Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n lainan uusiminen

KAJDno-2017-322

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Asian tausta:

Kajaanin Teknolgiakeskus Oy on Kajaanin kaupungin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kasvutarpeiden mukaisia joustavia toimitiloja ja erilaisia palveluita. Toimitilat (35 000 m2) sijaitsevat keskustan tuntumassa sijaitsevan Teknologiapuiston alueella sekä kaupungin keskustassa. Tiloissa toimii tällä hetkellä kaikkiaan noin 100 yritystä.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallitus on esittänyt Kajaanin kaupunginhallitukselle, että kaupunki uusisi 946 057 euron lainan nro 93. Laina on alunperin myönnetty 29.12.1997 Valmet Automation Oy:n rakentamiseen. Laina erääntyy maksettavaksi 31.12.2017 kertalyhenteisenä. Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallitus esittää kaupunginhallitukselle, että lainalle saataisiin 10 vuoden maksuaika tasaerälyhennyksillä vuosille 2018-2027. Korko olisi entinen 6 kk euribor lisättynä 0,2 prosentin marginaalilla.

Kuntalaki 129 §

Uuden kuntalain mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Merkittävänä taloudellisena riskinä voidaan pitää esimerkiksi tilannetta, jossa takausvastuun realistoituminen vaarantaa kunnan koko toiminnan tai vastaa suuruudeltaan muutoin huomattavaa osaa kunnan talousarviosta. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Vaadittavien vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan riittää, että ne kattavat kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan. Säännös koskee kaikenlaista lainan- ja vakuuksienantoa riippumatta siitä, toimiiko tuen saaja markkinoilla kilpailutilanteessa vai ei. Kuntalain 129 §:n 2 ja 3 momentissa lainan antamista ei ole samalla tavoin rajoitettu kuin takauksen tai muun vakuuden antamista. Perusteluna on se, että lainanotolla on suora vaikutus kunnan talousarvioon, joten sen antamisessa noudatetaan yleensä suurempaa varovaisuutta.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

EU:n valtiontukisäännökset

EU:n valtiontukisäännökset on otettava huomioon kaikissa lainan- ja vakuuksienantoa koskevissa päätöksissä. EU:n valtiontukisäännökset on huomioitava myös myönnettäessä lainoja tai takauksia kuntakonserniin kuuluville yhtiöille. Komissio on selventänyt valtiontukisäännöksiä antamalla tiedonantoja (2008/C/155/02). Tiedonannon kohdan 3.2. mukaan kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea:

a) lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa

b) takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika)

c) takaus ei saa kattaa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä ja

d) takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

Edellä mainittuja ehtoja sovelletaan myös lainanantoon. Tiedoksiannossa on todettu erikseen, että jos jokin edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

Kuntien on riittävän oikeusvarmuuden saavuttamiseksi perusteltua pyrkiä lähtökohtaisesti noudattamaan tiedonannossa määriteltyjä vaatimuksia. Mikäli kunta poikkeaa tiedonannossa määritellyistä vaatimuksista, niin kunnalla on näyttötaakka siitä, että takaukseen ei sisälly kiellettyä valtiontukea.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n lainan myöntämisperusteet

Kajaanin Teknologiakeskus Oy on Kajaanin kaupungin 100 prosenttisesti omistama tytäryhteisö, jonka toiminta tukee kaupunkistrategian toteuttamista. Yhtiön tehtävänä on muun muassa elinkeinoelämän edistäminen liiketoimintana ja elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittäminen. Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan kaupunki voi myöntää lainaa tytäryhtiöilleen.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n luottoluokitus on Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan vahva tai kohtalaisen vahva, yrityksellä ei ole vakavia maksuhäiriöitä eikä yrityksellä ole muitakaan sellaisia tietoja, jotka olisivat luoton myöntämisen esteenä. Yrityksen taloudellinen tilanne on vakaa ja maksukyky riittää lainan maksuun. Yrityksellä ei ole myöskään rekisteröityjä yrityskiinnityksiä.

Teknologiakeskuksen aineellisten hyödykkeiden (maa-alueet ja kiinteistöt) tasearvo vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli n. 15,0 milj. euroa, eikä omaisuutta ole kiinnitetty lainojen vakuudeksi. Tällä perusteella voidaan todeta, että tytäryhtiön omistuksen arvo kattaa yhtiön vastuut kaupungille.

Kaupunginhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n tilinpäätös 2016.

Edellä mainituilla perusteilla voidaan todeta, ettei lainanottaja ole taloudellisissa vaikeuksissa ja kaupungin kokonaisvastuu voidaan yksilöidä (mitata). Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n taloudellinen tilanne on vakaa ja yhtiön arvo riittää vastuiden kattamiseen. Kaupungin kokonaisvastuu ei järjestelyn myötä kasva, eikä lainan myöntäminen vaaranna Kajaanin kaupungin kykyä vastata sille kuuluvista tehtävistä. Konserniyhtiön rahoittaminen on myös konsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle lainan seuraavin ehdoin.

Lainamäärä: 946 057 euroa
Laina-aika: 1.1.2018-31.12.2027 (10 vuotta)
Korko: 6 kk euribor+0,2 %
Lyhennys: Tasaerälyhennys

 

Päätös

Hyväksyi.

Jari Tolonen ja Timo Meriläinen Teknologiakeskus Oy:n hallituksen jäseninä poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijänä tämän asian kohdalla toimi hallintojohtaja Tuija Aarnio.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.