Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali v. 2017 - 2021

KAJDno-2017-725

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe­rus­so­pi­muk­sen 5 §:n mukaan yhtymävaltuuston edustajien lu­ku­mää­rä on 2, 4 tai 15 /kunta jäsenkunnan asukasluvun suuruudesta riip­puen. Ka­jaa­nin kaupungilla on yhtymävaltuustossa 15 edustajaa, Hy­ryn­sal­mel­la, Pal­ta­mol­la ja Ristijärvellä kullakin 2 edustajaa sekä Kuh­mol­la, Sot­ka­mol­la ja Suomussalmella kullakin 4 edustajaa.  Puo­lan­gan kun­nal­la on oikeus nimetä 2 edustajaa, joilla on puhe- ja ää­ni­oi­keus asiois­sa, joissa Puolanka on osajäsen. Yh­ty­mä­val­tuus­ton ko­kouk­sis­sa kullakin edustajalla on yksi ääni.

Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja va­ra­jä­se­net valitaan kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jä­sen­ten ja va­ra­jä­sen­ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja tai va­ra­val­tuu­tet­tu­ja. Yh­ty­mä­val­tuus­ton lopullisen kokoonpanon tulee nou­dat­taa ta­sa-ar­vo­lain määräyksiä sukupuolten välisestä paikkajaosta.

Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei Kuntalain 76 §:n mukaan ole:

1. ao. kuntayhtymän palveluksessa ole­va henkilö,

2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa kos­ke­via valvontatehtäviä.

Mikäli valmisteilla oleva maakuntauudistus toteutuu hallituksen esityksen mukaisesti, päättyy ao. toimielimen toimikausi 1.1.2019 uusien maakuntien aloittaessa toimintansa.

Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se valitsee Kainuun so­si­aa­li- ja terveydenhuollon kun­ta­yh­ty­män yhtymävaltuustoon 15 jä­sen­tä ja kullekin jäsenelle hen­ki­lö­koh­tai­sen va­ra­jä­se­nen.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se valitsee Kainuun so­si­aa­li- ja terveydenhuollon kun­ta­yh­ty­män yhtymävaltuustoon 15 jä­sen­tä ja kullekin jäsenelle hen­ki­lö­koh­tai­sen va­ra­jä­se­nen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esityksen ja valitsi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun­ta­yh­ty­män yhtymävaltuustoon seuraavat:

Jäsenet                                                                       Henkilökohtaiset varajäsenet

Ikonen Teemu       

Möttönen Tero

Parviainen Heikki

Honkila Timo

Rantala Johanna

Seilonen Anne

Ålander Tanja

Halonen Katie

Ahonen Helena

Rimpiläinen Anni

Sarparanta Tiina     

Pyykkönen Inna

Enroth Paavo

Sistonen Toivo

Kemppainen Hannu   

Hynynen Evelyn

Oikarinen Markku     

Leinonen Niilo

Törrö Leena

Heikkinen Tiina

Pyy Mervi       

Fonselius Päivi

Väyrynen Pentti

Husu Alpo

Leivo Veli-Pekka

Hautajoki Antti

Meriläinen Timo                

Romppainen Mikko

Hakkarainen Eija

Partanen Minna

 

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varsinaiseksi jäseneksi valittu Hannu Kemppainen on vakituisessa virkasuhteessa kuntayhtymään, joten hän ei ole vaalikelpoinen tehtävään. Kemppaisen tilalle tulee valita uusi jäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

- toteaa ettei Hannu Kemppainen ole vaalikelpoinen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston jäseneksi ja

- valitsee kuntayhtymän valtuustoon uuden jäsenen Hannu Kemppaisen tilalle.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi, ettei Hannu Kemppainen ole vaalikelpoinen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston jäseneksi ja valitsi kuntayhtymän valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi Hannu Kemppaisen tilalle Evelyn Hynysen ja varalle Irja Seppäsen.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.