainan viitekorko muutetaan viiden vuoden varainhankintakustannuskoroksi, marginaalin ollessa ensimmäiset 10 vuotta 0,70 % ja siitä eteenpäin 0,85 %.

Päätös

Hyväksyi.

Jari Tolonen ja Timo Kananen poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Teknologiakeskus Oy:n hallituksen jäseninä.

 

Valmistelija

  • Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n viiden miljoonan euron lainan (myöntäjä: Kuntarahoitus Oyj) takauspäätöksen muutoksen siten, että lainan viitekorko muutetaan viiden vuoden varainhankintakustannuskoroksi, marginaalin ollessa ensimmäiset 10 vuotta 0,70 % ja siitä eteenpäin 0,85 %.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.