Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vuoden 2018 talousarvion muutos, Matkakeskuksen rakentaminen

KAJDno-2018-69

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 25.4.2017 § 74 linja-autoaseman toimintojen siirtämisestä rautatieaseman maastoon ja matkakeskuksen perustamisesta. Päätöksen mukaisesti rautatieaseman alueen asemakaavaa on valmisteltu, ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.12.2017 § 85. Kaavasta ei ole jätetty valituksia ja se saa lainvoiman virallisen kuulutuksen jälkeen. Kohteen katu- ja rakennussuunnitelma on valmisteilla, ja katusuunnitelma on tulossa hyväksymisvaiheeseen tammi-helmikuun vaihteessa 2018.

Nykyisen linja-autoaseman kiinteistön maanvuokrasopimuksen voimassaoloaika loppuu 31.10.2018. Kiinteistöosakeyhtiössä osakkaana oleva Matkahuolto Oy on ilmoittanut, ettei se aio jatkaa vuokrasopimusta. Kiinteistöosakeyhtiö on aloittanut valmistelut aikomuksenaan purkaa rakennus vuoden 2018 aikana. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa Kajaanissa ei olisi linja-autoasemarakennusta.

Kaavoituksellisen tilanteen ja linja-autoaseman kiinteistön tilanteessa tapahtuvien muutosten johdosta on tarpeen aloittaa uuden Matkakeskuksen rakentamistyöt vuoden 2018 aikana. Ympäristötekninen lautakunta esittää lisämäärärahaa Matkakeskuksen rakentamiseen vuoden 2018 talousarvioon 1.600.000 euroa sekä taloussuunnitelmaan vuodelle 2019  200.000 euroa investointiosan Kiinteät rakenteet ja laitteet -kohtaan.

Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Matkakeskuksen rakentamiseen osoitetaan 1.600.000 euroa lisämääräraha vuoden 2018 talousarvioon ja 200.000 euroa vuoden 2019 taloussuunnitelmavuodelle investointiosan Kiinteät rakenteet ja laitteet -kohtaan.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Matkakeskuksen rakentamiseen osoitetaan 1.600.000 euron lisämääräraha vuoden 2018 talousarvioon ja 200.000 euroa vuoden 2019 taloussuunnitelmavuodelle investointiosan Kiinteät rakenteet ja laitteet -kohtaan.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.