Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

KAJDno-2017-1088

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on varmistua siitä, että kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet saavutetaan. Kaupunkistrategia on toiminnan lähtökohta ja se on osa kaupungin johtamista. Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on toimielimen, tulosalueen ja liikelaitoksen prosessi, jolla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, resurssit käytetään tehokkaasti ja tuloksellisesti, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on ylimpänä toimeenpanevana toimielimenä antaa toimielimille, tulosalueille ja liikelaitoksille ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Ohjeessa kuvataan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, kaupungin valvontajärjestelmä ja kerrotaan, mitä on sisäinen valvonta, miten se liittyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden tehtäviin ja mitkä ovat heidän vastuunsa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä ja toteuttamisessa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on hyvän johtamis- ja hallintotavan edellytys.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeesta on pyydetty lausunnot toimielimiltä, liikelaitoksilta ja tytäryhteisöiltä. Lausunnot on huomioitu ohjeen valmistelussa.

Tarkastuslautakunta on antanut ohjeesta seuraavan lausunnon 17.8.2017 (§ 47):

"Puheenjohtaja ehdotti, että kohdan 6.5 viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:"Konserniyhteisöiden tulee noudattaa tätä ohjetta niiltä osin kuin ne koskevat kyseistä konserniyhteisöä" ja että sivulle 5 kohtaan sisäisen valvonnan osatekijät otetaan uusi kohta 10) sopimushallinta, jolloin kohta 11) kuuluu: hankkeiden (projektien) hallinnointi.

Lisäksi puheenjohtaja ehdotti, että ohjeeseen  voidaan lisätä väliotsikot ulkoinen valvonta (tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja) sekä sisäinen valvonta ja että sivun 14 seitsemännessä kappaleessa otetaan huomioon kuntalain määräys toimielinten ja muiden viranomaisten päätösten julkaisemisesta tietoverkossa. Muilta osin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeluonnos vastaa kuntalakia ja muita ohjeita.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, ja tilintarkastaja Antti Kääriäinen yhtyi lautakunnan asiassa antamaan lausuntoon."

Ohje on korjattu vastaamaan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan lausuntoa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 3.2.2014 § 7 riskienhallinnan perusteet ja kaupunginhallitus perustanut 3.6.2014 § 125 em. valtuuston päätöksen pohjalta riskienhallinnan johtoryhmän. Johtoryhmään on kuulunut kaupunginjohtaja ja muita johtavia viranhaltijoita ja sen tehtävänä on ollut yleinen riskienhallinta, ohjeiden ja toimintojen valmistelu sekä riskien arviointi.

Uusi ohje sisältää sekä valtuuston toimivaltaan kuuluvat riskienhallinnan perusteet ( 1 § - 3 §) että kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat ohjeet ja menettelytavat (4 § - 12 §)

Uudella ohjeella kumotaan valtuuston 3.2.2014 hyväksymä riskienhallinnan perusteet -asiakirja ja lakkautetaan riskienhallinnan johtoryhmän toiminta. Uudella ohjeella kumotaan voimassaoleva, kaupunginhallituksen 15.12.2009 hyväksymä sisäisen valvonnan ohje.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeen. Jatkossa kaupunginhallituksella on toimivalta muuttaa ohjetta 4 § - 12 § osalta.

Samalla kumotaan kaupunginvaltuuston 3.2.2014 § 7 hyväksymä riskienhallinnan perusteet -asiakirja, lakkautetaan kaupunginhallituksen 3.6.2014 § 125 perustama riskienhallinnan johtoryhmä ja kumotaan kaupunginhallituksen 15.12.2009 § hyväksymä sisäisen valvonnan ohje.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.