Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kajaani-Sotkamo rakennemallin hyväksyminen

KAJDno-2017-814

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kansliapäällikkö, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus ja Sotkamon kunnanhallitus käynnistivät lokakuussa 2015 Kajaani-Sotkamo rakennemallin valmistelun yhtäpitävillä päätöksillään. Rakennemalli on yksi osa kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, joka kunnat sopivat Kainuun kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteenä. Kuntarakenneselvitys totesi, että Kainuun vahvin kasvuakseli on Kajaani – Sotkamo, ja Kainuun menestymisen ja houkuttelevuuden ratkaisee, miten nämä kunnat löytävät yhteisen kehittämisen sävelen.

Rakennemalli on kuntien yhteinen näkemys niistä tulevaisuuden kehittämiskohteista ja yhteistyömahdollisuuksista, joilla voidaan edistää alueen kasvua, kilpailukykyä ja palvelurakenteen toteutusta. Se ei ohjaa maakäyttöä tai kunnan muita toimia juridisesti, mutta kertoo kuntien yhteisen näkemyksen pitkän tähtäimen kehittämisperiaatteista. Kuntien sitoutuminen rakennemallissa tehtäviin ratkaisuihin tehdään valtuustoissa.

Rakennemallin konsulttityön tekijäksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Sweco Ympäristö ja konsulttina toimi kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkä. Valmistelu käynnistettiin kuntien hallitusten yhteisellä tavoitetyöpajalla. Valmistelun aikana on ollut useita muita työpajoja ja konsultti on kuullut keskeisiä sidosryhmiä eri tilaisuuksissa. Valmistelun ohjausryhmänä toimi kuntien luottamushenkilöjohto ja kuntajohtajat. Valmistelutyöryhmän muodostivat kuntien keskeiset viranhaltijat. Viimeisessä vaiheessa rakennemalliluonnos on käsitelty kuntien valtuustojen iltakoulu/esittelytilaisuuksissa, joiden perusteella liitteenä oleva rakennemalliehdotus 4.5.2017 on viimeistelty.

Kajaani – Sotkamo kuntaparin rakennemalli on tehty yhteisen MALPE-kehittämisen tiekartaksi, jossa yhteistyösisältöjä ovat mm. kuntien väliset työmatka- ja asiointiliikenteen yhteydet, Vuokatin matkailun ja muun seudun elinkeinotoiminnan kehityksen ja toimintaympäristöjen kehityksen tukeminen, virkistysmahdollisuuksien parantaminen, palvelujen kehittäminen. Rakennemalli lähtee enemmän hakemaan ratkaisuja seudun toiminnallisiin kehittämishaasteisiin, mutta niitä tarkastellaan myös maankäytön ja kaavoituksen tiivistyvän yhteistyön kautta.  Rakennemallin tultua hyväksytyksi se sisällytetään mukaan kuntastrategioihin ja talousarvioihin osana Kajaani-Sotkamo yhteistyötä.

Rakennemallin eri pohjavaihtoehdoista on syntynyt liitteessä esitetty yhdistelmämalli. Siinä on hahmotettu yhteinen näkemys Kajaanin kehittämiseen kaupunkikeskuksena, Vuokatin matkailukeskuksen kasvun edellytyksiin ja Sotkamon kuntakeskuksen palveluihin sekä maaseudun elinvoimaisten kylien tukemiseen. Kuntien välinen kehityskäytävä muodostuu Nuasjärven eteläpuoliseen valtatie 6:n liikennekäytävään. Rakennemallin lopuksi on ehdotus toimenpiteistä rakennemallin toteuttamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Kajaani-Sotkamo rakennemallin.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Kajaani-Sotkamo rakennemallin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.