Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pelastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021

KAJDno-2017-719

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pelastuslautakunnan johtosäännön 3 §:n 2 momentti / kaupunginvaltuuston käsittelyssä 29.5.2017 olevan hallintosääntöluonnoksen 11 §:n mukaan:

"Pelastuslautakuntaan kuuluu yksitoista (11) valtuuston toi­mi­kau­dek­seen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista va­ra­jä­sen­tä. Lautakunnan jäsenistä nimeää Kajaanin kaupunki 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Muut kunnat nimeävät yh­den jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan pu­heen­joh­ta­jak­si määrätään Kajaanin kaupungin edustaja."

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.

Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Mikäli valmisteilla oleva maakuntauudistus toteutuu hallituksen esitystyksen mukaisesti, päättyy ao. toimielimen toimikausi 1.1.2019 uusien maakuntien aloittaessa toimintansa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021  11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näi­den henkilökohtaiset varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 8 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kukin muu pe­las­tus­toi­men yhteistyössä mukana oleva kunta sekä

määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021  11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näi­den henkilökohtaiset varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 8 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kukin muu pe­las­tus­toi­men yhteistyössä mukana oleva kunta sekä

määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 Kajaanin kaupungin edustajiksi:

Jäsenet                                                                       Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja

Kyllönen Antero         

 

Heikkinen Janne

Kangasharju Marjo     

Korhonen Eila

Kilpeläinen Pasi      

Tihinen Ari

Kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle muiden kuntien jäsenten valinnan osalta.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 8 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, yhden kustakin muusta pe­las­tus­toi­men yhteistyössä mukana olevasta kunnasta ja määrää varsinaisista jäsenistä yhden varapuheenjohtajaksi.

Kuntien esitykset jäsenistä ja varajäsenistä:

Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen
Hyrynsalmi

Maija Juntunen

Helka Tolonen

Kuhmo Aimo Tervamäki Kari Nikulainen
Paltamo

Irma Marketta Karppinen

Ritva Tolonen

Puolanka Mikko Kanniainen Markku Nivakoski
Ristijärvi Leila Karppinen Eineliisa Heikkinen
Sotkamo Kalevi Valtanen Ari Hakkarainen
Suomussalmi Niina J. Kinnunen Arto Heikkinen
Vaala Jouko Roivainen Reijo Virkkunen

Varapuheenjohtajaksi määrätään Aimo Tervamäki.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Paltamon kunnan edustaja Irma Marketta Karppinen on pyytänyt eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi 12.9.2017 alkaen.

Paltamon kunta on 25.9.2017 kokouksessaan valinnut hänen tilalleen Tanja Luiro-Juntusen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Paltamon kunnan edustajana pelastuslautakunnassa olevalle Irma Karppiselle myönnetään ero lautakunnan jäsenyydestä ja uudeksi jäseneksi valitaan Tanja Luiro-Juntunen.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Suomussalmen kunnan varaedustaja Arto Heikkinen on pyytänyt eroa Pelastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä jääviyden vuoksi 1.12.2017 alkaen. Heikkinen työskentelee Kajaanin kaupungin palveluksessa sopimuspalomiehenä.

Suomussalmen kunnanvaltuusto on 13.2.2018 myöntänyt eron Arto Heikkiselle ja valinnut hänen tilalleen Jukka Seppäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomussalmen kunnan varsinaisen jäsenen Niina J. Kinnusen varajäsenelle Arto Heikkiselle myönnetään ero pelastuslautakunnasta ja hänen tilalleen varajäseneksi valitaan Jukka Seppänen.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.

 


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.