Kaupunginvaltuusto, kokous 29.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hallintosäännön uudistaminen

KAJDno-2017-344

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuustoryhmien puheenjohtajista muodostettu ns. hallintosääntöryhmä on valmistellut uutta hallintosääntöluonnosta, jonka on määrä tulla voimaan 1.6.2017. Työryhmä kokoontuu vielä asian tiimoilta 23.3.2017.

Toimialoilta ja liikelaitoksilta on pyydetty lausuntoja hallintosäännön luonnokseen liittyen. Sääntöluonnosta koskevien muutosehdotusten tulee olla keskushallinnossa viimeistään 13.4.2017, jolloin muutosesitykset ehtivät kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Uuden hallintosäännön tarkoituksena on koota toimialojen ja liikelaitoksen nykyiset erilliset johtosäännöt yhdeksi hallintosäännöksi. Hallintosäännössä määritellään päätöksenteon, kokousmenettelyn ja johtamisen yleiset periaatteet ja toimijoiden väliset suhteet, niiltä osin mitä ei ole laissa toisin säädetty. Lautakunnat tekevät jatkossa tarkemmat, erilliset lautakuntaa ja viranhaltijoita koskevat delegointipäätökset niiltä osin kuin hallintosääntöä on tarpeellista tarkentaa.

Sivistystoimialaa ja lautakuntaa koskeva osuus on selkeä. On hyvä, että nykyisessä johtosäännössä osin pitkälle menevät viranhaltijoiden toimivaltaa koskevat määritykset tehdään jatkossa erillisenä päätöksensä.

Yksityiskohtaiset korjausesitykset luonnokseen ovat seuraavat:

Sivu 13 muotoon: Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa lakisääteisten varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden kanssa

Sivu 20: Lautakunnan ratkaisuvaltaa koskevassa osiossa, jossa todettaan ”valita tulosalueen johtajat, kirjastotoimenjohtaja, museonjohtaja ja taidemuseon johtaja” tulisi harkita muotoa ”valita tulosalueen johtajat”, koska kirjastotoimenjohtaja, museonjohtaja ja taidemuseon johtaja ovat tulosyksiköiden johtajia (verrannollisia esimerkiksi peruskoulujen rehtoreihin)

Sivu 25 muotoon:  Tulosyksikön päällikkö/varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Tulosyksikön päällikön/ varhaiskasvatuksen palvelupäällikön tehtävänä on johtaa tulosvastuullisesti yksikkönsä/ vastuualueensa toimintaa, huolehtia sen kehittämisestä sekä valmistella ja panna täytäntöön yksikön menestyksellisen hoitamisen kannalta keskeiset asiat.

1. vastaa tulosyksikkönsä/vastuualueensa tuloksekkaasta toiminnasta, 

2. päättää luvan myöntämisestä kiinteistön tai huoneiston käyttöön lukuun ottamatta koulujen liikuntasaleja koulujen oman toiminnan ulkopuolisten ajankohtien osalta 

3. vastaa tulosyksikkönsä osalta lautakunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta,

4. ottaa oppilaan oppilaitokseen,

5. ottaa lapsen päivähoitoon, esiopetukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä päättää asiakasmaksuista ja niiden perimättä jättämisestä voimassa olevien säädösten ja lautakunnan päätösten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta antaa johtosäännöstä esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Päätös

Lautakunta antaa johtosäännöstä esittelytekstin mukaisen lausunnon, mutta poistaa lausunnosta kohdan, jossa esitetään museoiden ja kirjastotoimen johtajan rekrytoinnin sivistysjohtajan päätettäväksi. Lautakunta katsoo, että ko. kulttuurilaitosten johtajien valinta on säilytettävä lautakunnan päätöksenteon alaisuudessa.

Perustelut

Kajaanin keskushallinto on lähettänyt teatterille hallintosääntöluonnoksen kommentoitavaksi. Kirjeen mukaan liikelaitos voi halutessaan käyttää luonnoksen lautakunnassa / johtokunnassa.  Hallintosääntö uudistuu siten, että lauta- ja johtokuntien johtosäännöt on kirjoitettu hallintosäännön sisälle, uudistuksen myötä teatterilla ei ole enää erillistä omaa johtosääntöä.

Kaupunginlakimies Tuija Aarnion mukaan hallintosääntöön ei ole sisällöllisesti tulossa muutoksia. Teatterin osalta uusi hallintosääntö aiheuttaa seuraavat muutokset:

-          johtokunnan jäsenmäärä nousee kuudesta jäsenestä seitsemään.

-          liikelaitosten johtajat valitsee kaupunginhallitus. Teatterin johtosäännössä on maininta, että teatterinjohtajan valitsee kaupunginhallitus kuultuaan liikelaitoksen johtokuntaa ja teatterin henkilökuntaa

-          liikelaitoksen johtajan tehtäviä ei ole yksilöity hallintosäännössä niin tarkasti kuin teatterin omassa johtosäännössä, esimerkiksi teatterinjohtajan tehtävä ohjelmistosta päättäminen.

Hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2017. Keskushallinto pyytää toimielimien ja liikelaitosten kommentit 13.4.2017 mennessä. Tuija Aarnion mukaan sen jälkeen kun uusi hallintosääntö astuu voimaan, johtokunnat voivat halutessaan tarkentaa hallintosäännön määräyksiä, esimerkiksi teatterinjohtajan tehtävien osalta.

Päätösehdotus

Johtokunta keskustelee asiasta.

Päätös

Johtokunta keskusteli asiasta ja valtuutti teatterinjohdon tekemään tarkentavia kysymyksiä hallintosäännöstä teatterinpäätöksenteon näkökulmasta katsoen sekä esittämään tarpeelliset muutoskohdat hallintosääntöluonnokseen.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Uuden kuntalain mukaan kunnissa tulee olla pääsääntöisesti vain yksi hallintosääntö, johon yhdistetään kaikki aeimmin erillisissä, toimielinkohtaisissa ja tehtäväkohtaisissa johtosäännöissä olleet määrykset. 

Uudistelulla hallintosäännöllä on pääsääntöisesti säilytetty ennallaan kaupunkiorganisaation luottamustoimielin- ja toimialarakenne. Toimialat, liikelaitokset ja niiden luottamushenkilötoimielimet, lautakunnat ja johtokunnat jatkavat toimintaansa aiemmilla tehtävävastuilla. Johtokuntien kokoonpanoihin on tehty vähäisiä muutoksia. Liikunta- ja kulttuurineuvostossa tulee jatkossa olla tasapuolisesti edustus molemmilta aloilta. Sivistys- ja ympäristöteknisen lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja.

Keskeisimmät uudessa hallintosäännössä toteutettavat muutokset ovat: 

1. Kajaanin kaupungissa otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen osa-aikaisen hallituksen puheenjohtajan luottamustoimi. Luottamushenkilölle maksettava kuukausipalkka ja muut korvaukset määritellään myöhemmin kaupunginvaltuuston päätöksellä. Osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa, perhevapaita ja työterveyshuollon palveluita samoin perustein kuin viranhaltijalla. Tavoitteena on lain mahdollistamin tavoin luottamushenkilöiden aseman ja poliittisen johtamisen vahvistaminen.

2. Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan erilliset jaostot elinkeinoasioihin ja työllisyysasioihin. Tavoitteena on kaupugin elinvoiman ja kasvun vahvistaminen sekä työllisyyskehityksen parantaminen.

3. Toimialoja koskevaa sääntelyä on hallintosäännössä yksinkertaistettu ja yksityiskohtaiset toimialojen viranhaltijoita koskevat toimivaltamääräykset tullaan jatkossa tekemään ao. lautakunnan delegointipäätöksellä. Tällä estetään kaikkein pienimpienkin muutosten tekemisen tarve valtuustokäsittelyllä. Toimielinten delegointipäätökset velvoitetaan liittämään osaksi säädöskokoelmaa ja ne julkaistaan osana sitä. 

4. Lain lähtökohta on, että otto-oikeus alempien toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin on yksinomaan kaupunginhallituksella, ellei muuta määrätä. Hallintosäännössä esitetään aiemman käytännön jatkamista eli otto-oikeus on johtokunnilla ja lautakunnilla kaupunginhallituksen lisäksi. Otto-oikeuden piiristä rajataan pois rutiiniluonteiset, lakiin ja virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat vuosilomaa, sairaslomaa, laissa säädettyjä perhevapaita ym. koskevat päätökset, joissa otto-oikeudella ei ole käytännön merkitystä. 

5. Hallintosäännössä yhtenäistetään ja selkiytetään viranhaltijoiden hankintarajat sekä peruskaupungin että liikelaitosten osalta.

6. Henkiöstöasioissa seurannan parantamiseksi edellytetään tuotavan kaupunginhallituksen tietoon kaikki vakinaisten työ- ja virkasuhteiden solmimiset. Harkinnanvaraisten virkavapaiden kesto rajoitetaan pääsääntöisesti 6 kk:een, virkavapaus voi olla enintään 1 vuosi.

7. Palkkiosääntöön on tehty maltilliset tasokorotukset ja palkkioiden maksamisen perusteita on selkiytetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Säännöllä kumotaan voimassa olevat hallintosääntö, valtuuston työjärjestys, tarkastussääntö, kaupunginhallituksen johtosääntö, keskushallinnon johtosääntö, pelastuslautakunnna johtosääntö, sivistyslautakunnan johtosääntö, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtosääntö, Kainuun toisen asteen koulutusliikelaitoksen johtosääntö, ympäristöteknisen lautakunnan johtosääntö, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtosääntö, Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtosääntö, Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtosääntö, Vuolijoen aluelautakunnan johtosääntö ja luottamushenkilöiden palkkiosääntö.

Päätös

1) Kaupunginjohtajan lisätty muutosesitys:

Hallintosäännön 28 §:ään kohtaan "Keskushallinto" lisätään:

Henkilöstösihteeri

1. tekee palkkatukityöllistämispäätökset

2. päättää työllisyydenhoidon kuntalisien myöntämisestä yrityksille ja yhdistyksille

3. päättää palkkatukilainojen myöntämisestä työllisyysjaoston hyväksymien periaatteiden pohjalta.

2) Keskustelun kuluessa Hannu Juntunen teki Arto Okkosen kannattamana seuraavan esityksen: Kaupunginhallituksen alaisena toimii elinkeinojaosto, johon kuuluu kuusi kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee neljä varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet, joiden tulee olla halituksen varsinaisia jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee yhden luottamushenkilöjäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kaupunginhallitus valitsee Kajaanin Yrittäjien esityksestä. Yrittäjäjäsenten tulee edustaa laajasti Kajaanin yrityskenttää.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtajan ehdotus JAA, Hannu Juntusen ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: 6 JAA-ääntä (Toivo Kyllönen, Aki Räisänen, Markku Oikarinen, Anne Heikkinen, Eila Aavakare ja Silja Keränen) ja 5 EI-ääntä (Hannu Juntunen, Marjatta Immonen, Tero Paukkeri, Arto Okkonen ja Miariikka Tervonen).

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Säännöllä kumotaan voimassa olevat hallintosääntö, valtuuston työjärjestys, tarkastussääntö, kaupunginhallituksen johtosääntö, keskushallinnon johtosääntö, pelastuslautakunnna johtosääntö, sivistyslautakunnan johtosääntö, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtosääntö, Kainuun toisen asteen koulutusliikelaitoksen johtosääntö, ympäristöteknisen lautakunnan johtosääntö, Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtosääntö, Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtosääntö, Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtosääntö, Vuolijoen aluelautakunnan johtosääntö ja luottamushenkilöiden palkkiosääntö.

 

Päätös

Hannu Juntunen teki Arto Okkosen kannattamana seuraavan esityksen:

Kaupunginhallituksen alaisena toimii elinkeinojaosto, johon kuuluu 8 kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee 6 varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet, joiden tulee olla hallituksen varsinaisia jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee yhden luottamushenkilöjäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kaupunginhallitus valitsee Kajaanin Yrittäjien esityksestä. Yrittäjäjäsenten tulee edustaa laajasti Kajaanin yrityskenttää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, Hannu Juntusen esitys EI.

Äänestyksen tulos: 34 JAA-ääntä ja 16 EI-ääntä, 1 poissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.