Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Päivi Huuskon eropyyntö ympäristöteknisestä lautakunnasta

KAJDno-2017-717

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan johtosäännön 2 § / kaupunginvaltuuston käsittelyssä 29.5.2017 olevan hallintosääntöluonnoksen 27 §:

"Ympäristötekninen lautakunta huolehtii kaavoituksesta, kaupungin maa- ja vesiomaisuudesta, kartasto- ja mittaustoimesta, ra­ken­nus­val­von­nas­ta ja ympäristönsuojelusta, kaupungin toimitiloista, kiin­teis­töis­tä ja rakennuksista sekä kunnallistekniikasta sekä liikuntapalveluista."

Johtosäännön 3 §:n mukaan ympäristötekniseen lautakuntaan kuu­luu yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yh­tä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallintosääntöluonnoksen 10 §:n mukaan em. säännökseen on lisätty "Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä."

Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa ole­va henkilö,

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toi­mi­van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai sää­tiön palveluksessa,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi­mi­eli­men jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har­joit­ta­vas­sa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jol­le ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden rat­kai­su on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va­hin­koa.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § vaalimenettelystä ja ta­sa-ar­vo­lain 4a § tasa-arvovaatimuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee ympäristötekniseen lautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee ympäristötekniseen lautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan pu­heen­joh­ta­jak­si ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esityksen ja valitsi ympäristötekniseen lautakuntaan toi­mi­kau­dek­si 2017 - 2021 seuraavat:

Jäsenet                                                                       Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja

Patronen Kaija      

 

Malin Marja

Varapuheenjohtaja

Mikkonen Ritva      

 

Pyy Mervi

Poutiainen Jukka       

Ikonen Teemu

Ålander Tanja       

Korhonen Eveliina

Leinonen Markus     

Leinonen Voitto

Huotari Panu      

Hautajoki Antti

Seppänen Irja     

Komulainen Onerva

Kilpeläinen Pasi      

Pyy Markku

Kemppainen Kari     

Pesonen Mikko

Tartia-Jalonen Aila    

Huovilainen-Huotari Saristiina

Huusko Päivi        

Jyrkäs Nina

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päivi Huusko on toimittanut kaupungille eropyynnön ympäristöteknisen lautakunnnan varsinaisen jäsenen tehtävästä. Eroamistaan Huusko perustelee toisella paikkakunnalla työskentelyllä. Huuskon kotipaikkakunta on edelleen Kajaani.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- valtuusto myöntää eron ympäristöteknisen lautakunnan varsinaiselle jäsenelle Päivi Huuskolle ja

- nimeää ympäristötekniseen lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.

Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Nina Jyrkäs ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hanna Karvinen.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.