Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Vuoden 2017 talousarvion muutos/sähköisten toimintojen kehittäminen (investointi- ja käyttötalousosa)

KAJDno-2017-515

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Investointiosa

Vuoden 2017 talousarvion investointiosaan on varattu määräraha 0,5 milj. euroa sähköisten toimintojen kehittämiseen ja Kajaste -hankkeen loppuunsaattamiseen. Määräraha on vuonna 2017 käytetty Kajaste -hankkeen kuluihin, joita ovat muun muassa Tiera ERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, muutostyöt ja koulutukset.

Kajaste -hankkeeseen kuuluvat Tiera ERP taloussuunnittelujärjestelmä sekä Baswaren konsernitilinpäätöksen laadintaohjelma ovat vielä käyttöönottamatta. Koska sähköisten toimintojen kehittämiseen varattu määräraha on käytetty, on edellä mainittujen järjestelmien käyttöönottoa varten haettava lisämääraha 0,1 milj. euroa talousarvion investointiosaan.

Käyttötalousosa

Kajaanin kaupungin luopuminen Tiera ERP -toiminnanohjausjärjestelmään kuuluvasta ERP HCM -henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmästä tarkoittaa sitä, että kaupunki ajaa alas ERP HCM:n ja siirtyy käyttämään Populus -palkanlaskentaohjelmistoa, jonka ominaisuuksia laajennetaan. Järjestelmän alasajosta ja Populus -palkanlaskentaohjelmiston käyttöönotosta aiheutuvat lisäkustannukset ovat n. 0,2 milj. euroa.

Jäljelle jäävät osat ERP -toiminnanohjausjärjestelmästä (ostolaskujen käsittely, myyntilaskutus, talousraportointi, talouden seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös, materiaalihallinto/ostotilausjärjestelmä SRM ja käyttöomaisuus) vaativat vielä kehitystyötä, mistä johtuen tehdään määrärahavaraus 0,7 milj. euroa järjestelmämuutoksiin sekä järjestelmän käyttöön liittyen.

Muiden ICT-tietojärjestelmähankintojen osalta on lisäksi varauduttava vanhan asianhallintajärjestelmä Dynastyn tietojen siirtoon arkistoon. Muut keskushallinnon tietojärjestelmiin liittyvät hankinnat pyritään siirtämään toteutettavaksi suunnitelmakaudella. 

Kustannusarvio vuodelle 2017/investointiosa (ALV 0 %):

Hanke (1 000 eur): TA 2017 TA Muutos TA 2017 Muutettu

Sähköisten toimintojen kehittäminen (taloussuunnittelu ja konsernitilinpäätös/käyttöönotto)

500 100

 

600

 

Kustannusarvio vuodelle 2017/keskushallinnon käyttötalousosa, IT- ja sovelluspalvelut (ALV 0 %):

(1 000 eur) TA 2017 TA Muutos TA 2017 Muutettu

ERP HCM alasajo ja Populuksen käyttöönotto

- 200 200
Asianhallintajärjestelmä Dynastyn tietojen siirto arkiston - 50 50
ERP -toiminnanohjausjärjestelmän muutostyöt, koulutukset, kuukausimaksut, liittymät. - 700 700
IT- ja sovelluspalvelut yhteensä - 950 950

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion 2017 investointi- ja käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset:

Investointiosa (1 000 eur): TA 2017 TA Muutos TA 2017 Muutettu

Sähköisten toimintojen kehittäminen (taloussuunnittelu ja konsernitilinpäätös/käyttöönotto)

500 100

600

 

Käyttötalousosa: keskushallinto, (1 000 eur) TA 2017 TA Muutos TA 2017 Muutettu

IT- ja sovelluspalvelut

- 950 950
Yhteensä - 950 950

Samalla kaupunginhallitus päättää, että käynnissä olevat muut tietojärjestelmien tai järjestelmäosien hankinnat siirretään mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi vuodelle 2018, ellei niiden toteutus ole toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätöntä. 

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.