Kaupunginvaltuusto, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Päivi Huuskon eropyyntö liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostosta

KAJDno-2017-721

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan johtosäännön 7 §:n ja ympäristöteknisen lautakunnan 7 §:n / kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 29.5.2017 olevan hallintosääntöluonnoksen 13 §:n mukaan si­vis­tys­lau­ta­kun­nan / ympäristöteknisen lautakunnan alaisena toimii liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto.

Liikunta- ja kultuuriasioiden neuvostossa on yhdeksän valtuuston va­lit­se­maa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Va­lit­se­mis­taan jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan, jonka tulee ol­la ympäristöteknisen lautakunnan jäsen ja varapuheenjohtajan, jonka tulee olla sivistyslautakunnan jäsen.

Hallintosääntöluonnokseen on lisätty vaaatimus " jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti liikunta- ja kulttuurialoja".

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto kehittää poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä myöntää ao. toimialueen avustukset ja palkinnot.  

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että

valtuusto valitsee liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostoon yhdeksän jä­sen­tä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

nimeää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että

valtuusto valitsee liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostoon yhdeksän jä­sen­tä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

nimeää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esityksen ja valitsi liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostoon toi­mi­kau­dek­si 2017 - 2021 seuraavat:

Jäsenet

Puheenjohtaja

(ympäristöteknisen lautakunnan jäsen)

Huusko Päivi        

 

Jyrkäs Nina

Varapuheenjohtaja 

(sivistyslautakunnan jäsen)

Karppinen Veli-Matti     

 

Heikkinen Mika   

Korhonen Eveliina      

Malin Marja

Heikkinen Janne      

Peltonen Lauri

Juppi Tuula       

Huotari Teija

Klemetti Harri      

Hynynen Evelyn

Enroth Paavo     

Uurtomies Terje

Hakkarainen Eija   

Partanen Minna

Haataja Atte     

Tolonen Iikka

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päivi Huusko on toimittanut kaupungille eropyynnön liikunta- ja kulttuuriasiaineuvoston varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä. Eroamistaan Huusko perustelee toisella paikkakunnalla työskentelyllä. Huuskon kotipaikkakunta on edelleen Kajaani.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston puheenjohtajan tulee olla ympäristöteknisen lautakunnan jäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

- myöntää eron Päivi Huuskolle liikunta- ja kulttuuriasiainneuvoston varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä,

- nimeää liikunta- kulttuuriasiainneuvostoon uuden varsinaisen jäsenen ja

- nimeää neuvoston puheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.

Varsinaiseksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi nimettiin Nina Jyrkäs ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Hanna Karvinen.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.