Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Katualueeksi erotetun alueen luovuttaminen takaisin tilaan 205-401-12-8 KONTTILA (Kontionkuja 5)

KAJDno-2017-1113

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on Lohtajan Kontionkujan alueelle 7.2.2000 vahvistetun asemakaavan nro 404 perusteella saanut omistukseensa katualuetta tilasta 205-401-12-8 KONTTILA. Tilasta kaupungille siirtyneen katualueen kokonaispinta-ala on ollut 1701 m², josta maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaiseen ilmaisluovutusvelvollisuuteen on kuulunut 1278 m². Kaupunki on tehnyt 23.12.2002 sopimuksen maanomistajan kanssa, jonka perusteella se on maksanut ilmaisluovutusvelvollisuuden ulkopuolelle jääneestä maa-alueesta (423 m²) korvauksena 1,78 €/m² eli yhteensä 752,94 euroa. Lisäksi asianosaiselle on korvattu katualueelle jääneestä puustosta yhteensä 2601,03 euroa.

Kangasmaastoon 16.2.2010 vahvistetun asemakaavan muutoksen nro 475 seurauksena osa Kontionkujan ja Vuoreslahdentien katualueesta on liitetty takaisin korttelialueeseen. Samalla kortteliin nro 66 alueella olevan tilan 205-401-12-8 KONTTILA alueelle on vahvistettu tonttijaon muutos, jossa osa aiemmin katualueeksi lohkotusta alueesta liittyy takaisin em. tilaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tällaisessa tilanteessa, kun maanomistajan katualueeksi luovuttama alue liitetään kaavamuutoksella osaksi maaomistajan tonttia, ei kunta saa periä maanomistajalta korvausta korvauksetta saamaansa osuutta vastaavasta osasta aluetta, mikäli tontti on vielä saman omistajan omistuksessa eikä tontin pääasiallista käyttötarkoitusta ole kaavan muutoksella muutettu. Tilan KONTTILA osalta maanomistuksessa on tapahtunut osittainen muutos, mutta tontti on edelleen pääasiallisesti saman omistajan hallussa, eikä käyttötarkoitusta ole muutettu.

Kaupunki on neuvotellut maanomistajan kanssa maapohjaa ja kasvillisuutta koskevista korvauksista. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että kaupunki luovuttaa takaisin tonttiin kuuluvat 115 m² ja 13 m² suuruiset alueet ja maaomistaja palauttaa erillisen sopimuksen mukaan kaupungin maapohjasta maksamasta korvauksesta palautettavaa maa-aluetta vastaavan liikaa maksetun osan eli 227,84 € (128 m² * 1,78 €/m²). Kasvillisuuskorvauksien suhteen korvaustaulukon perusteella ei voida yksiselitteisesti päätellä kuuluvatko palautettavien alueiden rajoilla kasvavat koivut korvattuun puustoon. Osa puustosta on selkeästi kasvanut korvausten maksamisen jälkeen, eikä näiden osalta voida liikaa maksettua kasvillisuuskorvauksen osuutta periä takaisin. Koska liikaa maksetun kasvillisuuskorvauksen kokonaismäärän määrittäminen riittävän luotettavalla tavalla on lähestulkoon mahdotonta ja kuutiohinnalla arvioidun korvauksen osuus jää murto-osaan maapohjan korvauksen arvosta, voitaneen kasvillisuukorvauksen osalta mahdollinen liikaa maksettu osuus jättää perimättä maanomistajalta.

Aiemmin vastaavassa tilanteessa Kajaanin kaupunki on luovuttanut vastaavalla tavalla valtuuston päätöksellä 7.11.2016 § 63 noin 1117 m² suuruisen alueen kiinteistöstä Vuolijoen kadut nro 205-23-9901-1 takaisin tilaan Penttilä nro 205-416-14-169. Luovutus on tehty maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaisesti ilman vastiketta. Kajaanin kaupunki on vastannut lisäksi luovutukseen liittyvistä kaupanvahvistus- sekä lainhuudatus- ja lohkomiskuluista. Tuolloin maapohjasta tai kasvillisuudesta ei ole korvattu, eikä siten myöskään peritty korvauksia takaisin.

Lisätietoja antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki luovuttaa asemakaavan muutoksen nro 475 mukaiseen rakennuskortteliin nro 66 kuuluvat yhteensä 128 m² suuruiset tontin osat katualueesta 205-9-9901-1 maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaisesti korvauksetta kiinteistön 205-401-12-8 KONTTILA omistajille erikseen tehtävällä ja päätöksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisella sopimuksella. Samanaikaisesti liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisella sopimuksella tilan 205-401-12-8 KONTTILA omistaja palauttaa kaupungille 23.12.2002 tehdyn korvaussopimuksen mukaisesta korvauksesta liikaa maksetun osuuden eli yhteensä 227,84 euroa.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut


 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki luovuttaa asemakaavan muutoksen nro 475 mukaiseen rakennuskortteliin nro 66 kuuluvat yhteensä 128 m² suuruiset tontin osat katualueesta 205-9-9901-1 maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaisesti korvauksetta kiinteistön 205-401-12-8 KONTTILA omistajille erikseen tehtävällä ja päätöksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisella sopimuksella. Samanaikaisesti liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisella sopimuksella tilan 205-401-12-8 KONTTILA omistaja palauttaa kaupungille 23.12.2002 tehdyn korvaussopimuksen mukaisesta korvauksesta liikaa maksetun osuuden eli yhteensä 227,84 euroa.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.