Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kouta-Vuores -jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrääminen

KAJDno-2017-611

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kinnunen, Suunnitteluinsinööri, niina.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kouta–Vuores -jätevesiosuuskunta on jättänyt Kajaanin kaupungille osoitetun vesihuoltolain (119/2001) 8 §:n tarkoittaman esityksen viemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymiseksi.

Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueen vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on jotain poikkeuksia lukuun ottamatta liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin ja vastaavasti vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta velvollisuus sallia kiinteistön liittyminen verkostoihinsa.

Kunta hyväksyy alueella toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä.

Kouta–Vuores -jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-esitys on laadittu Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa mainituille viemäriverkoston tarvealueelle. Koutaniemen vesiosuuskunta hoitaa talousveden jakelun alueella, talousveden toiminta-alueensa mukaisesti.

Vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti eri laitosten toiminta-alueet voivat olla päällekkäisiä silloin, kun samalla alueella toimii erikseen vedenhankinnasta huolehtiva vesilaitos ja viemäröinnistä huolehtiva viemärilaitos.

Ennen toiminta-alueen hyväksymispäätöstä on kunnan pyydettävä lausunto vesihuoltolain mukaisilta valvontaviranomaisilta. Lisäksi kiinteistöjen omistajille ja haltijoille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen toiminta-alueen hyväksymistä.

Lausunto on pyydetty 7.4.2017 seuraavilta viranomaisilta:
- Kainuun ELY-keskus
- Kajaanin ymp.teknisen lautakunnan lupajaosto
- Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Ympäristöterveydenhuolto.

Kainuun ELY-keskus 15.5.2017 KAIELY/259/2017
”Kouta–Vuores -jätevesiosuuskunnan toiminta-alue on määritetty jätevesiviemärille. Toiminta-aluekarttarajaus on kattava, yhtenäinen, selkeä ja yksiselitteinen. Toiminta-alue noudattelee Koutaniemen itäosan asuinkiinteistöjä ja ranta-alueita.
Kainuun ELY-keskuksella ei ole toiminta-alue-ehdotuksesta huomautettavaa.”

Kajaanin ymp.teknisen lautakunnan lupajaosto 26.4.2017 § 20
”Lupajaostolla ei ole huomautettavaa toiminta-alue-ehdotuksesta. Verkostoa rakennettaessa tulee huolehtia, että kiinteistöjen liittämiskohtien sijainti on sellainen, ettei kiinteistön liittämisestä jätevesiverkostoon aiheudu kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia.”


Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Ympäristöterveyshuolto 12.4.2017
”Ympäristöterveydenhuolto on tutustunut toimitettuun materiaaliin. Ympäristöterveydenhuollolla ei ole huomauttamista ehdotettuun toiminta-alueeseen.”

Kajaanin Vesi -liikelaitos on antanut lausunnon 14.3.2016 koskien Kouta-Vuoren jätevesiosuuskunnan vesihuoltoavustushakemusta, jossa se viittaa myös jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-esitykseen

”Kouta–Vuores -jätevesiosuuskunnan jätevesiviemärin toiminta-alue-esitys ei ole päällekkäinen tai ristiriitainen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vastaavan kanssa, mutta Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käsityksen mukaan ei ole vesihuoltolain hengen eikä erityisesti tarkoituksenmukaista merkitä toiminta-alueeksi vain pelkkää viemärilinjaa mahdollisine rasitealueineen, kuten Nuottipuron ja Kangasmaaston asemakaava-alueen välinen linjaus on esitetty. Kyseinen linjaus on yhteinen osin Kajaanin Vesi -liikelaitoksen Koutaniemi–Kajaani -yhdysvesijohdon ja osin Otanmäki–Kajaani -siirtoviemärin ja -yhdysvesijohdon linjauksien kanssa.

Kajaanin Vesi -liikelaitos ei näe estettä hakemuksessa esitetyn jätevesiviemäröintihankkeen toteuttamiseksi. Hanke täyttää Kajaanin Vesi -liikelaitoksen näkemyksen mukaan Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2010–2017 (kaupunginvaltuusto 19.9.2011) esitetyt perusteet vesihuolto-osuuskuntien ja -yhtyminen tukemisesta ja se luo välttämättömiä edellytyksiä viemäröinnin laajentamiseksi jatkossa Koutaniemen tärkeälle pohjavesialueelle, jossa Kajaanin Vesi -liikelaitoksella on 1.500 m³/vrk Kajaanin vesihuoltoa palvelevaa vedenhankintakapasiteettia.”

Kouta–Vuores- jätevesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä on kuulutettu Koti-Kajaani lehdessä 12.4.2017 ja esitys on ollut virallisesti nähtävillä 12.4.–15.5.2017 välisenä aikana Kajaanin kaupungin asiakaspalvelupisteessä Kajaani Infossa, osoitteessa Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

Muistutuksia asiasta ei ole jätetty.

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Niina Kinnunen, p. 044 7100 360 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy toiminta-alueen Kouta–Vuores -jätevesiosuuskunnan viemäriverkoston toiminta-alueen karttaliitteen mukaisena.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kouta-Vuores -jätevesiosuuskunnan viemäriverkoston toiminta-alueen karttaliitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.