Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021

KAJDno-2017-720

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan johtosäännön 3 §:n / kaupunginvaltuuston käsittelyssä 29.5.2017 olevan hallintosääntöluonnoksen 10 §:n mukaan lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallintosääntöluonnoksen 10 §:n mukaan em. säännökseen on lisätty "Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla kaupunginvaltuuston jäseniä."

Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

valitsee sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä toimikaudeksi 2017 - 2021 sekä

määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esityksen ja valitsi sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021 seuraavat:

Jäsenet                                                                       Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja

Leivo Veli-Pekka      

 

Räisänen Aki

Varapuheenjohtaja

Karppinen Veli-Matti         

 

Heikkinen Mika

Tornberg Raimo      

Bayraktar Nihat

Seilonen Anne     

Kangasharju Marjo

Laatikainen Tuomas     

Leppänen Akseli

Ojala Katriina      

Ahonen Pia

Lämpsä Jouni      

Korkkonen Petja

Kyllönen Noora   

Talvi Katja

Meriläinen Timo     

Kääminen Teppo

Ohtonen Helena         

Heikkinen Tiina

Kemppainen Anne       

Karvinen Hanna

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Helena Ohtosen varajäseneksi valittu Tiina Heikkinen on työsopimussuhteisena työntekijänä perusopetustoimialalla. Heikkinen ei täten ole ollut vaalikelpoinen sivistyslautakuntaan ja hänen tilalleen tulee valita uusi henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- valtuusto toteaa, ettei Tiina Heikkinen ole ollut vaalikelpoinen sivistyslautakunnan varajäseneksi ja myöntää hänelle eron lautakunnan varajäsenyydestä

- valitsee Helena Ohtoselle varajäsenen.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi, ettei Tiina Heikkinen ole ollut vaalikelpoinen sivistyslautakunnan varajäseneksi ja myönsi hänelle eron lautakunnan varajäsenyydestä sekä valitsi Helena Ohtoselle varajäseneksi Annamaija Kolli-Kauppisen.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.