Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Konserniohjeen uudistaminen

KAJDno-2017-811

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Uudessa kuntalaissa (410/2015) omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta koskevia säännöksiä on tarkennettu ja laajennettu. Kuntalaki edellyttää, että kunnassa on yksi kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista omistajapolitiikka mukaan lukien. Talousarviossa päätetään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden lyhyen aikavälin tavoitteista, joilla kuntastrategiaa toteutetaaan. Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjeesta. Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset tullaan uudistamaan syksyllä 2017.

Hallintosäännössä, joka tulee voimaan 1.6.2017, on määritelty konsernijohto, sen tehtävät ja toimivalta. Konsernijohdolla tarkoitetaan kaupunginhallitusta, kaupunginjohtajaa sekä niitä kaupungin johtavia viranhaltijoita, jotka toimivat liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevien asioiden valmistelijoina kaupunginhallituksessa. Konserniohjeen tarkoituksena on selkiyttää yhteisiä toimintaperiaatteita kuntakonsernissa niin, että kuntakonsernia ja kunnan toimintaa voidaan johtaa yhtenevin periaattein ja ottaen huomioon kunnan kokonaisetu.  Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä aktiivisesti myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjaus edellyttää avoimuutta sekä  hyvää vuorovaikutusta ja tiedonkulkua konsernijohdon ja yhtiöiden johdon välillä.

Kajaanin kaupungin konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa on ollut voimassa 1.1.2009 alkaen. Konsernirakenteessa on tämän jälkeen tapahtunut muutoksia, jotka on päivitetty konserniohjeluonnokseen. Valtuustoryhmien puheenjohtajista, tarkastuslautakunnan puheenjohtajasta, hallintojohtajasta ja hallintosuunnittelijasta muodostettu valmisteluryhmä on valmistellut konserniohjeluonnosta kokouksissaan 26.4.2017 ja 9.5.2017. Kuntaliiton valmistelemaa koserniohjemalliluonnosta on soveltuvin osin käytetty valmistelun pohjana. Konserniohje esitetään tulevan voimaan 1.7.2017. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa ja hallituksissa sekä muiden kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin konserniohjeen. Ohje tulee voimaan 1.7.2017 ja sillä kumotaan 1.1.2009 voimaan tullut konserniohje.

Päätös

Hannu Juntunen Aki Räisäsen kannattamana esitti, että ohjeen kohtaan 12. Tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet lisätään "toimitusjohtajan valinta, erottaminen ja palkkausjärjestelmä" ja "muu yhtiön tulokseen ja riskeihin merkittävästi vaikuttava tapahtuma".

Silja Keränen Arto Okkosen kannattamana esitti, että konserniohje lähetetään lausunnolle tytäryhtiöille ja liikelaitoksille ennen päätöksentekoa.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Konserniohje on ollut lausunnolla liikelaitoksilla ja tytäryhteisöillä. Saaduissa lausunnoissa Kajaanin Vedellä, Kajaanin Mamsellilla ja KOY Kajaanin Pietarilla ei ole huomauttamista konserniohjeeseen.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy esittää lausunnossaan useaan otteeseen huolensa siitä, että konserniohje voi olla ristiriidassa ammattikorkeakoululainsäädännön kanssa ja voi aiheuttaa ongelmia käytännön toiminnassa. Lausunto heijastaa käsitystä, että päätösvaltaa ollaan siirtämässä pois yhtiön hallitukselta. Tämä käsitys on perusteeton; konserniohjeen sääntely muodostaa ennakoivan neuvottelu- ja informointivelvoitteen tietyissä asioissa, ei päätöksentekovaltuuksien muuttamista.

Konserniohjeen mukaan sitä noudatetaan "...tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopimuksista tai säännöistä muuta johdu." "Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen ... johdon oikeudellista asemaa tai vastuita." 

AMK:n lausunnon sivulla 4 esitetään useita kohtia, jotka ovat lausunnon antajien mielestä osittain osakeyhtiölain ja AMK-lain vastaisia, koska niihin sisältyvistä asioista päättäminen kuuluu yhtiön hallitukselle. Samoin lausunnossa esitetään, että yksittäinen hallituksen jäsen ei voi olla yhteydessä konsernijohtoon, koska laki määrittää yhtiön puhevallan käyttäjän. 

Näiltä osin voidaan todeta, että kyse ei ole päätösvallan siirtämisestä pois laissa tai muualla määritellyiltä elimiltä vaan yhteydenpidosta ja konsernijohdon tiedottamisesta suurta merkitystä koskevissa asioissa, ennen kuin niistä tehdään päätökset hallituksessa tai yhtiökokouksessa. Myös yksittäinen hallituksen jäsen on oikeutettu ja velvoitettu olemaan yhteydessä hänet nimenneeseen omistajatahoon, konsernijohtoon, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi ennen päätöksentekoa. Tällainen yhteydenpito ei ole lainsäädännössä tarkoitettua yhtiön puhevallan tms. käyttämistä.

Kaupunginvaltuusto asettaa talousarviossa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet myös tytäryhteisöille. Tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan, omistajapolitiikkaan ja yhtiön perustehtävään. Kuntalain viimeaikaisissa uudistuksisa on korostettu kuntakonsernikokonaisuutta ja kaupungin on laadittava konsernitilinpäätös. Nämäkään tavoitteet eivät voi rajata yhtiön päätösvaltaa; tavoitteiden sisällöstä tulee käydä talousarvion valmistelun yhteydessä neuvottelu. Näin varmistetaan konsernin eri osien yhtenevä näkemys toiminnan kokonaisedusta.

Hankevalmistelu kuuluu AMK:in perustehtävään eikä niiden toteuttamiseen tarvita konsernijohdon kantaa. Tytäryhtiön tulee toimittaa kuntalain mukaiset tiedot konsernijohdolle sen pyytämällä tavalla ja tietoja käsitellään konsernijohdossa asianmukaisella tavalla julkisuuslakia yms. noudattaen. Ohjeen lausuma tarkastuslautakunnan oikeudesta kutsua toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kuultavaksi lautakuntaan vastaa Kuntaliiton malliohjetta.  Tarkastuslautakunnan oikeus perustuu tällöin tytäryhteisön hallituksen hyväksymään konserniohjeeseen. Syytä tämän toimintatavan kieltämiseen ei yhtiöillä pitäisi olla.  

Konsernijohto on määritelty kuntalaissa ja kaupungin hallintosäännön 23 §:ssä. "Konsernijohdolla tarkoitetaan kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa sekä niitä kaupungin johtavia viranhaltijoita, jotka toimivat liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevien asioiden valmistelijoina kaupunginhallituksessa."  Viranhaltijoista valmistelua AMK:n osalta suorittavat hallintojohtaja ja talousjohtaja.

Loiste Oy

Yhtiö kiinnittää huomiota konserniohjeessa oleviin jäsenvalintoihin sekä tiedonanto- ja neuvotteluvelvoitteisiin.

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa yhtiön hallituksiin kaupunginhallituksen toimikaudelle. Tämä päätös on kaupungin sisäistä hallintoa ja ohje yhtiökokouksessa kaupunkia edustavalle henkilölle esittää ao. jäseniä. Hallituksen kokoonpano ja toimikausi määräytyvät lakien ja yhtiöjärjestysten mukaan.

Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin ottaen huomioon aina lainsäädäntö, yhtiöjärjestys, sopimukset ja muut sitoumukset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että konserniohjeeseen sisältyvät neuvottelu- ja tiedonantovelvoitteet eivät muuta päätösvaltasuhteita eivätkä ole lainvastaisia. Tavoitteena on parantaa kaikkien toimijoiden kokonaiskäsitystä konsernin eri osien toiminnasta. Uuden kuntalain mukaan kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena, riippumatta tehtävän organisointitavasta. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Konserniohje on laadittu näiden lain velvoitteiden ja Kuntaliiton malliohjeen periaatteilla. Saatujen lausuntojen perusteella konserniohjetta ei ole tarvetta muuttaa. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan konserniohjeen. Konserniohje tulee voimaan 1.11.2017 ja sillä kumotaan kaupunginvaltuuston hyväksymä, 1.1.2009 voimaan tullut konserniohje.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen esitti, että konserniohjeeseen lisätään sana ammattikorkeakoululain/ammattikorkeakoululaista lukuun 6. Hallitusten jäsenet, ohjeistus ja selonottovelvollisuus kappaleeseen 3  ..."osakeyhtiölain, ammattikorkeakoululain tai säätiölain mukaisesti," ... ja kappaleeseen 4 ... ,"ellei osakeyhtiölaista, ammattikorkeakoululaista tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.