Kaupunginvaltuusto, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kainuun Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan pidentäminen

KAJDno-2017-948

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun pelastuslaitos pyytää 1.6.2017 päivätyllä kirjeellään alueen kuntia jatkamaan kaupunginvaltuuston 27.4.2015 vuosille 2015 - 2017 hyväksymän palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa vuoden 2019 loppuun.

Sisäasiainministeriö on 16.11.2016 antanut suosituksen palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentämisestä. Suosituksen perusteena on meneillään oleva lainsäädännöllinen maakuntauudistus, jonka osana pelastustoimen tehtävät siirtyvät vuoden 2020 alusta maakuntien vastuulle. Valmisteilla olevassa lainsäädännössä huomioidaan siirtymäsäännöksillä se, että nykyiset palvelutasopäätökset ovat voimassa siihen saakka, kunnes maakunnat tekevät uudet palvelutasopäätökset.

Sisäasiainministeriö suosittelee, että jos pelastustoimen riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja jos viimeisin palvelutasopäätös ei ole selkeästi puutteellinen, voidaan palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa jatkaa. Käytännössä tämä edellyttää kuntien kuulemistä voimassaoloajan jatkamisesta.

Kainuun pelastuslaitos on tarkastanut ja päivittänyt palvelutasopäätöksen vastaamaan Kainuun tämän hetkistä tilannetta ja riskejä. Pelastuslaitos toteaa, ettei alueen riskeissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pelastuslaitos esittää Kainuun kunnille, että kunnat myöntävät jatkoaikaa palvelutasopäätöksen voimassaololle vuoden 2019 loppuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 27.4.2015 hyväksytylle, tarkastetulle ja päivitetylle liitteenä olevalle pelastustoimen palvelutasopäätökselle myönnetään jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.

Pelastusjohtaja Anssi Parviainen ja pelastustoiminta tulosalueen päällikkö Jani Kareinen​ olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdalla klo 17.45 - 17.55.


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.