Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

KAJDno-2017-590

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Uuden kuntalain kuntayhtymää koskevat säännökset ovat tulleet voimaan 1.5.2016. Lain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on aiempien säännösten lisäksi sovittava

- menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta

- talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.

Kuntalain siirtymäsäännösten mukaan kuntien yhteistoimintaa koskevaa lukua aletaan soveltaa 1.6.2017 alkaen. Lain 52 §:n tarkoittamat kuntien yhteistoimintasopimukset on saatettava vastaamaan uuden kuntalain 8 luvun säännöksiä viimeistään 1.6.2017. Kuntayhtymän perussopimus on siirtymäsäännöksessä tarkoitettu kuntien yhteistoimintasopimus.  

Kainuun Soten perussopimusta muutettiin 1.1.2015 alkaen siten, että kuntayhtymän taseeseen ei voi kertyä ali- tai ylijäämää. Voimassaolevan perussopimuksen 16 § 11 mom.: ”Maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi. Tasaukset suoritetaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.” Ao. säännöksen johdosta perussopimuksessa ei ole tarpeen säännellä alijäämän  kattamismenettelystä.

Em. lainkohdan vaatima lisäys lisätään 1.1.2015 alkaen voimaan tulleeseen, päivitettyyn perussopimukseen a) pykälänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisliitteenä olevaan, 1.1.2015 voimaan tulleeseen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseen lisättäväksi 

- 14 a § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille

Kuntayhtymä raportoi taloudestaan ja toiminnastaan jäsenkunnille kolme kertaa vuodessa neljän (4) kuukauden välein.

Muutos tulee voimaan 1.6.2017.  

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisliitteenä olevaan, 1.1.2015 voimaan tulleeseen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukseen lisättäväksi 

- 14 a § Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä ja raportointi jäsenkunnille

Kuntayhtymä raportoi taloudestaan ja toiminnastaan jäsenkunnille kolme kertaa vuodessa neljän (4) kuukauden välein.

Muutos tulee voimaan 1.6.2017.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.