Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuustoaloite: Alueellisesta kielikokeilusta

KAJDno-2017-1721

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Pasi Kilpeläisen esittämä ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kielten opiskelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla sekä mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti: ”eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua”.

Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupolun varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden vain englanti-ruotsi –yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät, kuten englanti-saksa, englanti-ranska tai esimerkiksi englanti-kiina, tulee mahdollistaa. Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsin kielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan. Myös Suomen Lukiolaisten Liitto on tukenut alkavaa kokeilua.

Kajaanin kaupunki on julistautunut uudistajaksi ja edelläkävijäksi monella saralla. Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus kaupunkimme kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin ruotsin, on halutessaan mahdollisuus opiskella ruotsia lukiossa tai ammattikoulussa. Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä kielivalinnat kotien yksityisasiaksi. Valtiovallan vastuulla on mm. varmistaa erityissäädöksin, että valinta ei haittaa lapsen myöhempiä mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja uraa julkisen sektorin tehtävissä sekä perustuslain noudattaminen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Kajaanin kaupunki

1.                                      aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua, toteuttamiseksi,

2.                                      tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä siitä, mitä vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen                                           kotimaisen opiskelun velvoittavuudesta voitaisiin heidän kohdallaan luopua.

3.                                      selvittää naapurikuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seudulliseen kielikokeiluun ja käynnistää yhteistyön, mikäli lähikunnat suhtautuvat siihen myönteisesti.

4.                                      laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa kokeiluun, jossa oppilas voisi valita ruotsin tilalle jonkin muun kielen, jos vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat."

Valmistelija

Päivi Rissanen, Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on 11.12.2017 jättänyt valtuustoaloitteen, jonka mukaan vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla sekä mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.

Asiaan liittyvässä valmistelussa nostetaan esiin sekä talous- että toimintavaikutteita:

Kajaanissa valinnaiskielten oppilasryhmän alarajaksi on määritetty 15 oppilasta. Tätä pienemmillä ryhmillä opetusta ei aloiteta, koska pienten opetusryhmien opetus kasvattaa käyttötalousmenoja. Valtuustoaloitteen esitys olisi taloudellisesti kallis ratkaisu tai muussa tapauksessa opetusta jouduttaisiin järjestämään pienillä ryhmillä, jos kielivalikoimaa pidettäisiin laajana. Kajaani on tällaisille kokeiluille liian pieni paikkakunta. Laajalle, mahdollisesti harvinaisempiakin kieliä sisältävälle kielivalikoimalle kelpoisten opettajien saatavuus olisi myös vaikeaa. Mikäli ryhmäkoko säilytettäisiin valinnaiskielten osalta vähintään 15 oppilaassa, tämä supistaisi kielivalikoiman kirjoa ja jokin pakkokieli muodostuisi jonkin suosituksi koetun kielen ympärille ja aloitteessa haettu valinnaisuus ei toteutuisi. Jos koulut alkaisivat tarjota erilaisia variaatioita A- ja B-kielten osalta, johtaisi tämä tasa-arvoa edistävän lähikouluperiaatteen murenemiseen. Hankkeen aloittaminen olisi suunniteltava tarkoin ja kokeilujen vaikutukset ulottuvat laajemmalle oppilaiden peruskoulun polkua. Kuntien on sitouduttava hankkeisiin pitkäjänteisesti useammaksi vuodeksi. Alun ulkopuolisen rahoituksen avustama toiminta on otettava jatkossa kunnan itse maksettavaksi toiminnaksi.

Kieliä ei pidä arvottaa niiden käytännön hyödyn näkökulmasta, koska se ei edistä motivaatiota opiskeluun kestävästi. Valtakunnallisessa tuntijaossa ruotsin kielen asemaa kehitettiin oppimismotivaatiota edistävään suuntaan, kun päätettiin että ko. kielen opiskelu alkaa kuudennella luokalla. Muutoksen odotetaan edistävän pedagogisia käytänteitä sekä sitä kautta oppimismotivaatiota. Valtuustoaloitteessa esitetty ratkaisu koskisi ruotsin kielen asemaa B-kielenä. On hyvä huomioida, että ruotsin kielen asema Suomessa on tärkeä niin kulttuurisesti kuin akateemisesti. Oppilaille on mahdollistettava samat akateemisen etenemisen mahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta.

Kielistä kivaa kipinää kansainvälistymiseen Kainuussa -hanke on rikastaa kielten oppimisen mahdollisuuksia. Kielen innostavassa opiskelussa kyse on pedagogiikasta ja käytänteiden kehittämisestä. Sujuvan englannin ja ruotsin rinnalle on hyvä kartuttaa kolmas ja lukiossa jopa neljäs kieli, kun innostuksen perusta on kunnossa ja kokemukset kielten oppimisesta myönteiset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Kajaanin perusopetuksessa ei lähdetä valtuustoaloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyi ja lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja lähettää edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §