Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Uuden matkakeskuksen toteutukseen liittyvä aiesopimus

KAJDno-2017-168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Uuden matkakeskuksen toteuttamisesta on neuvoteltu VR-Yhtymä Oy:n kanssa liitteenä oleva aiesopimus, jossa on sovittu miten matkakeskushanke toteutetaan. Sopimusneuvotteluja on vaikeuttanut ja pitkittänyt se, että VR-Yhtymä Oy:n toimintaympäristön muutokset ovat vielä epävarmoja.


Liitteenä olevassa aiesopimuksessa lähdetään siitä, että kaupunki laatii uuden matkakeskuksen asemakaavan, tonttijaot, katusuunnitelmat, tekee tarvittavat kiinteistömuodostamis- ja rasitteiden perustamistoimenpiteet, rakentaa yleiset alueet ja VR-Yhtymä Oy:n omistaman asemarakennuksen tontin vaatimat pysäköintipaikat sekä vuokraa asemarakennuksesta odotussalin ja yleisö-wc -tilat sekä lipunmyynnissä aiemmin käytetyt tilat. Niin kauan, kun odotustilat ja yleisö-wc -tilat ovat kaupungin ja VR-Yhtymä Oy:n yhteiskäytössä, kaupunki maksaa tiloista sovitusta vuokrasta puolet. Mikäli rautatieliikenteen kilpailutuksesta tai jostakin muusta syystä VR-Yhtymä Oy luopuu matkustajaliikenteen järjestämisestä Kajaanissa, nämä tilat siirtyvät kokonaisuudessaan kaupungin vastuulle ja maksettaviksi. Alakerran toimistotilat kaupunki voi vuokrata joko taksinkuljettajien taukotiloiksi tai matkailun infopisteen tiloiksi.  Aiesopimuksen mukaan VR-yhtymä Oy maksaa kaupungille asemarakennuksen tontin pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset. Aiesopimuksessa on vielä sovittu maapohjan hinnoitteluperusteesta ja korvausperusteesta (25 euroa/m²) niiden yleisten alueiden osalta, jotka kaupunki lain perusteella joutuu joko ostamaan VR-Yhtymä Oy:ltä tai korvaamaan VR-Yhtymä Oy:lle. Tämä hinnoittelu- ja korvausperuste perustuu VR-Yhtymä Oy:n kirjanpidon maapohjan tasearvoon. Aiesopimuksen mukaan kaupunki ryhtyy rakentamaan matkakeskuksen aluetta sen jälkeen, kun kaupungin talousarvioon on varattu riittävä määräraha.


Rautatieliikenteen tarvitsemien pysäköintipaikkojen rakentamisesta neuvotellaan erillinen sopimus liikenneviraston kanssa.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen uuden matkakeskuksen toteuttamisesta.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen uuden matkakeskuksen toteuttamisesta.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.